1. عرصه زیست جمعی زرتشتیان کشور به مثابه کانون تغییرات جدید در عصر ناصری

مرتضی نیک روش؛ حسن زارعی محمودآبادی

دوره 9، شماره 35 ، زمستان 1399، ، صفحه 137-164

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.43302.2326

چکیده
  در عصر ناصری، تغییرات مهمی در اغلب حوزه‌های زندگی ایرانیان به وقوع پیوسته است. کانون این تغییرات را باید در عرصه زیست جمعی زرتشتیان ایران و بویژه شهر یزد یافت. زیرا این تغییرات نه فقط عرصه مادی زندگی آنها را در بر می‌گرفت بلکه شامل سپهر زیست جمعی آنان نیز می‌شد. مساله اصلی این تحقیق که با روش جامعه‌شناسی تاریخی انجام شده است توصیف ...  بیشتر