1. آزمون کسری دموکراتیک در برابر همگرائی اروپا؛ مطالعه موردی : برگزیت (Brexit)

اصغر کیوان حسینی؛ هوشنگ ایمانپور سعید

دوره 6، شماره 23 ، زمستان 1396، ، صفحه 259-283

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.18338.1516

چکیده
  روند همگرایی اروپا همواره با چالش‌هایی همراه بوده و به همین دلیل نیز بخش مهمی از معیارهای ارزیابی قابلیت‌های اتحادیه اروپایی برمبنای چگونگی مواجهه با بحران‌های مزبور از جمله «کسری دموکراتیک» ترسیم و تعیین شده است. در این نوشتار ضمن اشاره به ابعاد مفهومی چالش یاد شده، به مهمترین تحلیل‌های معطوف به ریشه‌ها و پی‌آمدهای آن ...  بیشتر