نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته مطالعات منطقه ای اروپا، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روند همگرایی اروپا همواره با چالش‌هایی همراه بوده و به همین دلیل نیز بخش مهمی از معیارهای ارزیابی قابلیت‌های اتحادیه اروپایی برمبنای چگونگی مواجهه با بحران‌های مزبور از جمله «کسری دموکراتیک» ترسیم و تعیین شده است. در این نوشتار ضمن اشاره به ابعاد مفهومی چالش یاد شده، به مهمترین تحلیلهای معطوف به ریشهها و پیآمدهای آن برای روندهای پیشروی اتحادیه اروپا پرداخته می‌شود که در این میان، واقعه خروج بریتانیا از اتحادیه یا برگزیت بهعنوان یکی از دامنهدارترین نتایج احتمالی کسری دموکراتیک مورد تأکید است. پرسش اصلی عبارتست از: دامنه آرای موافق و مخالف وجود کسری دموکراتیک، چه مفاهیم و مضامینی را در برابر روند همگرایی اروپا مطرح مینماید؟ فرضیه این است که بر مبنای آرای موافق و مخالف در خصوص «کسری دموکراتیک»، مهمترین چالش واگرا در برابر اتحادیه اروپا در ابعاد «مشروعیت نهادهای اتحادیه»، «ضریب دموکراتیک یا مردمسالاری در رابطه ملی فراملی» و «نخبهگرایی توده محوری» قابل شناسایی است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of Democratic Deficit versus European Integration - Case Study: Brexit

نویسندگان [English]

  • Asghar Kayvan Hoseini 1
  • Hooshang Eimanpour Saeed 2

1 International Relations Lecturer and Faculty Member of Allameh Tabatabaei University

2 Graduate, European Regional Studies, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

The process European integration has been continually faced with challenges and for this reason, an important part of the European Union (EU) member states' capabilities has manifested itself in the management of crises which have been related to factors and settings of the concept of disintegration. Meanwhile, the topic democratic deficit points to the existence of some deficiency and inability in the EU with regards to attracting broad and influential participation of all the member states and their citizens in decision making arena. For this reason, the above mentioned topic has encountered various interpretations and commentaries and even objections. The aim of this article is to study theoretical and practical dimensions of the concept democratic deficit and to answer the main question: What are the theoretical dimensions of the topic democratic deficit and how it influenced the process European integration? Emphasis would be on the following hypothesis: The subject of democratic deficit as a conceptual model in the realm of EU discussions has attracted a widespread domain of favorable and unfavorable viewpoints and has culminated divergent consequences like Brexit.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democratic Deficit
  • European Integration
  • Democratic Legitimacy
  • People Representation
  • Transparency and accountability
-  Azman, K. D, (2011), “The Problem of Democratic Deficit in the European Union”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.1, No. 5.
 
-  Bowman, J,(2006), “The European Union Democratic Deficit - Federalists, Skeptics”, and Revisionists. European Journal of Political Theory[u1] .
 
-  Cash, B, (2006), “United States Policy on European Integration - An Understandable but Strategic Error Since 1990”, The European [u2] Journal.
 
-  Collignon, S, (2015,), “More Democracy, or no more Europe”, October 6, Europe's World, Vol.1, No. 5.
 
-  EUR-Lex, (n.d.), “Summary of Term Democratic Deficit”, Glossary [u3] of Summaries.
 
-  Europedia, (2005), The so-called democratic deficit of [u4] the EU.
 
-  Follesdal, A., & Hix, S, (2003), Why there is a Democratic [u5] Deficit in the EU: a Response to Majone and Moravcsik.
-   
-  Jensen, T, (2009, March), The Democratic Deficit of the European Union. Living Reviews in Democracy[u6] .
 
-  Leeds, (2016), The Democratic Deficit in the EU: Academic Commentary. http:/www.leeds.ac.uk/politics/politics/cbl22/int/deficit, 1.
 
-  Mahony, H, (2015), The Search to Fix the EU's Democratic Deficit, February 20, EU Observer[u7] .
 
-  Millar, P, (2013, May 20), What's all this about the EU's "democratic [u8] deficit". The Guardian.
 
-  Moravcsik, A, (2002, Nov. 4), In Defence of the [u9] 'Democratic Deficit': Reassessing Legitimacy in the European Union. JCMS.
 
-  Philip, A. B, (2016, May 20), How Democratic is the European [u10] Union?
 
-  Rankin, J, (2016-June-13), Is the EU undemocratic? London: The Guardian - World News.
 
-  Rittberger, B, (2011), Democratic Deficit. Oxford Reference[u11] , 1.
 
-  Terry, C, (2014), Close the Gap - Tackling Europe's [u12] Democratic Deficit. Electoral Reform Society.