1. مبانی انسانی پیشرفت سیاسی از دیدگاه اسلام

حشمت الله فلاحت پیشه؛ مجتبی نوروزی

دوره 6، شماره 23 ، زمستان 1396، ، صفحه 59-83

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.17133.1480

چکیده
  با بررسی مکاتب مختلف توسعة سیاسی، می‌توان ‌گفت؛ نگرش تک ساحتی و کاملا ماتریالیستی به انسان بر اساس اصل اومانیسم، یکی از مهم ترین مبانی آنها می­باشد. در این تلقی از توسعه سیاسی، دین و گزاره های اخلاقی، به­عنوان مانعی در راه توسعه سیاسی حذف می­شود و این امر، معنایی کاملا مادی و این جهانی پیدا می­کند. اما در اندیشه اسلامی، هدف ...  بیشتر