1. نقش آلمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی: مطالعه موردی افغانستان

مجید عباسی؛ جبار خدادوست

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1394، ، صفحه 169-196

چکیده
  در دورة پسا جنگ سردو فروپاشی نظام دوقطبی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی آلمان تحولات مهمی به وجود آمد و این کشور خود را برای نقشآفرینی و حضوری مؤثر در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و همکاری با سازمانهای بینالمللی و بهویژه سازمان ملل متحد مهیا کرد که ازجمله مهمترین این موارد حضور نیروهای نظامی آلمان در افغانستان بعد از حوادث یازده ...  بیشتر