1. تأثیر منازعات داخلی سوریه و عراق بر مجموعه امنیتی خاورمیانه (2011- 2015)

سیدامیر نیاکویی؛ علی اصغر ستوده

دوره 4، شماره 15 ، زمستان 1394، ، صفحه 153-177

چکیده
  خاورمیانه از آن دسته مناطقی است که بیشتر از آنکه دارای همگرایی منطقه‌ای باشد، مشخصه‌ دائمی آن منازعه و کشمکش است. ازجمله‌ بحران‌ها و منازعات در این مجموعه امنیتی، منازعات داخلی سوریه و عراق است که می‌تواند بر روند و تکامل مجموعه امنیتی خاورمیانه تأثیرگذار باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر منازعات داخلی سوریه و عراق بر تکامل ...  بیشتر