مدیر مسئول


غلامرضا خواجه سروی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

استاد علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه، طباطبائی، تهران، ایران

  • sarvireza1968gmail.com
  • 48392482

سردبیر


ابراهیم برزگر استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم برزگر استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا خواجه سروی دانشگاه علامه طباطبائی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


حسین سلیمی استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


سیدجلال دهقانی فیروزآبادی دانشگاه علامه طباطبائی

استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


محمدباقر خرمشاد استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

جامعه شناسی سیاسی

اعضای هیات تحریریه


حسین هرسیچ استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اعضای هیات تحریریه


رضا سیمبر استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


علی کریمی مله استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


ارسلان قربانی شیخ نشین استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


محمدباقر حشمت زاده دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیهد بهشتی، تهران، ایران

دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

  • m-heshmasbu.ac.ir
  • 48392482

اعضای هیات تحریریه


حمیرا مشیرزاده استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

استاد، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جاوید اقبال گروه مطالعات غرب آسیا و شمال افریقا دانشگاه الیگره (مسلمان) هند

مطالعات خاورمیانه و آفریقای شمالی ، مطالعات زنان ، حل اختلافات و مطالعات صلح (CR & PS) و مطالعات اسلامی

اعضای هیات تحریریه


سمیه حمیدی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

علوم سیاسی

مدیر داخلی


قدیر امامی کارشناس پژوهشی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

  • ghadir.emami60gmail.com

ویراستار ادبی


فروغ شهسوار ویراستار ادبی و فنی

  • forough.shahsavar70gmail.com
  • 48392482

ویراستار انگلیسی


رحیم هاتفی عین الدین دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

روابط بین الملل

  • everwaiteryahoo.com
  • 48392482