نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران

چکیده

 
دراین نوشتار از یک سو به بحث کشورداری در مباحث مدرن توجه می‌شود و از سوی دیگر تلاش می‌شود تا پرسش‌ها و مسائل کاربردی آن شناسایی و به یکی از متون کلاسیک ایران یعنی تاریخ بیهقی عرضه شود. بنابراین تاریخ بیهقی را به‌عنوان یک اثر "سیاست‌نامه نویسی" برای اولین بار بازخوانی و مطرح می‌شود و با محوریت کارگزاران سیاسی این میراث ملی بررسی و خوانشی امروزین از آن ارائه می‌شود تا چارچوبی مقدماتی برای الگوی کشورداری از درون متن تاریخ بیهقی معطوف به نقش کارگزاران سیاسی در سه حوزه بینش، گرایش و کنش تدوین شود. روش پژوهش در این نوشتار، گرندد تئوری (داده بنیاد) است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of Statecraft in Mirror for Prince Case Study: Tarikh _e_Beihaqi

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Barzegar 1
  • saeed hassanzadeh 2

2 Allameh tabatabaei , law and politic faculty , TEHRAN, IRAN

چکیده [English]

 
In this essay we put forward the STATECRAFT as a modern issue and at the same time we are trying to recognize its live questions and matters. So in this context for a first time we tried to study TARIKH_E_BEIHAQI as a mirror for princes' book and provided a new narration of this Iranian heritage with pragmatic approach of political agents. All of this  for providing  a primitive  framework for a pattern  of governing  and statecraft  which extracted  from TARIKH_E_BEIHAQI with so mentioned political agents approach in three dimensions of believes , morals and actions of them. It is worth noting that these researchers have taken advantage of Grounded Theory as method of research for this study
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governing models
  • Statecraft
  • Mirror for princes
  • TARIKH _ E _ BEIHAQI
الف- فارسی
-   استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت، (1378)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویهها و شیوهها، ترجمه بیوک محمدی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-   برزگر، ابراهیم، (1389)، «ساختار فهم اندیشه سیاسی در اسلام»، دانش سیاسی، پاییز و زمستان، سال ششم، شماره 2.
-   برزگر، ابراهیم، (1393)، آزادی در الگوی سهگانه، تهران: مرکز الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت.
-   بیهقی‌، ابوالفضل محمد بن‌حسین، (1390)، تاریخ بیهقی، به‌کوشش خلیل خطیب ‌رهبر: با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌ها وجمله‌های دشوار و امثال و حکم و برخی نکته‌های دستوری و ادبی، جلد ۱، ۲ و ۳، چاپ پانزدهم، تهران: مهتاب.
-   پیرنیا، حسن، (1392)، ایران باستان، چاپ سوم، تهران: انتشارات دبیر.
-   ترکمنی آذر، پروین،  (1388)، «تأملی بر آداب ملوک و قاعدۀ ملکداری در نگاه افضل الدین کرمان»، مجله فرهنگ: ویژة تاریخ، پاییز، شماره 71.
-   تفضلى، احمد و آموزگار، ژاله، (1376)، تاریخ ادبیاتایرانپیشازاسلام، تهران: انتشارات سخن.
-   جابری، صدیقه و زارع، سمیه، (1388)، «سابقه دیوان اشراف و نمود آن در تاریخ بیهقی»، فصلنامهدانشکدهادبیاتوعلومانسانی شیراز، پاییز و زمستان، سال چهارم، شماره 14 و 15.
-   جیروند، عبدالله، (1368)، توسعهاقتصادی:مجموعه عقاید، چاپ دوم، تهران: انتشارات مولوی.
-   حلبی، علی اصغر، (1388)، تاریخ اندیشههای سیاسی در ایران و اسلام، چاپ دوم، تهران: اساطیر.
-   رجایى، فرهنگ، (1384)، «درآمدى نظرى در باب افکار سیاسى و اجتماعى ایران در سده چهاردهم هجرى شمسى»، مجله تحقیقات تاریخى، شماره 8.
-   رنانی، محسن، (1381)، ماهیتوساختاردولتدرایران،در نقشدولتدراقتصاد:مجموعهمقالات، به کوشش سعید فراهانی فرد، تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
-   شرفی، محبوبه، (1390)، «اندرزنامه نویسی سیاسی در عصر ایلخانی»، مطالعات تاریخاسلام، پاییز، سال سوم، شماره 10.
-   عباس آبادی، زهرا، (1393)، جلوه‌های خردورزی در تاریخ بیهقی و قابوس‌نامه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده: علوم انسانی، دانشگاه تهران.
-   صحرایی، قاسم و میرزایی مقدم، مریم، (1390)، «بی اعتمادی در دستگاه غزنوی و دلایل آن در تاریخ بیهقی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره جدید، پاییز، سال سوم، شماره 3.
-   طباطبایى، جواد، (1374)، ابن خلدون و علوم اجتماعى، تهران: طرح نو.
-   طباطبایى، جواد، (1382)، دیباچهاى بر نظریه انحطاط در ایران، تهران: مؤسسه پژوهشى نگاه معاصر.
-   طباطبایى، جواد، (1383)، درآمدى فلسفى بر تاریخ اندیشه سیاسى در ایران، چاپ دوم، تهران: کویر.
-   فیرحی، داوود، (1382)، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران: نشرنى.
-   قادرى، حاتم، (1390)، اندیشه سیاسى در اسلام و ایران، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت.
-   مشتاق مهر، رحمان، (1385)، «حکمرانی آرمانی ایرانیان در اندرزنامه‌های جاویدان خرد»، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، بهار و تابستان، شماره 6.
-   موحدی، مسعود، (1383)، «تعیین ویژگی‌های فرهنگ ملی- اسلامی»، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی.
 
ب- انگلیسی
-   Glaser, B. G, (1978), Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory, Mill Valley, CA: The Sociology Press.
 
-  Glaser, B. G, (2002), “Conceptualization: On Theory and Theorizing Using Grounded Theory”, International Journal of Qualitative Methods, Vol. 1, No. 2.
 
-   Kingsbury, Damien, Joe Remenyi, John Mckay and Janet Hunt, (2004), Key Issues in
Development, NY, USA: Palgrave.
 
-  Locke, K. D, (2001), Grounded Theory in Management Research, London, UK: Sage Publications.
 
Suddaby, R, (2006), “What Grounded Theory is not”, Academy of Management Journal, Vol. 49, No. 4.