نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به دلیل تنوع قومی، زبانی و فرهنگی، ظرفیت بالقوه وقوع اختلافات و تنش‌های قومی در عمدة جوامع وجود دارد، اما ظهور و بروز منازعات قومی به رویکرد دولت‌ها در مدیریت و یا سرکوب تنوعات قومی، زبانی، فرهنگی و عواملی همچون ماهیت دولت‌ها و تجارب تاریخی بستگی دارد. از مهمترین مکانیسم‌هایی که دولت‌ها برای مدیریت تنوع قومی، زبانی و فرهنگی استفاده می‌کنند، فدرالیسم است. فدرالیسم به مفهوم تمرکززدایی و اعطای ادارة امور به مناطق برحسب تقسیم‌بندی جغرافیایی، فرهنگی و یا قومی است. اما کارکرد فدرالیسم در کاهش منازعات قومی، الزاما ایجابی و در جهت کاهش این منازعات نیست و در برخی از موارد منجر به تشدید منازعات قومی شده است. بر همین اساس، مسئله محوریِ پژوهش، بررسی تاثیر فدرالیسم بر منازعات قومی با تاکید بر منازعات قومی در عراق است. فرضیة پژوهش این است که فدرالیسم از طریق ایجاد ساختارهای بوروکراتیک، توسعة احزاب سیاسی، شناسایی و پذیرش اشتراکات فرهنگی و زبانی موجب محدودسازی و کاهش خشونت‌ها و منازعات قومی می‌شود. روش پژوهش، توضیحی ـ تبیینی با استراتژی قیاسی است و شیوه جمع‌آوری اطلاعات مراجعه به داده‌ها و اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی و بررسی روند منازعات قومی در عراق دوره صدام حسین و بعد از آن است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Federalism on Ethnic Conflicts: Case Study Iraq

چکیده [English]

Variety of ethnic groups, different languages and cultural differences can cause conflicts and ethnic tensions in communities, but the emergence of an ethnic conflict depends on the government's approach in managing these diversity. One of the most important mechanisms for governments to manage ethnic diversity, language and cultural differences, is federalism. Federalism can be defined as decentralization and granting administrative autonomy to a Region in terms of geographic divisions. But federalism function to reduce ethnic conflicts, is not necessarily positive and can lead to deterioration in some cases. Accordingly, this study tries to analyze the impact of federalism on ethnic conflicts in Iraq. The research hypothesis is: through a process of creating bureaucratic structures, development of political parties and the recognition and acceptance of cultural differences, federalism can reduce sectarian violence and ethnic conflicts. The methodology of research is descriptive-explanatory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic conflict
  • Federalism
  • Iraq
  • Arabs
  • Kurds
الف) فارسی
-        احمدی، کوروش، (1384)، عراق پس از سقوط بغداد، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
-        آقاعلیخانی، سعید، (1383)، «کاستی‌های فدرالیسم در عراق»، ماهنامه دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، سال 9 ، شماره 195.
-        پورسعید، فرزاد، (1389)، «برآورد استراتژیک عراق آینده»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره اول.
-        خسروی، غلام رضا، (1389)، «مولفه‌های داخلی پایدار و موثر بر سیاست خارجی عراق جدید»، فصلنامه مطالعات راهبرد، سال سیزدهم، شماره اول.
-        لازریف م. سی، (1381)، کردستان و کرد و علل ایجاد بحران، ترجمة بهزاد خوشحالی، سنندج: نشر میدیا.
-        مک داول، دیوید، (1383)، تاریخ معاصرکرد، ترجمة ابراهیم یونسی، تهران: نشر پانیذ.
-        محمدی، حمیدرضا و حسین خالدی، (1390)، ژئوپلیتیک کردستان عراق، تهران: نشر انتخاب.
 
ب) انگلیسی 
- Bermeo, N. G, (2002), “The Import of Institutions”, Journal of Democracy, Vol.13, No.2] .
 
- Connor, Walker, (1973), “The Politics of Ethnonationalism”, Journal of International Affairs, Vol. 27, No. 1.
 
- DeRouen, K. R. & Heo, U, (Eds.), (2007), Civil Wars of the [u3] World: Major Conflicts since World War II (Vol. 1), California: ABC-CLIO.
 
-         Ghai, Y, (2000), Autonomy as a Strategy for Diffusing Conflict,in Stern, Paul C. and Daniel Druckman (Editor), International Conflict Resolution After the Cold War.  Washington, DC: National Academy Press.
 
-     Gunter M, (1993),” A Defacto Kurdish State”, Third Word Quarterly, Vol: 14. No.2.
 
-          Gunter, M. M, (2011), The Kurds Ascending: the Evolving Solution to the Kurdish Problem in Iraq and Turkey. New York: Palgrave Macmillan.
 
-         Hechter, Michael, (2000), Containing Nationalism, Oxford: Oxford University Press.
-         Horowitz, D. L,(1985), Ethnic Groups in Conflict, New York: University of California Pr.
-         Human Rights Watch,(1993), “Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds”, available at: http://www.refworld.org/ docid/ 47fdfb1d0.html.
-         Human Rights Watch, (1991), ”Whatever Happened to the Iraqi Kurds?’Iraq Body Count” (n.d.), Iraq Body Count. Retrieved March 28, 2014, from https://www.iraqbodycount.org/database.
-         Mohammed, F., & Derayee, R, (2012, September 27), “Majority of Iraqi Kurds Support an Independent Kurdistan: New Poll”, Kurdnet. Retrieved April 1, 2014, from,  http:// www.ekurd.net/ mismas/ articles/ misc2012/9/ state6519.htm.
-         O’Leary, C. A, (2002), “The Kurds of Iraq: Recent History, Future Prospects”, Middle East Review of International Affairs, Vol.6, No.4.
-         Riker, William H, (1964), Federalism: Origin, Operation, and Significance, Boston: Little Brown and Company.
-         Romano, D, (2004), “Letter from Iraq From Dictatorship to Democracy-Uniting Diversity in the Tent of Federalism”, Policy Options-Montreal, Vol.25, No. 2.
-         Rothchild, D., & Hartzell, C. a, (1999), “Security in Deeply Divided Societies: The Role of Territorial Autonomy”, Nationalism and Ethnic Politics, Vol.5, No. 3-4.
-         Snyder, J, (2000), From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict, New York: Norton.
-         Sargsyan, I, (2012, August 13), “A New Arab-Kurdish Conflict?”, The National Interest, Retrieved February 24, 2014, from http:// nationalinterest.org/ commentary/new-arab-kurdishconflict-7323.
-         Uppsala Conflict Data Program, (Date of retrieval: 2014/02/10), UCDP Conflict Encyclopedia, Available at: www.ucdp.uu.se/database, Uppsala University.
-         Wing, J, (2012, October 3), New Public Opinion Poll on Iraqi Kurdistan’s Independence. Available at: http:// www.ekurd. net/mismas/ articles/misc2012/ 10/ state6535.htm
-         Zangeneh, M, (2013, December 21), “Proposed Iraqi Army Base in Kurdistan Creates Tension”, Asharq Alawst Proposed Iraqi Army Aase in Kurdistan Creates Tension Comments, Retrieved March 30, 2014, from http://www.aawsat.net/2013/12/article, 55325.