نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی- واحد چالوس

2 دانشگاه ازاد اسلامی چالوس

چکیده

محور سیاست خارجی امریکا در دوره اوباما به‌ویژه در دوره دوم، حل بحران‌های بین‌المللی این کشور در خاورمیانه و نیز حل مساله هسته­ای ایران بوده است. هدف کاخ سفید فشار آوردن به ایران از طریق نظام تحریم و هماهنگ با اروپا به منظور ایجاد و گسترش نارضایتی داخلی از سیاست­های دولت و حاکمیت ایران در قبال اتخاذ رویکرد جدید در  موضوع هسته­ای می‌باشد. تنش‌های ایران و غرب نه محصول برنامه هسته‌ای ایران، بلکه مبتنی بر ایدئولوژی دینی حکومت ایران و حضور اسرائیل در منطقه است، هرچند نباید از  نقش برخی کشورهای عربی به‌ویژه عربستان غافل شد. فرضیه­ مورد سنجش، سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در پرونده هسته­ای ایران با پیروی از الگوی عقلایی، سازمانی و بروکراتیک مدل­های تصمیم‌گیری به سوی تعامل منافع ملی هدایت شده است. نتیجه پژوهش این است که اتاق‌های فکر در جهت‌دهی به دولتمردان امریکا در تصمیم‌سازی سیاست خارجی کاخ سفید در قبال ایران بسیار تاثیرگذار هستند به گونه‌ای که بازیگران دیپلماسی، گریزی از آن ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of US Foreign Policy for Iran’s Nuclear File with a Systemic Approach

نویسندگان [English]

  • behrooz daylamsalehi 1
  • Gholamreza Saebi 2

چکیده [English]

The core Obama’s foreign policy, specifically in his second term, was to solve the country’s international crisis in the Middle‌ East and also to solve Iran’s nuclear issue. White House, in harmony with Europe, tried hard to put pressure on Iran, taking advantage of sanctions to create and expand civil unrest in Iran in order to undermine legitimacy of the government. It is clear that the root of the Iranian-Western conflicts cannot be reduced to Iran’s nuclear program. In fact, religious ideology of Iran’s Islamic system is the main reason of this controversy. Meanwhile, presence of Israel in the region and the role of other countries specifically Arab countries should not be neglected. The hypothesis of this paper is: US foreign policy in Iran’s nuclear issue follows rational, organizational and bureaucratic models of decision making and orchestrated toward interaction of national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States of America (USA)
  • Systemic Approach
  • Nuclear file
  • National Interests
الف) فارسی
- آلیسن،گراهام، (1364)، شیوههای تصمیمگیری در سیاست خارجی (تفسیری بر بحران موشکی کوبا)، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- اقارب پرست، محمدرضا، (1384)، گزارش کارشناسی تحلیل و ارزیابی رویکرد مراکز پژوهشی امریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- امام جمعه­ زاده، سید جواد و بابایی، مجتبی،­ (1394)، «نقش اتاق‌های فکری در تصمیم‌سازی خارجی امریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران»، پژوهشنامه روابط بینالملل، بهار، دوره 8، شماره 29.
-  سیف زاده، سید حسین، (1384)،  مبانی و مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
- عبدالله­خانی، علی وکاردان، عباس، (1390)، رویکردها و طرح­های امریکایی درباره ایران، تهران: ابرار معاصر.
- لب­خنده، ابراهیم و کریمی­فرد، حسین، (1395)، «کارکرد مؤسسات مطالعاتی سیاست خارجی امریکا در قبال ایران»، پژوهش­های سیاسی جهان اسلام، سال 6، شماره1.
-  نقیب زاده، احمد، (1385)،  فرآیند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
- هادیان، ناصر و شانی هرمزی، (1389)، «برنامه‌ی هسته‌ای ایران توانایی قانونمند»، پژوهشنامه‌ علوم سیاسی، تابستان، سال پنجم، شماره‌ 3.
 
ب) انگلیسی
      - Abelson, Doland, (2006), A Capital Idea: Think Tanks and US Foreign Policy, McGill-Queen's University Press Publishing.
 
-          Alex Mintz & Nehemia Geva, (1997), “The Poliheuristic Theory of Foreign Policy Decision making”; in A. Mintz & N. Geva (eds); Decision Making on War and Peace: The Cognitive-Rational Debate; London: Lynne Rienner,; Publishers.
 
-          Allison, Graham, (1969), “Conceptual Models and the Cuban Missile Crises”, The American Political Science Review, Vo. LXIII, No. 3.
 
-          Arin, K, (2013), Think Tanks: The Brain Trusts of Us Foreign Policy, Springer Publishing.
 
-          Armitage , Richard L,(2003), “ U.S. Policy and Iran’, Testimony before the Senate Foreign Relations Committee 25682” (Washington, D.C.: 28), par. 16-17.
 
-          Berman, Ilan, (2005), Tehran Rising: Iran's Challenge to the United States, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 
-          Brecher, Michael, Steinberg, Blema, & Stein, Janice, (1969), “A Framework for Research on Foreign Policy Behavior”; Journal of Conflict Behavior, March , XIIII, I.
 
-          Hass, Richard, (2002), “Think tanks u.s Foreign Policy: Apolicy Makers Perspective”, an Electoral Journal of the U.S Department of State, Vol 7, No,3.
 
-          Hermann, Margaret, (1977), A Psychological Examination of Political Leaders; New York: Free Press.
 
-          Holsti, Ole R, (1976), Foreign Policy Decision-makers Viewed Psychologically 'Cognitive Process' Approaches., New York: Free Press. 
 
-          National Intelligence Council, (2007), “National Intelligence Estimate-Iran: Nuclear Intentions and Capabilities”, Washington, DC: National Intelligence Council, available at: http://www.dni.gov/press-releases/20071203- release.pdf.
 
-          Rosenau, James N, (1966), “Pre-Theories and Theories of Foreign Policy”; in Barry Farrell (ed), Approaches to Comparative and International Politics; Evanston, IL: Northwestern University Press.
 
-          Simon, Herbert, (1959), “Theories of Decision making in Economics and Behavioral Science”; American Economic Review; Vol. 49.
 
-          Simon, Herbert A, (1985), “Human Nature in Politics: The Dialogue of Psychology with Political Science” American Political Science Review, Vol. 79.
 
-          Sylvan Donald, & Voss, James, (1998), Problem Representation in Foreign Policy Decision Making; Cambridge: Cambridge University Press.
 
-          Taber, Charles, (1992), “An Expert System Model Of US Policy Belief System”; American Political Science Review; Vol. 86, No. 4.
 
-          Tolbott, Strobe. The Brookings Institute: How A Think Tank Works. Usinf. State.gov/ Journals.
 
      -  Vertzberger, Yaacov, (1990), The World in Their Mind: Information Processing, Cognition, and Perception in Foreign Policy; Stanford University Press.
 
      - Von Neumann, & Morgenstern, (1994) The Theory of Games and Economic Behavior; New York: John Wiley.