نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناخت تهدیدات  امنیتی گروه سلفی گری  پاکستان  بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و مساعی اصلی نویسندگان در این پژوهش ارائه پاسخی علمی و عینی بدین سوال است که گروه های سلفی موجود در پاکستان با آرا و عقاید دیوبندی و وهابی که ضد شیعه و جمهوری اسلای ایران است  چه تهدیداتی را می تواند علیه امنیت ملی  جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟و تهدیدات  امنیتی گروه های  سلفی پاکستان چه ابعادی از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در بر خواهد گرفت؟ فرضیه پژوهش حاکی از این است که سلفیسم موجود در پاکستان تهدیداتی را در دو بعد کلان نرم و سخت  علیه امنیت جمهوری ملی  اسلامی ایران به وجود خواهد آورد که در داخل متن به هرکدام به صورت جداگانه خواهیم پرداخت. روش پژوهش این مقاله نیز مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clarifying Salafism Related Threats on National Security of The Islamic Republic of Iran in both terms of Hard and Soft Dimensions

نویسندگان [English]

  • Hossein Masoudnia 1
  • S.Ali Majidinejad 2
  • Abdoreza Alishahi 3

چکیده [English]

This study tries to study the security threats of the Pakistani Salafists for national security of The Islamic Republic of Iran. The main question of this paper is: regarding Deobandi and Wahhabi ideas of Pakistani Salafists which are basically anti- Shiite, what the threats of Salafist groups of Pakistan are for the national security of The Islamic Republic of Iran? And what aspects of the Islamic Republic of Iran's national security will be influenced by the threats of Pakistan's Salafist groups? The hypothesis of the research is: Salafism in Pakistan can pose threats to both hard and soft macro dimensions of national security of the Islamic Republic of Iran. The Methodology in this article is descriptive-analytic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salafism
  • Pakistan
  • National Security
  • Soft & Hard Dimensions
  • The Islamic Republic of Iran (IRIB)
الف) فارسی
 
احمدی، حمید، (1391)، «طالبان پاکستان، علل پیدایش، ماهیت و چالش‌های امنیتی»، فصلنامه سیاست، دوره 42، شماره1.
-احمدی،حمید، (1377)، «آینده جنبش‌های اسلامی درخاورمیانه:طرح یک چارچوب نظری»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 14و 15.
-امیر احمدی، هوشنگ، (1380)، «بحران افغانستان و سیاست منطقه ای ایران»، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره های 133و134.
- استنیلند، پل، (1390)، «نابسمانی راهبرد امریکا در قبال پاکستان»، ترجمه سید محمود حسینی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال دوازدهم، شماره 45.
- پیشگاهی فرد، زهرا و قدسی، امیر، (1387)، «بررسی و تحلیل ویژگی‌های ژئوپلیتیکی پاکستان و نقش آن در روابط با سایر کشورها»، مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره41، شماره 63.
-جوادی ارجمند،محمدجعفر و دیگران، (1391)، «تحلیل ژئواستراتژیک روابط ایران و پاکستان با تاکید بر عامل امنیتی»، فصلنامه شبه قاره هند، شماره 12.
- جهانی، محمد، (1392)، «تاثیر اقلیت گرایی مذهبی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش سلفیت»، فصلنامه آفاق و امنیت، شماره 20.
- حاجی ناصری، سعید و دیگران، (1394)، «تبیین شاخص‌های گفتمانی و نمادین گروهک تروریستی جیش العدل در تعارض با جمهوری اسلامی ایران»، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 41.
- حافظ نیا، محمدرضا، (1385)، «نقش هویت قومی در همبستگی ملی (مطالعه موردی قوم بلوچ)»، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره20، شماره1.
- حریری، رحمان، (1392)، «بنیادگرایی سلفی- وهابی در پاکستان و تاثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، تهران: کنگره بین‌المللی شهدای جهان اسلام.
- حسینی، سیدسردار، (1379)، «طالبان : تهدیدی  بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره‌های 7و8.
- حق پناه، جعفر، (1377)، «قاچاق مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 2.
- سجادپور، کاظم و کریمی قهرودی، مائده، (1390)، «رقابت هسته‌ای هند و پاکستان و پیامدهای آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 14، شماره 4.
- سیدنژاد،سیدباقر، (الف1389)، «تحلیلی سازه‌انگارانه از تهدیدات نرم جریان سلفی‌گری با نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، مجله رسانه، شماره 78.
- سید نژاد، سیدباقر، (ب1389)، «سلفی‌گری در عراق و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 47.
- شفیعی، نوذر، (1389)، تبیین افراط‌گرایی در پاکستان و تاثیر آن بر امنیت تهران- اسلام‌آباد، تهران: انتشارات دانشکده وزارت امور خارجه.
-عارفی، محمد اکرم، (1380)، «پاکستان و بنیادگرایی اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 16.
- عبدالله خانی، علی، (1389 )، پژوهش و تحقیق، امنیت نرم، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
-عبدالله خانی، علی، (1386)، تهدیدات امنیت ملی (شناخت و روش)، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
-عبدالله خانی، علی، (1388)، «طرح ریزی الگوی کلان امنیت ملی»، فصلنامه مدیریت بحران، شماره‌های 3 و4.
- عبدالله خانی، علی، (1390)، نظریه‌های امنیت، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
-غفوری، محمود و دادوند، محمد، (1393)، «برسی و تحلیل تهدیدات دولت و جامعه پاکستان علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 18.
-کریمی پور، یدالله، (1379)، ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه  تربیت معلم.
-کریمی خویگانی،روح‌الله،(1388)، «برسی تهدیدات نرم فرقه‌های وابسته به استعمار بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مجله بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 14.
- کشاورز، احمد، (1391)، «تاثیر سلفی‌گری منطقه‌ای بر امنیت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال 19، شماره 2.
- محمدی، حمیدرضا و احمدی، ابراهیم، (1394)، «واگرایی درروابط ایران و پاکستان با تاکید بر افراط‌گرایی مذهبی»، مجله مطالعات سیاسی جهان اسلام، شماره 14.
- محمودی، زهرا، (1388)، «خشونت فرقه‌ای و امنیت انسانی در پاکستان»، تهران: کنفرانس بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان.
- مرادی، حجت الله، (1388)، قدرت و جنگ نرم از نظریه تا عمل، تهران: انتشارات ساقی.
- مزینانی، احمد و عبدالحسین خسرو پناه، (1394)، «پدیدارشناسی تکفیر‌گرایی و ارزیانی امنیتی آن»، فصلنامه پژوهشهای حفاظتی- امنیتی، شماره 12.
- مسعودنیا، حسین وصفی الله، شاه قلعه، (1387)، «برسی علل رفتار خشونت‌آمیز نیروهای اسلامی در پاکستان با تاکید بر طالبانیسم»، فصلنامه دانش سیاسی،  شماره 1.
- مسعودنیا، حسین و نجفی، داود، (1390)، «عوامل موثر در تکوین و رشد بنیادگرایی در پاکستان»، فصلنامه مطالعات شبه قاره، شماره 8.
- میرزائی، علیرضا، (1392)، «سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفی‌گری»، مجله سراج منیر، شماره 11.
-نائینی، علی محمد، (1388)، «برسی ماهیت، ابعاد و حوزه‌های تاثیر تهدیدات نرم غرب علیه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبرد دفاعی، شماره 25.
-نجفی سیار، رحمان، (1391)،«جایگاه شیعیان درپاکستان»،کتابخانه دیجیتالی دید.
- نجفی سیار،رحمان، (1392)، «کشتار سازمان یافته شیعیان پاکستان»، فصلنامه آفاق و امنیت، شماره 20. 
- نطاق پور، مهدی و احمدی، مسعود، (1388)، «بررسی فعالیت‌های فرقه وهابیت و تأثیر آن در امنیت اجتماعی پایدار کشور»، کتابخانه دیجیتالی دید.
- نعیمیان، ذبیح الله، (1384)، «انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر پاکستان»، هفتهنامه پگاه حوزه، شماره 267.
-هانتینگتون، ساموئل، (1380)، «بنیادگرایی اسلامی محصول رویارویی تمدن‌هاست»، ترجمه طولانی، مجله ترجمان سیاسی، سال پنجم، شماره 18.
 
 
ب) انگلیسی
-Abdul Gaffar Mushab and Other, (2013), Syubhat salafi”, Solo: Indonesia: AbuAman publish.
-Dekmejian, Richard, Hrair, (2013), Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World, Second Edition, Syracuse University Press.
-Fawaz, Gerges, (2005), The Far Enemy: Why Jihad went Global, London: Cambridge University Press.
-Hegghammer, Thomas, (2014), “The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad”, International Security Journal, Vol. 35, No. 3.
-Kenny, Jeffery, (2014), Muslim Rebels: Kharijites and the Politics of  Extrimism in Egypt, London: Oxford University Press.
-Waldman, Peter, (2013), Ethnic and Sociorevolutionary Terrorism: A Comparisson of Structures in Social Movement and Violence: Prticipation in Underground organization, London: Greenwich Press.
-Sheehan, Michael, (2009), International Security: An Analytical Survey, London: Lynne Rienner Publishers.