نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

چکیده

هویت را می توان حلقه اتصال نظریه سازه انگاری با مطالعات نظری مرتبط با بحران های بین المللی دانست. هویت ها پایه و اساس منافع و نقش ها می باشند و بازیگران بر اساس هویتی که برای خود متصور هستند دوست و دشمن خود را مشخص می کنند. لذا هدف مقاله پیش رو پاسخ به این پرسش است که «هویت» چه نقشی در «بحران های بین المللی» ایفا می کند؟ در پاسخ به این پرسش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه آزمون می شود که  اگر بازیگرانی با هویت های متعارض، درگیر یک بحران شوند؛ آن بحران تشدید شده و به احتمال زیاد منجر به شیوه های خشن مدیریت بحران خواهد شد. بهترین نمونه این فرضیه نیز بحران سوریه است. شروع بحران سوریه به شدت متاثر از بحران هویت در داخل دولت سوریه بود؛ به همین دلیل دو تعارض هویتی (نوسلفی- علوی) و (کردی- عربی) در بحران برجسته شد و در ادامه نیز دو محور انقلابی و محافظه کار به رهبری ایران و عربستان و همچنین بازیگر سوم یعنی اردوغان با تمایلات عثمانیگری خود وارد بحران شده و تمام توان خود و نیروهای نیابتی و متحدین خود را برای حذف «دگرهای» هویتی خود بکار گرفتند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Identities' Role in International Crises; Case Study: Syrian Crisis

نویسندگان [English]

 • Hossein Deheshyar 1
 • Syed mohammad Aminabadi 2

1 Professor, International Relations, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Ph.D Student, International Relations, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Identity can be considered as a link between Constructivism theory and theoretical studies related to international crises. According to a Constructivist Point of View, identities are the basis of interests and roles, and actors determine their friend and Enemy based on the identity they envision for themselves. Accordingly, the main purpose of the present article is to answer this question: What role does Identity play in International Crises? In answer to this question, using the descriptive-analytical methods, we seek to test Hypothesis that if actors with inconsistent identities are involved in a crisis the crisis will have a high potential for intensification and expansion, and will most likely lead to the use of violent methods of crisis management. The best application of this hypothesis is the Syrian crisis. The beginning of the Syrian crisis was strongly influenced by the identity crisis within the Syrian government, and for this reason, two identity conflicts (Neo-Salafi-Alavi) and (Kurdish-Arabic) were highlighted in this crisis., Subsequently, two revolutionary and conservative axes led by Iran and Saudi Arabia, as well as the third actor, Erdogan, entered the crisis and used all their power and proxy forces and allies to eliminate their "other" identities in Syria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Identity"
 • " International Crisis"
 • "Constructivism"
 • "Michael Brecher"
 • "The Syrian Crisis"
 • فارسی

  • دهقانی فیروز آبادی، سید جلال، (1394)، نظریهها و فرانظریهها در روابط بینالملل، چاپ اول، تهران: نشر مخاطب.
  • دهقانی فیروز آبادی، سید جلال، (1391)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
  • مشیرزاده، حمیرا، (1383)، «سازهانگاری بعنوان فرانظریه روابط بینالملل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 65.
  • مشیرزاده، حمیرا، (1386)، تحول در نظریههای روابط بینالملل، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
  • برچر، مایکل، وینکنفلد، جاناتان، (1382)، بحران، تعارض، بیثباتی، ترجمه علی صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • فولر، گراهام، (1373)، قبله عالم: ژئوپلوتیک ایران، ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
  • سردارنیا، خلیل، کیانی، فائزه، (1395)، «تحلیل بحران سوریه از منظر شکافهای اجتماعی»، فصلنامه جامعهشناسی جهان اسلام، دوره 4، شمار 1.
  • اخوان کاظمی، مسعود، محمدی، محمد کریم، (1396)، «تحلیل نقش بازیگران و گفتمانهای داخلی در تداوم و تعمیق بحران در سوریه»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره 22.
  • رستمی، فرزاد، اسفندیاری، عبدعلی، (1396)، «هویت و رفتار متعارض ایران و عربستان در بحران سوریه»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و چهارم، شماره 2.
  • نیاکوئی، امیر، بهمنش، حسین، (1391)، «بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها»، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره 4.
  • روی، الیور، (1387)، اسلام جهانی شده، ترجمه محسن شانهچی و حسین مطیعی، قم: انتشاات اسلامی.
  • نبوی، سید عبدالامیر، نجات، محمد علی، (1393)، «جریانشناسی گروههای نوسلفی سوریه بر اساس تحلیل گفتمان»، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال چهارم، شماره 4.
  • آجرلو، محمدجعفر، صفوی، سید یحیی، کفاش جمشید، محمدرضا، (1396)، «افزایش قدرت منطقهای ترکیه و پیامدهای امنیتی آن برای منافع ملی ایران در شرق مدیترانه در مقطع زمانی 2002 تا 2014 م»، فصلنامه بینالمللی ژئوپلوتیک، دوره 13، شماره 46.
  • نجات، سید علی، (1396)، نوسلفیگری در سوریه، چاپ اول، سری دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • شیعه نیوز، «توهین سخنگوی داعش به تشیع و دعوت به ذبح شیعیان، بازیابی شده در https://www.shia-news.com/fa/news/70394 به تاریخ (16فروردین 1393). 

  References

  • Ajorlou, Mohammad Jafar, Safavi, Seyed Yahya, Kafash, Jamshid, Mohammad Reza, (2017), “Increasing Turkey's Regional Power and Its Security Implications for Iran's National Interests in the Eastern Mediterranean between 2002 and 2014”, Geopolitics Quarterly, Volume 13, Number 46, Summer 1396. [In Persian]
  • Akhavan Kazemi, Massoud, Mohammadi, Mohammad Karim, (2017), “Analysis of the Role of Actors and Internal Discourses in the Continuation and Deepening of the Crisis in Syria”, Quarterly Journal of Political Studies of the Islamic World, Year 6, No. 22. [In Persian]
  • Altunışık, Meliha Benli, (2009), “Worldviews and Turkish Foreign Policy in the Middle East”,New Perspectives on Turkey, No 40.
  • Antoun, Richard, (1991), Syria: Society, Culture, and Polity, New York: State University of New York.
  • Azmeh, Shamel, (2016), “Syria’s Passage to Conflict: The End of the “Developmental Rentier Fix” and the Consolidation of New Elite Rule”, Politics & Society, Vol. 44 (4).
  • BBC, (2011), “Turkey Election: Victorious Erdogan Pledges Consensus”, available at: http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-europe-13744972.
  • BBC, (2019), “Who are the Kurds”, available at: https://www.bbc .com/news/world-middle-east-29702440.
  • Bercher, Michael, Winkenfeld, Jonathan, (2003), Crisis, Conflict, Instability, Translated by Ali Sobhdel, Tehran: Institute for Strategic Studies. [In Persian]
  • Brecher, Michael, (1993), Crises in World Politics: Theory & Reality, New York: Pergamon.
  • Brecher, Michael, (2017), A Century of Crisis and Confict in the International System, McGill University Montreal, QC, Canada: Library of Congress Control Number: 2017939553.
  • Buzan, Barry, (1991), “New Patterns of Global Security in the 21 Century”, International Affairs, Vol. 67, No 3.
  • Clarke, Colin, Tabatabai, Ariane, (2018), “Is Major Realignment Taking Place in the Middle East?”, Foreign Affairs, available at: https://www.foreignaffairs. com/articles/ turkey /2018-10-31/major-realignment-taking-place-middle-east.
  • Danforth, Nick, (2016), “Turkey’s New Maps Are Reclaiming the Ottoman Empire”, Foreign Policy, available at:  https://foreignpolicy. com/2016/ 10 /23 / turkeys-religious-nationalists-want-ottoman-borders-iraq-erdogan.
  • Dehghani Firoozabadi,Seyed Jalal, (2015), Theories and Meta Theories in International Relations, First Edition, Tehran: Mokhatab [In Persian]
  • Fuller, Graham, (1994), The Center of the Universe: The Geopolitics of Iran, Translated by Abbas Mokhber, First Edition, Tehran: Markaz Publishing. [In Persian]
  • Fuller, Graham, Barkey, Henri, (1998), Turkey's Kurdish Question, The Rowman & Littlefield Publishing Group Inc, ASIN: B008918CAC.
  • Grigoryan, Suren, (2011), “The Neo-Turkish Gambit”, Foreign policy journal, available at: https:// www. foreignpolicyjournal. com/ 2011/10/26/ the-neo-turkish-gambit/.
  • Haass, Richard, (2020), The World: A Brief Introduction, NewYork: Penguin Press, ISBN9780399562402(ebook).
  • Hinnebusch,Raymond, (2019), Syria: From National Independence to Proxy War, Palgrave Macmillan, ISBN 978-3-319-98458-2 (eBook).
  • Kozhanov, Nikolay, “Main Drivers of Russian Military deployment in Syria”, International Studies Journal (ISJ), Vol. 13, No. 4, Spring 2017 / pp.21-38.
  • Laurence, Jonathan, (2016), “Europe Risks Repeating Past Mistakes on Islam”, Brookings, available at: https://www.brookings. edu/blog/ markaz/ 2016/0 7/21 /europe-risks-repeating-past-mistakes-on-islam/.
  • Martin, Michaela; Solomon, Hussein, (2017), “Islamic State: Understanding the Nature of the Beast and Its Funding”, Contemporary Review of the Middle East, Vol4 (1).
  • Meis, Mareike, (2017), “When is a Conflict a Crisis? On the Aesthetics of the Syrian Civil War in a Social Media Context”, Media, War & Conflict, Vol. 10 (1).
  • Moshirzadeh, Homeira, (2004), “Constructivism as a Meta Theory of International Relations”, Journal of the Faculty of Law and Political Science, 56. [In Persian]
  • Moshirzadeh, Homeira, (2007), Development in International Relations Theories, First Edition, Tehran: Samat Publications. [In Persian]
  • Nabavi, Seyyed Abdul Amir, Nejat, Mohammad Ali, (2014), “The Flow of Syrian Neo-Salafi Groups Based on Discourse Analysis”, Quarterly Journal of Political Research in the Islamic World, Fourth Year, No. 4. [In Persian]
  • Nejat, Seyed Ali, (2017), Neo-Salafism in Syria, Tehran: Research Institute for Strategic Studies, First Edition, The Second Series. [In Persian]
  • Niakoei, Amir, Behmanesh, Hossein, (2012), “Opposition Actors in the Syrian Crisis: Goals and Approaches”, Foreign Relations Quarterly, Fourth Year, No. 4. [In Persian]
  • Pipes, D, (1989), “The Alawi Capture of Power in Syria”, Middle Eastern Studies, No.25.
  • Rostami, Farzad, Esfandiari, Abd Ali, (2017), “The Identity and Conflicting Behavior of Iran and Saudi Arabia in the Syrian Crisis”, Quarterly Journal of Middle East Studies, 24, Volume 2. [In Persian]
  • Roy, Oliver, (2004), Golibalization Spurs Neo- Fundamentalism, Available at: http: www.soros. org/Initiatives/cep/events/roy- 2004116. Summary.
  • Roy, Oliver, (2008), Globalized Islam, translated by Mohsen Shanehchi and Hossein Matiei, Qom: Islamic Publications. [In Persian]
  • Saradarnia, Khalil, Kiani, Faezeh, (2016), “Analysis of the Syrian Crisis from the Perspective of Social Gaps”, Quarterly Journal of Sociology of the Islamic World, Volume 4, Number 1. [In Persian]
  • Shia News, “ISIL Spokesman Insults Shiites and Calls for the Slaughter of Shiites”, Retrieved at https://www.shia-news.com/fa/news/70394 on (April 6, 2014). [In Persian]
  • The New York Times, (2019), “Who Are the Kurds, and Why Is Turkey Attacking Them in Syria?”, available at: https://www.nytimes.com /2019/10/14/ world/ mid dleeast/the-kurds-facts-history.html.
  • Vasiliev, Alexey, (2018), Russia’s Middle East Policy From Lenin to Putin, First Published by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN and by Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017.
  • Wagner, Daniel, (2011), “Turkey’s High Stakes Foreign Policy Gamble”, Foreign policy journal, available at: http:// www. foreignpolicyjournal .com /2011/ 09/ 12/ turkeys-highstakes-foreign-policy-gamble/.
  • Walter, Barbara F, (2017), “The Extremist’s Advantage in Civil Wars”, International Security, Vol. 42, No. 2