نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بسیاری از پژوهشگران معتقدند حقوق بین‌الملل طی قرون اخیر در راستای تحقق اهداف قدرت‌های بزرگ و در سایۀ آن شکل گرفته و رشد یافته است. در این راستا اینپرسش مطرح می‌شود که قدرت‌های بزرگ نظام بین‌الملل چرا و چگونه در شکل‌گیری و گسترش حقوق بین‌الملل تعیین کننده می‌باشند؟ به نظر می‌رسد قدرت‌های بزرگ به علت جایگاهی که به لحاظ توانمندی‌های مختلف دارند به طرق مختلفی مانند عرف‌سازی و شکل‌دادن به معاهدات بینالمللی می‌توانند در ایجاد و گسترش حقوق بین‌الملل مؤثر باشند. هدف مقاله بررسی نقش قدرت‌های بزرگ در تحولات حقوق بین‌الملل بویژه حقوق فضایی است. همانطور که قدرت‌های بزرگ، حقوق بین‌الملل کلاسیک را که قبلاً وجود نداشت، به وجود آورده‌اند؛ در عصر مدرن نیز این جایگاه و توانمندی قدرت‌های بزرگ بخصوص در زمینه تکنولوژی و فناوری است که به این قدرت‌ها فرصت داده است تا در این موارد پیشقدم باشند. بنابراین مقاله مدعی است قدرت‌های بزرگ شکل دهنده، تثبیت کننده و حامی قواعد حقوقی می‌باشند. در این راستا سعی بر این است که بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده‌های تاریخی، نقش قدرت‌های بزرگ بویژه ایالات متحده امریکا و روسیه در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role and Function of the Great Powers on Formation and Expansion of International Law

نویسندگان [English]

  • aboozar omrani 1
  • Hossein Deheshyar 2

1 University of Allameh Tabatabaei

2 Associate professor of political science at Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Many researchers believe that, in the recent century, international law has grown and formed in order to achieve the goals of the great powers and in its shadow. In this way, the question is: Why and how great powers of the international system are determinative in the formation and expansion of international law. It seems that the great powers, due to their position in terms of their various capabilities, can be effective in the creation and expansion of international law in various ways, such as customizing and shaping international treaties. The purpose of this article is to investigate the role of major powers in the evolution of international law, especially space law. In any case, just as the great powers created classical international law which did not exist before, in the modern era, it is the position and capability of the great powers, especially in the field of technology, that has given these powers the opportunity to take the lead in these matters. So the present study claims great powers are shapers, stabilizers and advocates of legal rules. In this regard, we try to study the role of the great powers, especially the United States and Russia, based on a descriptive-analytical method and using historical data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Space rights
  • Great Powers
  • United States of America
  • Hegemon
-          الهویی نظری، حمید، (1392)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: نشر دادگستر.
-          آزادبخت، فرید، (1389)، «پارادایم میان رشته‌ای حقوق بین‌الملل: یک بررسی سیستمی با روابط بین‌الملل»، مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره سوم، شماره 1
-          امین زاده، الهام، صدرزاده، سولماز، (1388)، «بررسی دلایل ایالات متحده امریکا در عدم الحاق به دیوان بین‌المللی کیفری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 3.
-          امین زاده، الهام، علاقه‌بند حسینی، یونس، (1393)، «جایگاه مفهوم حاکمیت در حقوق بین‌المللی فضا»، مجله حقوق بین‌المللی، شماره 50.
-          بلدسو و بوسچک، (1375)، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
-          پورقصاب، علی، کاکاوند، زهرا، (1395)، «توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل فضا، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی بیمه فعالیت‌های فضایی»، مطالعات بین‌المللی، شماره 49.
-          جوینر، کریستوفر، (1387)، حقوق بین‌الملل در قرن بیست و یکم، ترجمه عباس کدخدایی و امیر ساعد وکیل، تهران: نشر میزان.
-          جلالی، محمود، آقاحسینی، علی، (1395)، «حقوق بین‌الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست فضایی»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 3.
-          حسینی، محمد، (1392)، «لزوم اتکا بر حقوق نرم در راستای توسعه و نهادینه‌سازی حقوق بین‌الملل فضای ماروای جو»، تحقیقات حقوقی آزاد، سال ششم، شماره 22.
-          دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف، (1384)، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: نشر قومس.
-          دلخوش، علیرضا، (1396)، «برجام و پسابرجام از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، سیاست خارجی، سال سی و یکم، شماره 1.
-          زمانی، محسن، نیاکویی، امیر، (1398)، «واکاوی عوامل مؤثر بر خروج امریکا از برجام»، مطالعات روابط بین الملل، سال دوازدهم، شماره 45.
-          ساندرز، فیلیپ، (1388)، دنیای بی‌قانون، امریکا، قانونگذاری جهانی و قانون شکنی، ترجمه اصغر دستمالچی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
-          سلیمان‌زاده، سعیدو امیدی، علی و براتی، سحر، (1397)، «راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزواگرایی- واقعگرایی»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 8، شماره 28.
-          سلیمی، حسین، عیوض زاده، حسن، (1395)، «مبانی نظری تداوم ناتو پس از جنگ سرد»، مطالعات روابط بین‌الملل، سال نهم، شماره 35.
-          طلائی، فرهاد، زرنگار، احسان، (1396)، «پویایی قواعد حقوق بین‌الملل و امکان‌سنجی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین»، مجلس و راهبرد، سال بیست و چهارم، شماره 91.
-          عبدالهی، محسن، حسینی، سیدمحمد، (1394)، «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای زباله‌های فضایی و سازوکارهای حل و فصل اختلاف‌های ناشی از آنها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، شماره 4.
-          فرانکل، جوزف، (1372)، نظریه معاصر روابط بین‌الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران: نشر اطلاعاتی.
-          قوام، عبدالعلی، (1381)،اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: سمت.
کک، دین، (1382)، حقوق بین‌الملل عمومی، جلد 2، ترجمه حسن حبیبی، تهران: انتشارات اطلاعات.
-          مرشایمر، جان، (1390)، تراژدی قدرت‌های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی‌زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
-          محمودی، سیدهادی، (1390)، «تأثیر فناوری‌های علمی بر توسعه و تحول حقوق بین‌الملل فضایی»، فصلنامه پژوهش حقوق، سال سیزدهم، شماره 32
-          موسی‌زاده، رضا، (1395)، «راهبرد نوین قانونگذارى در حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحول مفهوم رضایت دولت‌ها: بررسى موردى توافق بین‌المللى 2015 پاریس»، فصلنامه پژوهش‌هاى روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره 19.
-          نواده توپچی، حسین، (1386)، «رژیم حقوقی فضای ماورای جو زمین و چالش‌های پیش روی آن»، راهبرد، شماره 46.
-          نقیب زاده، احمد، (1388)، نظریه‌های کلان روابط بین الملل، تهران: قومس.
 
 
References
-          Antoniades, Andreas, (2008), “From 'Theories of Hegemony' to 'Hegemony Analysis', in International Relations”, in: http:// sro. sussex.ac.uk/2175.
 -          Chamoso, Pablo, González-Briones, Alfonso, Rivas, Alberto, Bueno, Federico, (2018), “The Use of Drones in Spain: Towards a Platform for Controlling UAVs in Urban Environments”, available in: https://www.ncbi.nlm.nih.gov.
 -          Demir, Kadir Alpaslan, Cicibas, Halil, Arica, Nafiz, (2015), “Unmanned Aerial Vehicle Domain: Areas of Research”, Defence Science Journal, Vol. 65, No. 4.
 -          Destradi, Sandra, (2008), “Empire, Hegemony, and Leadership: Developing a Research Framework for the Study of Regional Powers”, in: www.giga-hamburg. de/ workingpapers.
 -          Griffiths, Martin, (2005), “Beyond the Bush Doctrine: American Hegemony and World Order”, Australasian Journal of American Studies, Vol. 23, No. 1.
 -          Haass, Richard, (2020), “Trump’s Foreign Policy Doctrine? The Withdrawal Doctrine”, available in: https://www.washingtonpost.com.
 -          Halunko, Valentyn, (2019), “Space Law: The Present and the Futur”, Advanced Space Law, Vol. 3.
 -          Kerr, Paul, Katzman, Kenneth, (2018), “Iran Nuclear Agreementand U.S. Exit”, Congressional Research Service, available in: https://fas.org/sgp/crs/nuke/R43333.pdf.
 -          Kratochwil, F, (2000), How Do Norms Matter? in the Role of Law in International Politics: Essays in International Relations and International Law, 35 (Michael Byers, ed.), Oxford: Oxford University Press.
 -          Krisch, Nico, (2005), “International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the International Legal Order”, The European Journal of International Law, Vol. 16, No 3.
 -          Layne, Christopher, (2006), “The Unipolar Illusion Revisited, The Coming End of the United States, Unipolar Moment”, International Security, Vol. 31, No. 2.
 -          Lee, Matthew, (2020), “US Notifies UN of Withdrawal from World Health Organization”, (8 July), available in: https: https://apnews.com.
 -          Maogoto J.N & Freeland S, (2007), “Space Weaponization and the United Nations Charter Regim on Force: A Thick Legal Fog or a Receding Mist?”, American Bar Association, at: http:// works. bepress.com/jackson_maogoto/34.
 -          Maslen, Stuart, (2012), “Drone Strike under Jas ad Bellum, Jus in Bello and International Revies of the Rea Cross”, International Review of the Red Cross, Vol. 94, No, 886.
 -          Ryan J. Vogel, (2010), “Drone Warfare and the Law of Armed Conflict”, DENV. J. INT’L L, & POL’Y, Vol. 39No. 1.
 -          Sanger, David, (2020), “Trump Will Withdraw from Open Skies Arms Control Treaty”, (May 21), available in: https://www.nytimes.com.
 -          Sewall, Sarah B & Kaysen, Carl, (2007), The United States and the International Criminal Court, Rowman & Littlefield Publishers, INC. 2000.
 -          Sidorova, Elena, (2013), “Special Features of the International Regulation of Space”, available in: https://www.e-ir.info/pdf.
 -          Sreejith, S.G, (2008), “Whither International; Aw, Thither Space Law, A Discipline in Transition, California Western International Law Journal, Vol. 38, No. 2.
 -          Thiels, Cornelius, Aho, Johnathon, Zietlow, Scott, Jenkins, Donald, (2015), “Use of Unmanned Aerial Vehicles for Medical Product Transport”, Air Medical Journal, Vol. 34, No. 2.
 -          Vlaun, Mark, (2001), “Dron Wars: The Legal Framework for Remote Warfare”, FAOA Journal of International Affairs, Vol. 15, No. 3.