نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 دانشجوی دکتری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

رژیمها و گروههای ایدئولوژیک در راستای رسیدن به جهان آرمانی و مدینه فاضله موعود همواره درصدد پرورش انسانهایی طراز نوین بودهاند و برای تحقق این امر در پی کنترل همهجانبه ابعاد گوناگون زندگی انسانها برآمدهاند. به نظر میرسد داعش نیز به عنوان یک سازمان سیاسی- نظامی تمامیتخواه از این امر مستثنی نبوده است. تجربه دوره هرچند کوتاهمدتِ خلافت نشان میدهد این گروه با قرائتی خاص از متون مقدس اسلامی بهطور خاص به دنبال آموزش و پروش کودکان و نوجوانان بوده است تا در نهایت انسان آرمانی و مدینه فاضله مدنظر خود را بیافریند. در این مقاله، ضمن تحلیل محتوای آثار درسی و تبلیغی، نظر آن گروه درباره علوم مختلف و روشهای نظام تعلیم و تربیت برای رسیدن به هدفش پرداخته شده است و در این مسیر از مفهوم دستگاههای ایدئولوژیک دولت (آلتوسر) بهره گرفتهشد. از سوی دیگر با آگاهی از تلاش داعش برای بهرهگیری از روشها و ابزارهای گوناگون در جهت کسب تعهد و وفاداری هواداران، این مقاله می‌کوشد تا مسیرهای محتمل اثرگذار و نفوذ داعش بر کودکان و نوجوانان را در مرحله ارتباط و تماس اولیه مورد بررسی قرار دهد که عبارتند از: حساسیتزدایی نسبت به خشونت، نمایش شیوه مثبت زمامداری، اعطای حس هویت جمعی، الگوی نقش مثبت فقدان و جایگزینی و افراد بزرگسال قابل اعتماد و اثرگذار.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Education in ISIS Ideological Apparatus: New Radical Islamism and the Way towards Utopia

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolamir Nabavi 1
  • Nozhan Etezadolsaltaneh 2

1 The Institute for Social and Cultural Studies (ISCS)

2 PhD Candidate, Institute for Social and Cultural Studies (ISCS)

چکیده [English]

As an ideological totalitarian state, on the way towards the utopic society, Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) has attempted to cultivate people via totalitarian control over the human lives. However, through an unusual reading of the sacred text (Koran), ISIS has focused on a special version of education for kids and non-adults. Focusing on the ideological content of the educational texts and content Analysis of them, and based on the important conceptual frameworks introduced by Louis Althusser on the Ideological State Apparatus, the present study attempts to explore the ISIS textbooks, besides the emotional utilities they use in order to strengthen members’ loyalty to the Kaliph. Doing such exploration, our endeavor is concentrated on the different techniques ISIS applies to absorb and train non-adult members: 1. Desensitization to Violence, 2. Collective Identity Inculcation, 3. Positive Governance, 4. Loss/ Replacement of Positive Role Model (s) and 5. Trusted Adult Influencers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ideological State Apparatus"
  • "Utopia"
  • "Education"
  • "ISIS"
  • "Radical Islamism"
-          آلتوسر، لویی، (1387)، ایدئولوژی و ساز و برگ­های ایدئولوژیک دولت، ترجمه روزبه صدرآرا، تهران: چشمه.
-          اسدی، عباس و مجیدی، مصطفی، (1397)، «تحلیل گفتمان حاکم بر ساختار تبلیغاتی داعش (مورد مطالعه: مجله دابق)»، فصلنامه پژوهش­های انقلاب اسلامی، بهار، شماره 24.
-          اقبال، حدیث، (1397)، «تبیین خاستگاه­های شناختی و ترسیم مدل ذهنی گروه تروریستی داعش»، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، بهار، شماره 54.
-          بشیریه، حسین، (۱۳۷۳)،«مارکسیسم ساختگرا: لوئی آلتوسر»،ماهنامهاطلاعات سیاسی- اقتصادی، خرداد و تیر، شماره ۸۱ و ۸۲.
-          پورسعید، فرزاد، (1396)، «ضد تروریسم نوین»، فصلنامه مطالعات راهبردی، پاییز، شماره 77.
-          راش، مایکل، (1377)، جامعه و سیاست مقدمه­ای بر جامعه­شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت.
-          شاهقلیان، رضا و رستمی، علی­اکبر، (1395)، «تبیین زیرساختارهای ایدئولوژیک و ساختاری گروه تکفیری-تروریستی داعش»، فصلنامه مدیریت و پژوهش­های دفاعی، پاییز، شماره 83.
-          عالم، عبدالرحمن، (1388)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
-          عرفان­منش، ایمان و صادقی فسایی، سهیلا، (1395)، «بازنمایی و تحلیل گفتمان انتقادی- لاکانی الگوی خانواده داعش در فضای مجازی»، فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، پاییز، شماره 35.
-          فرتر، لوک، (۱۳۸۷)،لویی آلتوسر،ترجمه امیر احمدی­آریان، تهران:‌ نشر مرکز.
-          کیوان­حسینی، سید اصغر و محمدی­کیا، طیبه، (1396)، «مفهوم دولت در گفتمان داعش»، فصلنامه دولت­پژوهی، بهار، شماره 9.
-          گیدنز، آنتونی، (1374)، جامعه­شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-          مک دانل، دایان، (۱۳۸۰)، مقدمه بر نظریه‌های گفتمان،ترجمه علی نوذری، تهران: فرهنگ گفتمان.
-          مفیدی صباح و رحمانی، سمیه، (1397)، «داعش و مدرنیته، بررسی تاثیر عملکرد دولت شبه­مدرن خاورمیانه­ای»، پژوهشنامه علوم سیاسی، بهار، شماره 50.
-          مشاور، زیبا، (1383)، «جهانی­شدن، تاثیر متقابل و استقلال دولت» در دولت و تحول جهانی: اقتصاد سیاسی گذار در خاورمیانه، به کوشش حسن حکیمیان و زیبا مشاور، تهران: کویر.
-          نساج، حمید، عبدی­پور، نصیبه و جمشیدی­مهر، پرویز، (1396)، «علل ظهور و تکوین گروه‌های تکفیری در جهان اسلام»، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، زمستان، شماره 53.
References
-          Ahram, Ariel, (2015), “Sexual Violence and the Making of ISIS”, Survival, Vol. 57, No. 3.
 -          Al-Bayan Center for Planning and Studies, (2016), The Cubs of the Caliphate: How the Islamic State Attracts, Coerces and Indoctrinates Children to Its Cause, Baghdad.
 -          Al-Tamimi, Aymenn, (2013),“The Islamic State of Iraq and ash-Sham Expands into Rural Northern Syria,”Syria Comment Blog, July 18; at: http://www.aymennjawad.org/13562/rural-northernsyria.
 -          Al-Tamimi, Aymenn, (2014 a), “Butchers: Syria’s ISIS Crucifying Opponents, Justifying Horror with Quran Passages”, PJ Media, March 27: at: http:// www. aymennjawad. org/ 14852/ isis- use-ofhudud-punishments.
 -          Al-Tamimi, Aymenn, (2014 b), “Lessons in Islamic Learning in the Islamic State of Iraq and ash-Sham’s Stronghold of Jarabulus”, Pundicity Blog, March 20: at: http:// www. Aymennjawad. Org/2014/02/lessons-in-islamic-learning-in-the-islamic-state.
 -          Al-Tamimi, Aymenn (2015),“The Evolution in Islamic State Administration: The Documentary Evidence”,TerrorismResearch Initiative, Vol. 9, No. 4.
 -          Al-Tamimi, Aymenn, (2016), “Islamic State Treatise on the Syrian Education System,” at: http://www.aymennjawad.org/18600/islamic-state-treatise-on-the-syrian-education.
 -          Anderson, Kara, (2016), Cubs of the Caliphate”, The Systematic Recruitment, Training, and Use of Children in the Islamic State, Herzliya: International Institute for Counter-Terrorism, January.
 -          Benotman, Noman and Malik, Nikita (2016), The Children of Islamic State, London: Quilliam Foundation.
 -          Berti, Benedettal and Osete, Axel, (2015), “Generation War: Syria’s Children Caught Between Internal Conflict and the Rise of the Islamic State”, Strategic Assessment, Vol. 18, No. 2.
 -          Bunzel, Cole, (2015),“From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State”, The Brookings Project on US Relations with the Islamic World, No.19, March.
 -          Caris, Charles and Reynolds, Samuel, (2014),“ISIS Governance in Syria”,Institute for the Study of War, July.
 -          Gramer, Robbie, (2017), “J Is for Jihad: How the Islamic State Indoctrinates Children with Math, Grammar, Tanks, and Guns”, Foreign Policy, 16 February, at:  https:// foreignpolicy. Com/ 2017/ 02/16/j-is-for-jihad-how-isis-indoctrinates-kids-with-math-grammar-tanks-and-guns.
 -          Gray, John, (2014), A Point of View: Isis and what it Means to be Modern, London: BBC, at: https://www.bbc.com/news/magazine-28246732.
 -          Horgan, John; Taylor, Max Bloom, Mia and Winter, Charlie, (2017), “From Cubs to Lions: A Six Stage Model of Child Socialization into the Islamic State”, Studies in Conflict & Terrorism, 40: 7.
 -          I AM SYRIA, (2018), Death Tolls, June, at: http://www.iamsyria.org/death-tolls. Html.
 -          Islamic State (2013), “Messages from the Land of Epic Battles”, Jihadology, 6 September.
 -          ISIS Wilayat Raqqah, (2013), hosted at The Middle East Media Research Institute, at: December 13, http:// www. memri. org/ image/ 18053.jpg.
 -          KarshT Efraim and Routsi, Inari, (1991), Saddam Hussein, A Political Biography, New York: Free Press.
 -          Kirkpatrick, David D, (2014),“ISIS’ Harsh Brand of Islam Is Rooted in Austere Saudi Creed”,New York Times, September 24, at: https://www.nytimes.com/2014/09/25/world/middleeast/isis-abu-bakr-baghdadi-caliph-wahhabi.html?_r=1.
 -          Mark, Michelle, (2016), “Islamic State Executes Mosul Teachers: ISIS Punishes Educators for Protesting Sharia Curriculum”, International Business Times, 1 July.
 -          McCue, Colleen, (2017), “The Islamic State Long Game: A Tripartite Analysis of Youth Radicalization and Indoctrination”, CTC Sentinel, Vol. 10, No. 8.
 -          Motaparthy, Priyanka, (2014), “Maybe We Live and Maybe We Die”: Recruitment and Use of Children by Armed Groups in Syria”, Human Rights Watch, June.
 -          NCTV and AVID, (2017), “The Children of ISIS: The Indoctrination of Minors in ISIS-Held Territory”, The Hague: National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV) and General Intelligence and Security Service (AVID), Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Government of the Netherlands, 26 April, at:   https:// english. Aivd. Nl/ publications/ publications/2017/04/26/he-children-of-isis.-the-indoctrination-of-minors-in-isis-held-territory.
 -          Niqash, (2015),“How to Be a Good Little Jihadi: Extremists Release New School Textbooks, Curriculum in Mosul, Briefings from Inside and Across Iraq”, Reprinted in the Daily Beast, “Back to School in Mosul: The ISIS Curriculum”, at: http:// www. Thedailybeast. Com/ articles/2015/10/29/back-to-school-in-mosul-the-isis-curriculum.html.
 -          Olidort, Jacob, (2016),“Inside the Caliphate’s Classroom”, The Washington Institute for Near East Policy, August.
 -          Singer, Peter, (2006), Children at War, Berkeley: University of California Press.
 -          Site Intelligence Group, (2016),“IS Develops Interactive App for Children to Learn Supplications, Destroy Aircraft and Coalition Flags”, June 21, at: https:// ent. Siteintelgroup. Com/Multimedia/is-develops-interactive-app-for-children-to-learnsupplications-destroy-aircraft-and-coalition-flags.html.
 -          Spencer, Amanda, (2016), “The Hidden Face of Terrorism: An Analysis of the Women in Islamic State”, Journal of Strategic Securiry, Vol. 9, No. 3.
 -          Tibi, Bassam, (1993), The Challenge of Fundamentalism, Political Islam and the New World Disorder, Berkeley: University of California Press.
 -          Tony Blair Faith Foundation, (2015),“Textbooks of Terror”, November, at: http:// tony blairfaithfoundation. org/religion-geopolitics/reports analysis/briefing-note/textbooks-terror-isis-releases-its-curriculum.
 -          Vale, Gina, (2018), Cubs in the Lions Den, London: ICSR.
 -          Wilayat Latakia Twitter Post, (2013), November 25, at: http://justpaste.it/gfei.
 -          Winter, Charlie, (2015), “Women of the Islamic State: A manifesto on Women by the Al-Khansaa Brigade”, Quilliam Report.