نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه علامه طباطیائی. تهران- ایران

چکیده

پایان جنگ سرد موجب همکاری‌های جدید بین کشورها شد. یکی از انواع همکاری، رژیم‌های بین‌المللی می‌باشد. وجود قدرت‌های نوظهور در منطقه مانند چین و هند و کشورهای افغانستان و ایران با یک گذشته تاریخی مشترک و ارزش‌های فرهنگی و پیوستگی اقتصادی، زمینه مناسب برای تشکیل یک رژیم بین‌المللی در منطقه را ایجاد می‌کند. بندر استراتژیک چابهار می‌تواند در مرکز این رژیم قرار گیرد. در این راستا این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چابهار چه ظرفیت‌هایی برای تبدیل شدن به یک رژیم بین‌المللی دارد و عناصر مشترک برای همکاری در غرب آسیا چگونه تشکیل این رژیم را تسهیل می‌نماید؟ و فرضیه‌ای که در پاسخ به این پرسش مهم مطرح است مبتنی بر این واقعیت می‌باشد که چابهار به سبب موقعیت ژتواکونومیک و ژئواستراتژیک خود می‌تواند به یک رژیم بین‌المللی اقتصادی تبدیل شود و پیشینه روابط و ارزش‌های مشترک میان کشورهای منطقه، شکل‌گیری این رژیم را تسهیل می‌کند. این مقاله با روش تبیینی- تحلیلی و با استفاده از منابع ثانویه شامل کتب، مقالات و سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Strategic Regions in International Cooperation and the Development of International Regimes

نویسندگان [English]

  • Majidreza Momeni 1
  • Marzieh Chaharmahali Esfahani 2

1 Assistant Professor of International Relations of Allameh Tabata'i University

2 MA. Central Asia and Caucasus Studies, Allameh Tabataba’i University, Tehran- Iran

چکیده [English]

The end of the Cold War led to development of new cooperation among the states. International regimes are one of the types of cooperation. The presence of emerging powers in the region such as China and India as well as countries like Afghanistan and Iran with the common historical past, cultural values and economic cohesion, provide an appropriate ground for the development of an international regime in the region. The strategic port of Chabahar could be the hub of this regime. In this regard, this piece of research work is an attempt to address the main question as to what capacities does Chabahar have to become an international regime and how do the common elements of cooperation in West Asia facilitate the development of this regime? The hypothesis to answer the question is based on the fact that Chabahar due to its geo-economic and geostrategic location could become an international economic regime and the historical relations as well as common values among the countries of the region facilitate the development of this regime. This research is done through explanatory-analytical method by using secondary data including articles and books and internet sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iran
  • Chabahar
  • Economic cooperation
  • International Regime
  • Regional integration
-          اخباری، محمد، مایل افشار، فرحناز، (1397)، «تحلیل نقش ژئواکونومیک و کریدوری ایران در تحقق همگرایی در آسیای جنوب غربی»، فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی، بهار 97، شماره 1.
-          اسلامی، روح الله و یوسف زهی، ناصر، (1397)، «استراتژی‌های کارآمدسازی اقتصاد سیاسی منطقه‌ای افغانستان و ایران بر مبنای تحلیل سیستمی نقش بندر چابهار»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، پاییز 97، دوره 8  شماره 28.
-          برزگر، کیهان، (1397)، «راهبرد سیاست خارجی ایران در توازن منطقه‌ای»، فصلنامه مطالعات راهبردی، زمستان 97، سال بیست و یکم، شماره 4.
-          توحیدفام، محمد، طهرانی زاده، نیلوفر، (1388)، «نئو لیبرالیسم و همگرایی جهانی»، دانشنامه حقوق و سیاست، بهار و تابستان 88، شماره 11.
-          جانسیز، احمد، تقی زاده انصاری، محمد و بهرامی مقدم، سجاد، (1395)، «تحول سیاست خارجی هند (در عمل‌گرایی اقتصادی دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس)»، فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان، پاییز 95، سال هفتم، شماره 28.
-          دریاباری، سید جمال الدین، هارون بحری، سیاوش، خانجان زاده کاکرودی، شقایق، حاجی محمدلو، محمد و پزشکی، مهدی، (1397)، «آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تاکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک منطقه»، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، بهار 97، سال دهم، شماره 2.
-          دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، (1393)، نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای و رژیم‌های بین‌المللی، چاپ اول، تهران: مخاطب.
-          عسگرخانی، ابومحمد، ( 1381)، «نظریه رژیم‌های بین‌المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پاییز، شماره 57.
-          متقی، عبدالقدیر، امیراحمدیان، بهرام و ساچدوا، گلشن، (1397)، تحلیل استراتژیک بندر چابهار: روابط افغانستان ایران، هند، کابل: انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان.
-          محمدی، حمیدرضا و احمدی، ابراهیم، ( 1397)، «موازنه‌گرایی در سیاست‌های ژئوپولتیکی هند (با تاکید بر نقش و جایگاه بندر چابهار ایران)»، پژوهشهای دانش زمین، بهار 97، سال نهم، شماره 33 .
-          مختاری هشی، حسین، قادری حاجت، مصطفی، (1397)، «تحلیل ژئوپولتیکی و چالش‌های همگرایی در منطقه غرب آسیا»، فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی، بهار 97، شماره 1.
References
-          Alsan, Kursad & Rashid, Yasir, (2020), “The Increasing Role of Geo-economics: Competition between Chabahar and Gwadar Ports”, Center for Iranian Studies in Ankara (IRAM), June 2020.
 - Andrea, Alfred, (2014), “The Silk Rood in World Histories: A Review Essay”, January 2014, Vol. 2, No. 2.
 - B. Hass, Ernest, (1980), “Why Collaborate? Issue- Linkage and International Regimes”. World Politic, April 1980, Vol. 32, No. 3.
 - Chandra, Amiya, (2008), “India’s Economic Relations with Uzbekistan and Turkmenistan 1991-2005”, Central Asian Studies Program Center for South, Central, South East Asia and South West Pacific Studies, New Delhi, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University.
 - Galbreath, David, (2008), Issue in International Relations International Regimes and Organization, Second Edition, London, Routledge.
 - Joshi, Nirmala, (2010), ”Reconnecting India and Central Asia- Emerging Security and Economic Dimensions”,Central Asia- Caucasus Institute Silk Road Studies Program, Singapore.
 - Kaur, Amandeep, (2018), “India and Central Asian Republics Economic Cooperation: An Analysis of Problems and Potentials”, Center for South and Central Asian Studies, School of Global Relations, Central University of Punjab.
 - Kumar Singh, Amit, (2015), “India and Central Asia: An Interpretation of Mutually Indelible Historical Relationship and its Multi Faceted Impact”, International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies, Vol. 7, No. 2.
  - Mohammadi, Qais, (2018), “Chabahar: The Decay of Geostrategic Importance of Afghanistan and Pakistan”, Journal of Economics and Management Science, January 2018, Volume 1, Issue 1.
   - Sakhuja, Vijay & Khurana, Gurpreet, (2015), Maritime Perspective 2014, First Edition, New Delhi, National Maritime Foundation.
- Singh, Subhash, (2017), “India’s Chabahar Policy, Implication for China- Pakistan Cooperation”, International Journal of Applied Social Science, May & June 2017, Vol. 4, No. 5 & 6.
 - W.J. Dijkshoorn, (2018), “India’s Strategic Role in Central Asia: An Analysis of Bilateral and Multilateral Cooperation and the China Factor”,Master South Asian Studies, Leiden University.