تصویرپردازی صحیح از اسلام در شبکه پرس‌‌تی‌وی متناسب با ویژگی‌های مخاطبان جوان اروپا و آمریکای شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه صداوسیما

2 عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما

چکیده

با توجه به تلاش‌های متعدد رسانه‌ای برای اسلام‌هراسی و ایجاد تصویری نامتناسب از اسلام، هدف این مقاله تصویرپردازی صحیح از اسلام در شبکه پرس‌تی‌وی است. در مرحله اول؛ دو نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی و سایر بیانات مرتبط با موضوع، گردآوری و تحلیل مضمون شد و در قالب 15 موضوع و 7 محور کلی (هراس‌افکنی، تاریخ و تمدن غربی، اسلام اصیل، جامعه غرب، مسائل روز، رفتار‌های اسلام و غرب و اسلام و سایر مکاتب) دسته‌بندی و مبنای پرسش‌های مصاحبه قرار گرفت. در مرحله دوم 30 نفر از کارشناسان حوزه رسانه و دین به‌صورت هدفمند انتخاب و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته شدند. پس از تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبه‌ها در نهایت خروجی این قسمت در دو بخشِ ارزیابی وضعیت موجود شبکه پرس‌تی‌وی و پیشنهاد وضعیت مطلوب مدیریت پیام و محتوا برای این شبکه مطرح شد. راهکارهای پیشنهادی در سه حوزه برنامه‌سازی (مخاطب پژوهی، ساخت محتوا، توزیع پیام، رصدو بازخورد)، برنامه‌ریزی (درون شبکه‌ای و برون شبکه‌ای) و نیز ساختار سازمانی (کادرسازی و مسائل و رویکردهای سازمانی شبکه) دسته‌بندی و خلاصه شد. در نهایت چرخه پیشنهادی رسانه‌ای  مطروحه در این پژوهش برای اتخاذ سیاستی مؤثر و متناسب با اهداف شبکه بر مبنای شناخت رسانه و زبان آن ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Genuine Image of Islam in PRESS TV Conformed to the Characteristics of its Youth Audiences Across USA & EU

نویسندگان [English]

  • Abbas Naseri Taheri 1
  • Siavash Salavatian 2
  • Morteza Malek Moahmmadi 3
1 IRIBU
3 IRIBU
چکیده [English]

Noticing the media efforts of Islamophobia and the creation of a disproportionate
image of Islam, the purpose of this paper is presenting perfect image of Islam in Press TV.
The two letters of Iranian supreme leader to the youth of EU&USA and other statements
related to the subject gathered for the content analysis method. The outputs of the first
step categorized in 15 molds and 7 overall topics (Phobia making, history and civilization,
true Islam, current problems, Islam and other ideologies, Islam and the Westand the West Society).
By this step, 30 experts of media and religion field targeted to taking a semi- structured interview.
After analyzing the qualitative content of the interview texts, the output derived of this step divided
in two parts: Assessing the present condition of Press TV and offering the suitable strategies for its
content management. Proposed strategies were categorized and summarized in three
areas: the programing (audience research, content creation, message distribution and feedback),
the planning (in or out of Press TV), and organizational structure (human resources,
TV’s organizational issues and so problems of channel). Finally, the media cycles which presented
by this research recommended for Press TV in order to take an effective media strategy due to studying media and its language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamophobia
  • image management
  • Press Tv
  • content policy
  • Western youth
الف- فارسی
- افتخاری، علی‌اصغر، (1393)، «دو چهره اسلام‌هراسی سلبی و ایجابی در تبلیغات‌ غرب»، فصلنامه رسانه، دوره بیستم، شماره 3.
- طبرسا، غلامعلی، معینی کربکندی، منصوره، (1393)، «ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﭘﺮدازی و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ»، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره بیست و ششم، شماره 3.
- مقام معظم رهبری، (11 مرداد 1381)، بیانات در دیدار با کارمندان صداوسیما، بازیابی از http://farsi.khamenei.ir/.
- مولانا، حمید، (1382)، الگوی مطبوعات و رسانه‌های اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
- مهدی‌زاده، محمدمهدی، (1389)، نظریه‌های رسانه (اندیشه‌های رایج و دیدگاه انتقادی)، تهران: انتشارات همشهری.
- یزدانی زیارت، محمد، رستگار، عباسعلی، (1393)، «تاثیر مهارت‌های سیاسی بر توانایی استفاده از فنون مدیریت تصویر‌پردازی ذهن دیگران»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره سوم، شماره 3.
 
ب- انگلیسی
-       Chryssochoou, Xenia, & Volpato, Chiara, (2004), “Social Influence and the Power of Minorities”, Social Justice Research, Vol. 17, No. 4.
 -       Condit, Celeste Michelle, (2009), “The Rhetorical Limits of Polysemy”, Critical Studies in Mass Communication, Vol. 6, No. 2.
 -       Fiske, John, (1991), Television: Polysemy and Popularity (critical perspective on media and society), London: Guliford Press.
 -       Goffman, E, (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, New York: Doubleday.
 -       Hall, Peter, (1972), “A Symbolic Interactionist Analysis of Political”, Sociological Inquiry, Vol. 42, No. 3-4.
 -       Hall, Stuart, (2003), The Work of Representation, Stuart Hall Ed Representation Cultural Representations and Signifying Practices, London: Sage Publication.
 -       Mahtani, Minella, (2001), “Representing Minorities: Canadian Media and Minority Identities”, Canadian Ethnic Studies, Vol. 33, No. 3.
 -       Saifuddin, Ahmed, Matthes, Jorg, (2016), “Media Representation of Muslims and Islam from 2000 to 2015: A meta-analysis”, The International Communication Gazette, Vol. 79, No. 3.
 -       Schlenker, R. Barry, (1980), Impression Management: The Self-concept, Social Identity, and Interpersonal Relations, London: Brooks/Cole Publishing Company.