آثار فکری گولنیسم و جنبش نور در سیاست و حکومت ترکیه

حشمت اله فلاحت پیشه؛ صفر ولدبیگی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1392، ، صفحه 89-115

چکیده
  جنبش" گولن "در ترکیهی نوین، امروزه به عنوان یکی از جریانهای مهم فکری در دو حوزهی"اسلام مدنی" و " اسلام سیاسی" در آن کشور، و منطقهی خاورمیانه شناخته شده است. این جنبش،درصدد بهبود اوضاع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعهی ترکیه با استفاده از تفسیر رابطهای توأم بامدارا میان دین و سیاست، اقتصاد ملی و الگوی اسلام لیبرال در عرصههای سیاسی و مدیریتی ...  بیشتر