1. چهره امنیتی مناقشه حقوق بشری ایران و غرب

مسعود نادری؛ فرزاد رستمی

دوره 9، شماره 35 ، زمستان 1399، ، صفحه 71-100

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.29894.1895

چکیده
  موضوع حقوق بشر از جمله دستاوردهای بنیادین حقوق و روابط بین­الملل است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری با هنجارها و ایدئولوژی متفاوت نسبت به هنجارهای شکل دهنده به حقوق بشر، همواره در معرض اتهامات مختلفی از سوی کنشگران و نهادهای حقوق بشری بوده است. تا جایی که این موضوع از ماهیت حقوقی خارج شده و در چارچوبی امنیتی و سیاسی مطرح شده ...  بیشتر