1. واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت: رویکرد نگاه شهروندی

حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده؛ سمیه نصرالهی

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، ، صفحه 101-118

چکیده
  واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت: پژوهشی – ترکیبی   حسن دانایی­فرد* - علیرضا حسن­زاده**- سمیه نصراللهی***   (تاریخ دریافت:25/1/93 – تاریخ پذیرش: 5/8/93)   چکیده یکی از سرمایه ­های راهبردی هر نظام سیاسی، اعتماد عمومی است. بر این اساس، یکی از چالش ‏های عمده فرا‏روی دولت‏ ها "مدیریت اعتماد عمومی" است. دولت­ ...  بیشتر