1. ایالات متحده و مهار متخاصمان در چارچوب احاله مسئولیت

علی آدمی؛ مجید دشتگرد

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1391، ، صفحه 1-28

چکیده
  جان مرشایمر معتقد است که د رچارچوب رئالیسم تهاجمی قدرت هلای بزرگ  به منظور کنترل   و مهار دشمنان  و رقبای خود از دو استراتزی عمده استفاده می کنند یک : موازنه سازی دو: مهار رقبا از طریق احاله مسئولیت .نویسنده د راین مقاله  نمونه هایی از تلاش ایالات متحده  در جهت  مهار رقبای  خود در چارچوب  شیوه دوم یعنی احاله ی مسئولیت  ...  بیشتر