1. تبییه ژئوپولیتیکی مناقشه قومی در بلوچستان پاکستان

امیر هوشنگ میر کوشش؛ محمد مهدی مظاهری

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1392، ، صفحه 161-182

چکیده
  پاکستان یکی از کشور هایی است که دغدغه های  سیاسی – امنیتی بسیار زیاد در سطح داخل منطقه و حتی  در سطح بین الملل دارد این کشور ها  در داخل با افراط گرایی مذهبی  و قومی مواجه است در سطح منطقه ای  با دو بحران افغانستان  و کشمیر دست به گریبان است   و در سطح بین الملل با فشار های ناشی از بهره مندی  این کشور  از سلاح ...  بیشتر