1. الگوی راهبردی تأمین امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران در قوانین برنامه ی توسعه ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی

محسن اسماعیلی؛ حمید بالایی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، ، صفحه 43-75

چکیده
  نظریه های امنیت ملی به منظور تانمین امنیت دولت -کشورها در عرصه بین الملل ایفاد گشته است اما بی شک برای اجرا در امادنشان دو امر ضروری لازم است اول انکه باد دز قالب الگوی راهبرد  خاصی ظبقه بندی شود  ودوم انکه متناسب با الگوهای طراحی شده قوانین حوزه امینت ملی و تامین ان سامان یابد مقاله پیش رو با رویکردی حقوقی دو مساله ی اخیر را در ...  بیشتر