1. سنجش اعتماد سیاسی و شناسائی عوامل موثر بر آن در استان کردستان

سالار مرادی؛ ابوالفضل دلاوری

دوره 8، شماره 29 ، تابستان 1398، ، صفحه 81-110

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2019.22535.1647

چکیده
  هدف مقاله سنجش اعتماد سیاسی و شناسایی مهم‌ترین متغیرهای دخیل در آن در استان کردستان ایران است. فرضیه ایناست که: اعتماد سیاسی در این استان در مجموع پایین‌تر از حد متوسط و از متغیرهای متعدد محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی متأثر است. در این مقاله از روش پیمایش استفاده شده و نمونه شامل 490 نفر از افراد 15 تا 64 ساله مردم استان است. یافته‌های ...  بیشتر

2. تاریخمندی انقلاب اسلامی؛ بررسی تاثیر اندیشه‌های کانونی انقلاب اسلامی بر حیات اجتماعی ایران

محمدرضا خطیبی نژاد؛ ابوالفضل دلاوری؛ حسن محدثی گیلوایی

دوره 7، شماره 24 ، بهار 1397، ، صفحه 9-38

http://dx.doi.org/10.22054/qpss.2018.21163.1599

چکیده
  این مقاله با طرح دو مفهوم تاریخمندی و حیات اجتماعیِ برآمده از انقلاب اسلامی درصدد فهم نسبت دو مفهوم مزبور با تحولات اجتماعی ایران پس از انقلاب است. ادعای مقاله این است که انقلاب اسلامی از طریق خلق تاریخمندی و سپس ایجاد حیات اجتماعی نوین بر تحولات اجتماعیِ ایران تأثیر بنیادین گذاشته است. رهیافت مقاله برگرفته از نظام روابط اجتماعی (نظام ...  بیشتر