دوره و شماره: دوره 5، شماره 18 - شماره پیاپی 48، پاییز 1395، صفحه 1-212 
5. داعش و امنیت ایران با تکیه ‌بر مکتب کپنهاگ

صفحه 123-141

10.22054/qpss.2016.6800

یاسر اسماعیلزاد امامقلی؛ حسنعلی احمدی فشارکی