پژوهش های راهبردی سیاست (QPSS) - اهداف و چشم انداز