پژوهش های راهبردی سیاست (QPSS) - راهنمای نویسندگان