پژوهش های راهبردی سیاست (QPSS) - واژه نامه اختصاصی