اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا خواجه سروی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

khajehsarvyatyahoo.com
44737615

سردبیر

ابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

barzegar.2010atyahoo.com
44737615

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

barzegar.2010atyahoo.com
44737615

غلامرضا خواجه سروی

علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

sarvireza1968atgmail.com

حسین سلیمی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

salimiatatu.ac.ir
44737615

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

jdehghani20atyahoo.com

محمدباقر حشمت زاده

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیهد بهشتی

m-heshmaatsbu.ac.ir

حسین هرسیچ

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

harsijatyahoo.com

حمیرا مشیرزاده

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

hmoshiratut.ac.ir

علی کریمی مله

علوم سیاسی دانشگاه مازندران

akm10atumz.ac.ir

عباس کشاورز شکری

علوم سیاسی دانشگاه شاهد

abbaskeshavarz1atyahoo.com

حسن مجیدی

علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

majidi118atgmail.com

مدیر داخلی

قدیر امامی

علوم سیاسی کارشناس پژوهشی

ghadir.emami60atgmail.com