پژوهش های راهبردی سیاست (QPSS) - فرایند پذیرش مقالات