گسل های داخلی، تنیدگی های تاریخی، منطق ژئوپولیتیک قدرت و رویارویی برای شبه جزیره کریمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

رویارویی روسیه و اوکراین، دو غول جغرافیایی در قاره ی اروپا در فرایند الحاق شبه جزیره ی
کریمه به روسیه دور از انتظار نبود. ناتوانی اوکراین درحفظ تمامیت ارضی و توفیق روسیه د ر
الحاق بخشی از اوکراین به خاک خود در چارچوب یک قرائت متنی از شرایط، شکل گیری
بحران را قابل فهم می سازد. مقاله بر اساس این ایده نگارش یافته که سه مولفه ی متمایز در شکل
دادن به رویارویی روسیه و اوکراین در رابطه با الحاق شبه جزیره ی کریمه نقش قاطع ایفا نمودند.
تنیدگی این سه مولفه؛ چرایی بحران را قابل فهم میسازد. سوال مطرح شده این م یباشد که
مولفه های کلیدی تعیین کننده ی رویارویی اوکراین و روسیه چه هستند. در این رابطه باید بیان نمود
که وجود گسل های وسیع داخلی در اوکراین و ازسویی دیگر درک تاریخی  روس ها از شرایط و
اعتقاد آنها به منطق ژئوپولیتیکی قدرت در شکل دادن به بحران نقش بسیا ر تعیین کننده ای ایفا
نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Main Components of Iran-Syrian Security Relations

نویسنده [English]

  • Hassan Daheshiar
چکیده [English]

The main focus of detailed discussions in this essay was studying the reasons
that caused Syria to turn into an important security issue for Iran. Given the
long history of relations between the two, the emergence of this crisis has
activated Iran heavily and roughly to prevent and confront the West's power
since lagging in this issue will impose heavy prices on the Islamic Republic of
Iran. The current essay has studied four important reasons for the security
importance of Syria to Iran; Syria as a dam against the infiltration of the US
anti-Iran policies in the Middle-East, Syria's common borders with Hezbollah
and Israel, Syria as a place for adopting ideological defense-invasion strategy
and its stance in the confluence point of the Islamic Iran and the Arab
nationalism ideologies can be the main elements for forming Iran-Syrian
security relations. As Iran's ally, Syria can be a key factor in preventing the
West's complete plundering of the region and given the four aforementioned
components, it can justify and redefine Iran's all-out support for Syria during the
crisis in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Security
  • Defense-invasion strategy
  • Liberal democracy
  • Arab nationalism
  • Copenhagen School