بررسی میزان توجه به مؤلفه های هویت قومی و ملی بین دانشجویان کرد و آذری در دانشگاههای تهرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ایران کشوری است که در آن اقوام گوناگونی زندگی میکنند. جوانان دانشجو، قشری از
جمعیت را تشکیل میدهند که تنوع قومی جمعیت ایران در میان آنان بازتاب یافته و دانشگاه، به
اصلیترین مکان برای حضور و تعامل همۀ جوانان از هر قوم و ناحیۀ کشور تبدیل شده است.
جوانان دانشجو که از مناطق مختلف کشور به تهران میآیند تجربۀ حضور در دانشگاه و تعامل با
دیگران را فرصتی مغتنم جهت انواع بازتاب و بازبینیها در هویتهای قومی و ملی خویش می
دانند. این پژوهش به بررسی میزان توجه هویت قومی و ملی ایرانی در دو گروه از دانشجویان کرد
و آذری در دانشگاههای تهران اختصاصیافته است. نتایج این تحقیق میزان تعلقخاطر دانشجویان
کرد و آذری به هویتهای قومی خویش و میزان درک و تعلق هر دو گروه به هویت ملی ایرانی را
در این طیف از دانشجویان نشان میدهد. یافتههای این تحقیق نشان از چندبعدی بودن مؤلفههای
هویتی افراد است. یکدانشجوی آذربایجانی و یا کردستانی بهطور همزمان خود را هم مسلمان و
هم ایرانی میداند. پاسخهای ارائهشده از سوی دانشجویان کرد و آذری بهروشنی حاکی از اهمیت
دادن آنها به بعد قومی هویت خویش است. بر پایۀ سنجه هویت قومی در این تحقیق، میانگین
هویت قومی آذریها بیش از کردها است، اما در زمینۀ خواستههای قومی این دو گروه تفاوت
معناداری دیده نمیشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Attention to the Components of Ethnic and National Identity among the Azeri and Kurdish Students in Tehran Universities

نویسنده [English]

  • Abdolmotaleb Abdollah
چکیده [English]

Iran is home to different ethnic groups. Young student representing ethnic
diversity find university a suitable place to manifest their ethnic characteristics.
Many students from different origin find university and its experiences as an
arena for presenting their attitudes. Due to the extensive range of issues and
ethnic distribution of students across the country, this study tries to analyze the
attention of ethnic Kurdish and Azeri students of universities in Tehran to their
regional and national identity. The results shows that these students believe in
national and religious identity along with regional and ethnic characteristics.
Although Azaries highlighted ethnic tendencies more than Kords, both reflects
the same type of tendency in other matters.

- احمدی، حمید، ( 1378 )، قومیت و قومگرایی در ایران: از افسانه تا واقعیت،تهران: نشر نی.
- اسمیت، آنتونی دی، ( 1383 )، ناسیونالیسم: نظر، ایدئولوژی، تاریخ، ترجمۀ منصور انصاری، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
هویتهای قومی از کجا برمیخیزد؟ مروری بر نظریههای » ،( - سیدامامی، کاووس، ( 1387
. فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، زمستان 1387 ، شماره 7 ،« اصلی
- کاستلز، مانوئل، ( 1380 )، عصر اطلاعات: قدرت هویت، جلد دوم، تهران: طرح نو.
- گودیکانست، ویلیام بی، ( 1383 )، پیوند تفاوتها: راهنمای ارتباط کارآمد بین گروهی،
ترجمۀ علی کریمی (مله) و مسعود هاشمی، تهران: تمدن ایرانی.
- میلر، دیوید، ( 1383 )، ملیت، ترجمۀ داوود غرایاق زندی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
- Cameron, James E, (2004), “A Three Factor Model of Social Identity”, Self and Identity, No.3.
- Fenton, S. (2004), “Beyond Ethnicity: The Global Comparative Analysis of Ethnic Conflict”, International Journal of Comparative Sociology, Vol.45.
- Nario-Redmond, Monica Biernat, Scott Eidelman, and Debra J. Palenske, (2004), “The Social and Personal Identities Scale: A Measure of
the Differential Importance Ascribed to Social and Personal Self- Categorizations”, Self and Identity, Vol.3.
- Phinney, Jean S, (1990), “Ethnic Identity in Adolescents and Adults: Review of Research”, Psychology Bulletin, Vol.108, No.3.
- Phinney, Jean S. and Nina Devich-Navarro, (1997), “Variations in Bicultural Identification among African-American and Mexican– American Adolescents”, Journal of Research on Adolescence, Vol 7, No.1.
- Phinney, J. S, (1992), The Multigroup ethnic Identity Measure a New Scale for use with Diverse Groups, Journal of Adolescent Research, Vol.7 , No.2.
- Renan, E, (1990), What is a Nation?, Nation and Narration, Vol.11.
- Smith, Anthony D, (1986), The Ethnic Origin of Nations, New York: Basil Blackwell.
- Tajfel, Henri (1978), Differentiations between Social Groups, London: Academic Press.
- Tajfel Henri and J.C. Turner (1985), “The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour”, in S. Worchel and W.G. Austin (eds.), Psychology of Intergroup Relations, 2nd edition, Chicago: Nelson-Hall.
- Valk, Aune (1998), “Determinants of National Attitudes”, Languages and Cultural Contact, Vol. 25.
- Valk, Aune and Kristel Karu, (2001), “Ethnic Attitudes in Relation to Ethnic Pride and Ethnic Differentiation”, Journal of Social Psychology, Vol.141, No.5.