حسادت و سیاست؛ نوزیک در برابر رالز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

حسادت و سیاست؛ نوزیک در برابر رالز
 
سیدرضا موسوی*
 
(تاریخ دریافت:27/3/93 –  تاریخ پذیرش:   5/8/93 )
 
چکیده
رالز برای ایجاد وضعیتی منصفانه و بی­طرفانه در وضع نخستین جهت تدوین اصول عدالت، با فرض اصل عدم نفع متقابل در وضع مذکور، ویژگی­ های روان­شناختی نمایندگان همچون نوع­دوستی و حسادت که قابلیت تأثیرگذاری بر تدوین اصول عدالت را دارند، از وضع مذکور حذف می­کند. اما برخی از رقبای فکری وی همچون روبرت نوزیک که یکی از پایه­ گذاران مکتب لیبرتارین است، از دیدگاه رالز انتقاد می­کند و روش وی را نه­تنها منصفانه و بی­طرفانه نمی­داند بلکه آن را خلاف طبع بشر و ناروا می­شمرد. وی حذف حسادت از وضع نخستین را غیرقابل دفاع می‌‌داند زیرا طبیعت آدمی با تمام ویژگی­هایش باید در یک نظریه سیاسی در نظر گرفته شود. بااین­حال نوزیک نظریه رالز را نیز خالی از حسادت نمی­داند. به نظر وی، ازجمله اصولی که در نظریه رالز باعث به وجودآمدن حسادت می­شود، اصل تفاوت است. در این مقاله انتقادات نوزیک تحلیل می­شود و به این سؤالات پاسخ داده می­شود که آیا درنظرگرفتن ویژگی حسادت در تدوین نظریه عدالت ضروری است؟ همچنین آیا نظریه عدالت رالز، خود موجد حسادت است؟ نقد و بررسی آرای رالز و نوزیک در چارچوب تحلیل محتوا و مقایسه ایست.
 * استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران                                                                        rezamousavi@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Envy and politics; Nozick vs. Rawls

نویسنده [English]

  • Seyd Reza Mousavi
چکیده [English]

Envy and politics; Nozick vs. Rawls
 
Seyd Reza Mosavi*
 
(Received: 2014/Jone/17 – Accept: 2014/Octobr/27)
 
 
Abstract
 
In order to create a fair and neutral position Rawls disregards the psychological features such as altruism and envy that might influence the establishment of the principle of justice.  It is however worth noting that in this process Rawls takes the principle of mutually disinterested principle in original position for granted. RobertNozick as Rawls’s intellectual rival who is among the founders of the libertarian school criticizes Rawls on the ground that Rawls’s initiation not only is not fair and neutral it is not in fact conformant to the human’s nature. Removal of envy from the original position is regarded as indefensible by Nozick because he believes that all features and qualifications of human nature should be considered in a political theory. However, Nozick claims that envy is not completely absent in Rawls’s theory. He believes that the principle of difference introduces envy to Rawls’s theory.This article examinesNozick’s criticisms and analyses his defense of the essentiality of envy in the development of a theory of justice. It also investigates whether Rawls’s theory of justice will itself create the envy. The methodological framework employed in this paper for the examination of the views of Rawls and Nozick is comparison and analysis of the content.* Assistant Professor of Political Sciences at Tehran Univetsity (rezamousavi@ut.ac.ir)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rawls
  • Nozick
  • Mutually disinterested
  • Envy
  • justice
- سالیوان، راجر، ( 1380 )، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزتاللّه فولادوند، تهران: طرح نو.
- کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، ( 1363 )، اصول الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- Danley, John R. (1979), “Nozick and the Libertarian Paradox”, Mind, New
Series, Vol. 88, No. 351, pp. 419-423.
- Farrell, Daniel M. (1988), “Punishment Without The State”, Noûs,Vol. 22,
No. 3, pp. 437-453.
- Nozick, Robert. (1973), “Distributive Justice”, Philosophy & Public Affairs, Vol. 3, No. 1, pp. 45-126.
- ___________ (1974); Anarchy, State and Utopia, Oxford: Black well.
- Nussbaum, Martha. (1994), The Therapy of Desire, USA, Princeton University Press.
- ___________(2006), Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species
Membership, USA, Belknap Press.
- Rawls, John (1985), “Justice as Fairness: Political non Metaphysical”, Philosophy and Public, Vol.14, No. 3, p. 223-251.
- _____________(1993), Justice et démocratie une introduction à la
philosophie politique, trad. de l’anglais par C. Audard, P. de Lara, F. Piron et A. Tchoudnowsky, Paris, Seuil.
- _____________(2005), A Theory of Justice: Original Edition, USA:
Belknap Press of Harvard University Press.
- Wright, George (1976), “The Paradox of External Criticism” Political Research Quarterly, Vol. 29, No. 2, pp. 193-194.