مؤلفه‌های بحران‌زا در روابط اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده در دوران ترامپ (2017-2018)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/qpss.2019.32583.2000

چکیده

جایگاه روابط فراآتلانتیکی در ساختار اصلی نظام بین‌الملل و نقش این روابط در شکل‌دهی به رویه‌های قدرت از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت این روابط در جریان جنگ‌های جهانی و پس از جنگ سرد نمود بیشتری پیدا کرده است. دو طیف قدرتی که در ساختارهای نظام بین‌الملل بیشترین میزان هماهنگی را با یکدیگر دارند؛ اما این روابط در دوران ترامپ شکل دیگری به خود گرفته و در برخی از موارد موجب تزلزل شده است. هدف از این پژوهش بررسی مؤلفه‌های بحران‌زا در روابط یعنی ایالات ‌متحده و اتحادیه اروپا در دوران ترامپ می‌باشد که می‌توان آن‌ها را در توافقنامه پاریس، روابط امنیتی و دفاعی مشترک، مسئله صلح خاورمیانه و برجام بیان کرد. پرسش پژوهش این است که چه مواردی به‌عنوان مؤلفه‌های بحران‌زا در روابط اتحادیه اروپا و ایالات ‌متحده در دوران ترامپ وجود دارد؟ فرضیه این است که آنچه در سیاست خارجی ترامپ بیشتر نمایان شده است، واگرایی در زمینه‌های مختلف با اتحادیه اروپا می‌باشد که مهم‌ترین مؤلفه‌های بحران‌زا در سیاست خارجی وی عبارت‌اند از؛ سیاست‌های دفاعی و امنیتی، توافقنامه هسته‌ای، مسئله صلح خاورمیانه و توافقنامه پاریس. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات نیز عمدتاً از روش کتابخانه‌ای و مطالعه سایت‌ها استفاده ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis Components in EU-US Relations during the Trump (2017-2018)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad tabatabaei
  • hassan kabiri
Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

The position of transatlantic relations in the structure of the international system and the role of these relations in the processes of power structures is of great importance. The two power spectra that have the greatest degree of coordination in the international system structures, but the relations have taken on a different form during the Tramp era, and in some cases it has been instable. What has been pointed out in this study is the critical components of the relationship between the two sides, the United States and the European Union, during the Tramp era, which can be expressed in the Paris Agreement, the common security and defense ties and the Middle East peace process. Research question: What are the critical components of EU-US relations during the Tramp era? The research hypothesis; what is more apparent in the foreign policy of Trump is a divergence in various fields with the European Union that the most important components of the crisis in its foreign policy; defense and security policies, the nuclear agreement, the Middle East peace deal and the Paris agreement. The research method in this article is descriptive-analytical and for information gathering, it is mainly used in library and site studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "EU"
  • "the United States"
  • "transatlantic relations"
  • "accomplishments"
  • "Middle East peace"
الف- فارسی

ـ دوئرتی، جیمز، فالتزگراف، رابرات، (1390)، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، قومس.

ـ دهشیار، حسین، (1385)، «آمریکا و اصلاحات سازمان ملل: هژمونی با تبصره»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال دوم، شماره 4.

ـ‌ دهشیار، حسین، (1395)، «ترامپ و محوریت توانمندی‌های اقتصادی و نظامی در قلمرو سیاست خارجی»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره اول، شماره 22.

ـ‌ صباغیان، علی و احمدبیگی، مهدی، (1396)، «روابط فراآتلانتیکی در مذاکرات هسته‌ای و 1+5»، فصلنامه روابط خارجی، سال نهم، تابستان، شماره 2 .

ـ علی‌کرمی، فریبا، (1396)، «سیاست انرژی دونالد ترامپ؛ پیامدهای جهانی و تبعات آن برای ایران»، ایران یوریکا، در دسترسhttp://eurica.ir/modules/smartsection/item.php?itemid=599.

ـ‌ قوام، سید عبدالعلی، (1389)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: سمت.

ـ مویر، ریچارد، (1379)، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر با همکاری سیدیحیی رحیم صفوی، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

 

ب- انگلیسی

_ Baun, Michael, Marek, Dan, (2017), “The United States and De-Europeanization: The US Impact on EU Security and Defense Policy Cooperation”, UACES 47th Annual Conference Krakow, 4-6 September 2017, www.uaces.org.

 _ Buzan, B, (2004), The United States and the Great Power: World Politics in the Twenty First Century, Cambridge: Polity Press.

 _ Climate Focus, (2015), “Loss and Damage in the Paris Agreement”, Acces date: 8/4/2016, available at: Damage%20Paris_FIN.

 _ Edelman, Eric; Wald, Charles, (2018), “Trump`s Quick Fix Approach to Iran Nuclear Deal Creates Untenable Policy Dilemma”, available at: www.thehill.com.

 _ EU External Action website, (2016), CNN interview: Mogherini on US President elected Trump. Retrieved from https://eeas. europa. eu/ headquarters/headquarters-homepage_en/14471/CNN%20 interview: %20Mogherini %20on%20US%20President%20 elected%20 Trump.

 _ Euractiv, (2017c), “Schäuble: Europe must do more to Defend Liberal World order”, 21 June, https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/schauble-europe-must-do-more-to-defend-liberal-world-order/ (accessed 13 July 2017).

 _ European Commission, (2016), “Communication from the Commission to the European Parliament”, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European Strategy for Low-Emission Mobility’, EUR-Lex, 20 July 2016, http://eur-lex.europa.eu/legal content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0501 (accessed 13 Feb. 2018).

_ European Commission, (2016b), Press Release, “European Defence Action Plan: Towards a European Defence Fund,” Brussels, 30 November, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_en.htm (accessed 24 July 2017).

_ European Council on Foreign Relations, (2016), “European Foreign Policy Scorecard 2016”, Retrieved from: http://www.ecfr.eu/page// ECFR157_ SCORECARD_2016.pdf.

 _ European Parliament, (2016), European Parliament Resolution of 25 October 2016 on the EU strategy towards Iran after the nuclear agreement, Retrieved from: http:// www. europarl. europa. eu/sides/getDoc.do? type= TA&reference=P8-TA-2016-0402&format=XML&language=EN.

 _ European Union, (2016), Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, European Union Global Strategy, June 2016, http:// europa. eu/ globalstrategy/ sites/ globalstrategy/ files/ pages/ files/ eugs_review_web_13.pdf (accessed 13 Feb. 2018).

 _ Gardiner Harris, (2017), “Top E.U. Diplomat Rejects Trump’s Call for New Iran Nuclear Deal”, New York Times (7 November 2017), Online, Davenport, Kelsey (2018),Trump`s Cynical Gambit on the Iran Nuclear Deal”, available at: www.armscontrol.org.

 _ Heinrich, Mark, (2017), “Arabs, Europe, U.N. Reject Trump's Recognition of Jerusalem as Israeli Capital”, https:// www.reuters. com/ article/ us-usa-trump-israel-jerusalem-reaction/arabs-europe-u-n-reject-trumps-recognition of-jerusalem- as-israeli-capital-idUSKBN1E0312 (December 7, 2017).

 _ Herszenhorn, David M, (2017), “James Mattis Gives NATO Spending Ultimatum,” Politico.eu, 15 February, http:// www. politico. eu/ article/ james- mattis- gives- nato- spending ultimatum/ ?utm_ source= POLITICO. EU&utm_campaign=10e71202a5, EMAIL_CAMPAIGN _2017 _02_ 16&utm_ medium=email&utm_term=0_10959edeb5-10e71202a5-189115921 (accessed 12 July 2017).

 _ Horowitz, Jason, (2017), “U.N. European Union and Pope Criticize Trump’s Jerusalem Announcement”: https:// www. nytimes. com/ 2017/ 12/06/ world/ europe/ trump-jerusalem-pope.html(December 6, 2017).

 _ Kaplan, Rebecca, (2015), “Obama: Differences with Netanyahu are not Personality Clashes,” 24 March 2015. 25 March 2015.

 _ Kaussler, Bernd, (2014), Iran’s Nuclear Diplomacy: Power Politics and Conflict Resolution, Abingdon: Routledge.

 _ Leggett, J. A, (2017), Federal Citations to the Social Cost of Greenhouse Gases, Congressional Research Service, 21 March 2017, https://www.hsdl.org/?view&did=799816 (accessed 13 Feb. 2018).

 _ Lohmann, Sascha, (2016), The Convergence of Transatlantic Sanctions Policy Against Iran, Cambridge Review of International Affairs.

 _ McCammon, Sarah, (2016), “Make Britain Great Again? Donald Trump's Remarkable Reaction to 'Brexit',” NPR, 24 June 24, http:// www. npr. org/ 2016/06/24/483353866/make-britain- great-again-donald-trumps-remarkable-reaction to-brexit (accessed 6 July 2017).

 _ National Security strategy of the USA, December 2017.

 _ Patricia Lewis, Jacob Parakilas, Marianne Schneider-Petsinger, Christopher Smart, Jeffrey Rathke and Donatienne Ruy, (April 2018), “The Future of the United States and Europe An Irreplaceable Partnership”, Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, Center for Sterategic & International Studies.

 _Pitz, Samantha and Fedasiuk, Ryan, (2018), “International Support for the Iran Nuclear Deal” https://www. armscontrol. org/ blog/ 2018-05-09/ international- support-iran-nuclear-deal, (May 9, 2018).

 _ Quandt, William, (2005), Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967, Washington, DC: Brookings Institution and University of California Press.

 _ Reuters, (2018), ‘Forget Nixing Iran Deal, for Now DC Just Wants Partners to Agree to Fix it’, 18 February 2018, http://www.jpost.com/ Middle-East/Iran-News/Forget-nixing-Iran-deal-for-now-DC-just-wants-partners-to-agree-to-fix-it-542943.

_ Rosenau, J. and Dorffy, M, (2000), The Turbulent Word, New York: Routledge.

 _ Saha, D. and Muro, M, (2016), “Growth, Carbon, and Trump: State Progress and Drift on Economic Growth and Emissions ‘Decoupling’, Brookings Institution, 8 December 2016, https:// www. brookings. edu/research/growth-carbon-and-trump-state-progress-and-drift-oneconomic-growth-and-emissions-decoupling/#footref-2 (accessed 13 Feb. 2018).

 _ Tusk, Donald, (2017), “United we Stand, Divide we Fall’: Letter by President Donald Tusk to the 27 EU Heads of State or Government on the Future of the EU before the Malta Summit,” European Council President, Press Release 35/17, 31 January.

 _Vakil, Sanam, (2018), “By Ending the Nuclear Deal, Trump has Handed a Gift to Iranian Hardliners”, https:// www. theguardian. com/ commentisfree/2018/may/08/trump-gift-hardline-iranian-political-elites (8 May 2018).

 _Valášek, Tomáš, (2017), “Cajoling Europe into Cooperating on Defense,” 8 June, Carnegie Europe, http:// carnegieeurope.eu/ strategiceurope/? fa=71196&utm _source = rssemail & utm_ medium= email&mkt_tok= (accessed 25 July 2017).

 _Van Ham, Peter, (2018), “Trump’s Impact on European Security Policy Options in a Post-Western World”, Clingendael Report.

 _Wadhams, N, (2017), ‘Tillerson Seeking 9% Cut to U.S. State Department Workforce, Sources Say’, Bloomberg Politics, 28 April 2017, https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-28/tillerson-said-to-seek-9-cut-to-u-s state-department-workforce (accessed 13 Feb. 2018).