آثار اقتصادی برداشت و سوء برداشت رهبران چین؛ بررسی تطبیقی دوره مائو تسه‌دانگ و دنگ شیائوپینگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

10.22054/qpss.2019.36928.2150

چکیده

با توجه به نفوذ چشمگیر مائوتسه دانگ و دنگ شیائوپینگ در دوره رهبریشان بر جمهوری خلق چین، باورها و نظریه‌ها و برداشت‌هایشان از محیط عینی بین‌المللی تأثیری گسترده بر زوایای مختلف حیات و رفتار سیاسی چین داشته است. این مقاله بر آثار و نتایج اقتصادی باورها و برداشت‌های مائوتسه دانگ و دنگ شیائوپینگ از محیط عینی بین‌المللی متمرکز است و با روش تبیینی و از چشم‌انداز رهیافت نظری، برداشت و سوبرداشت در سیاست بین‌الملل رابرت جرویس به بررسی این فرضیه پرداخته است که برداشت‌ها و سوبرداشت‌های مائوتسه دانگ و دنگ شیائوپینگ در دوره‌های رهبری‌شان بر جمهوری خلق چین، تأثیر تعیین کننده‌ای بر سیاستگذاری‌های اقتصادی این کشور داشته است به طوری که برداشت‌های مائوتسه دانگ به سیاست‌های اقتصادی کمونیستی و برداشت‌های دنگ شیائوپینگ به سیاست بازگشایی و رفورم‌های اقتصادی منجر شده که آثار و نتایج متفاوت اقتصادی برای چین به بار آورده است. یافته‌‌های مقاله نشان می‌دهد که برداشت‌های دنگ شیائوپینگ از محیط عینی بین‌المللی عامل تعیین کننده‌ای در تمرکز چین بر ارتقای استانداردهای زندگی شهروندان و ظهور اقتصادی و نظامی جمهوری خلق چین است که سبب کاهش چشمگیر فقر، افزایش ثروت، قدرت و تقویت امنیت ملی چین شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Results of Perception and Misperception of First and Second Generation of Chinese Leaders: Mao Zedong and Deng Xiaoping

نویسنده [English]

  • Sajad Bahrami Moghadam
Guilan University
چکیده [English]

Given the significant influence of Mao Zedong and Deng Xiaoping during their leadership in the People's Republic of China, their strategic beliefs and theories and perceptions of the objective international environment have had a profound impact on different aspects of Chinese political life and behavior. This article focuses on the economic implications and implications of Mao Zedong and Deng Xiaoping's international objective environment and explores the hypothesis that our conceptions are explored through the perspective of the theoretical, conceptual, and empirical approach to Robert Jervis's international politics. Dong and Deng Xiaoping during their leadership in the People's Republic of China have had a decisive influence on the economic policies of the People's Republic of China, with Mao Zedong's conceptions of Communist economic policies and Deng Xiaoping's perceptions leading to reopening policy and economic reforms. That has had different economic implications for China. The findings of the article show that Deng Xiaoping's perceptions of the international objective environment are a determining factor in China's focus on improving living standards for citizens and the economic and military emergence of the People's Republic of China, which has significantly reduced poverty, increased wealth, strength and strengthened China's national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception
  • Misperception
  • Mao Zedong
  • Deng Xiaoping
  • China ‎Economic Rise
الف- فارسی

-    تقی زاده انصاری، محمد، بهرامی مقدم، سجاد، (1395)، چین، همسایگان و قدرت‌های بزرگ، تهران: انتشارات سخنوران.

-   جرویس، رابرت، (1389)، مارپیچ صعودی ناامنی بین‌المللی در دیدگاه‌هایی درباره سیاست جهان، ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

 

ب- انگلیسی

-       Anderlini, J, (2014‎)‎‎, “China Foresees Outbound Investments”, Financial Times, 9 December.

 -       Barnett, D, (2015‎)‎‎, China After Mao, Princeton University Press.

 -       Davin, D, and Harris’s-White, B, (2014‎)‎‎, China-India; Pathways of Economic and Social Development, Oxford University Press.

 -       Deng, X, (1984‎)‎‎, Selected Works of Deng Xiaoping, 1975-1982, Vol, 2, China Books & Periodicals.

 -       Deng, X, (1978‎)‎, “Speech at the Opening Ceremony of the National Conference on Science”, P, s, D, Online (Ed,‎)‎‎, Selected Works of Deng Xiaoping 2.

 -       Deng, X‎, (1979‎)‎, “Uphold the Four Cardinal Principles”, Selected Works of Deng Xiaoping 2.

 -       Deng, X, (1985‎)‎, Build Socialism with Chinese Characteristics, Foreign Languages Press.

 -       Deng, X, (1987‎)‎, Fundamental Issues in Present-Day China, Foreign Languages Press.

 -       Deng, Z, (1989‎)‎‎, Studies on Deng Xiaoping’s Phisophical Thought, Nan Zhou: Gann Su People’s Press.

 -       Derik, A‎, (2014‎)‎, “Mao Zedong Thought and the Third World/Global South”, Interventions, Vol. 16, No. 2.

 -       Evans, R‎, (1997‎)‎, Deng Xiaoping and the Making of Modern China, Penguin Group USA.

 -       Gregor, J, (2014‎)‎, “Mao Zedong Thought”, Marxism and the Making of China, Palgrave Macmillan US Press.

 -       Jervis, R, (1978‎)‎, “Cooperation Under the Security Dilemma”, World Politics, Vol, 30, No, 2.

 -       Jervis, R, (2013‎)‎, “Do Leaders Matter and How Would We Know?”, Security Studies, Vol.  22, No. 2.

 -       Jervis, R‎, (2015‎)‎, Perception and Misperception in International Politics, Princeton University Press.

 -       Jervis, R, (2017‎)‎, How Statesmen Think: The Psychology of International Politics, Princeton University Press.

 -       Jervis, R, (2015‎)‎, “Socialization, Revolutionary States and Domestic Politics”, International Politics, Vol. 52, No. 5.

 -       Kau, M, Susan M, and Michael Ying-mao Kau‎, (2016‎)‎, China in the Era of Deng Xiaoping: A Decade of Reform: A Decade of Reform, Routledge.

 -       Kim, S, (2018‎)‎‎, China and the World: Chinese Foreign Policy Faces the New Millennium, Routledge.

 -       Lampton, M‎, (2014‎)‎, Following the Leader: Ruling China, from Deng Xiaoping to Xi Jinping, University of California Press.

 -       Lardy, N, (2014‎)‎‎, Markets over Mao: The Rise of Private Business in China, Columbia University Press.

 -       Lardy, N, (2015‎)‎‎, “China’s Economic Reforms and Growth Prospects”, China Economic Journal, Vol. 8, No. 2.

 -       Lardy, R, (2015‎)‎‎, “Author's Response: China Has Grown Because It Has Grown More Capitalist”, Asia Policy, Vol. 20, No 1.

 -       Mao, T, Zedong M‎, (1977‎)‎, Selected Works of Mao Tsetung: Vol V, Foreign Languages Press.

 -       Mao, Z, (1954‎)‎, Problems of War and Strategy, Foreign Languages Press.

 -       Mao, Z, (1974‎)‎, Chairman Mao Talks to the People: Talks and letters, 1956-1971, Ed, Stuart Schram, Pantheon Books.

 -       Mao, Z, (1975‎)‎, Selected Works of Mao Zedong, Foreign Language Press.

 -       Morrison, Z, (2018‎)‎‎, China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States, Current Politics and Economics of Northern and Western Asia, Vol. 23, No. 4.

 -       Morrison, M, (2012‎)‎‎, “China's Economic Conditions”, Current Politics and Economics of Northern and Western Asia, Vol. 21, No. 4.

 -       Morrison, M, (2014‎)‎‎, “China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States”, Current Politics and Economics of Northern and Western Asia, Vol. 23, No. 4.

 -       Pantsov, A Steven L, (2015‎)‎, Deng Xiaoping: A Revolutionary Life, Oxford University Press.

 -       Schram, S, Zedong M, (1969‎)‎, The Political Thought of Mao Tse-tung, New York: Prager.

 -       Shambaugh, D, (1993‎)‎‎, Deng Xiaoping: The Politician, The China Quarterly, No 153, September.

 -       Tse-Tung, M, Zedong M, (1961‎)‎, On Guerrilla Warfare, University of Illinois Press.

 -       Vogel, E, (2011‎)‎, Deng Xiaoping and the Transformation of China, Vol, 10, Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

 -       Wang, S, (1987‎)‎‎, Mao Zedong Thought and Chines Cultural Tradition, XiaMen: Xiamen University Press.

 -       Womack, B, (1982‎)‎‎, The Foundations of Mao Zedong ‘s Political Thought 1917-1936, Honolulu: The University Press of Hawaii.

 -       Yang, C, (1991‎)‎‎, The History of Mao Zedong Thought, Chengdu, China: Sichuan People’s Press.

 -       Zedong, M, (1957‎)‎, “On the Correct Handling of Contradictions among the People”, Selected Works, Vol. 5. Pergamum.