واکاوی نسبت میان پست مدرنیسم و امر سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

2 پژوهشگر

10.22054/qpss.2019.21224.1600

چکیده

پست‌مدرنیسم به مثابه جریانی که از دل تحولات دنیای مدرن و با بهره‌گیری از گفتمان انتقادی مدرنیته سر برآورده ‌است، تاثیرات بسیاری در حوزه‌های مختلف و از جمله در عرصه سیاسی داشته ‌است. در این مقاله با طرح این پرسش که چه نسبتی میان پست مدرنیسم و امر سیاسی وجود دارد؟ به صورت‌بندی این فرضیه پرداخته شده است که پست مدرنیسم به هنگام تطبیق در عالم سیاست، متاثر از نگرش‌های نسبی‌گرایانه در حوزه‌های هستی‌شناسانه، معرفت‌شناسانه و حوزه اخلاق، رویکردی بدبینانه و مبتنی بر شکاکیت نسبت به حوزه قدرت و حکومت را ارائه می‌دهد که امکان هر گونه قضاوت سیاسی و عمل یا کنش سیاسی را به تعلیق می‌کشاند. جهت آزمون این فرضیه با بهره‌گیری از یک چارچوب مفهومی منسجم، ابتدا به تبارشناسی این جریان بر اساس سیر تحولات و تطورات مدرنیته پرداخته شده و سپس با واکاوی وجوه مختلف اندیشه پست مدرن در ساحت‌های هستی‌شناسانه، معرفت شناسانه، حوزه اخلاق و سیاست، پیامدهای این رویکرد بر امر سیاسی و حوزه‌های مرتبط با قدرت و سیاست، تحلیل شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationship Between Post-Modernism and the Political

نویسنده [English]

  • Mohammad Karim Mohammadi 2
چکیده [English]

Postmodernism, as the current which has emerged out of developments in the modern world, and by enjoying the critical discourse of modernity, has created many effects on various spheres, including in the political arena. In this research, by raising this question that, what is the relation between post-modernism and politics, this hypothesis is formulated that, postmodernism, when implemented in politics, under the influence of relativistic attitudes in the ontological, epistemological and ethical spheres, offers a cynical and skeptical approach to power and rule, which leads to suspension the possibility of any political judgment or political action. In order to test this hypothesis, and by taking advantage of a coherent conceptual framework, first, the genealogy of this current, based on modernity’s process of change and evolution, is investigated and then, by analyzing different aspects of postmodern though in the realm of ontological, epistemological, ethics and politics, the consequences of this approach, on the political and related areas of power and politics, are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernity
  • postmodernism
  • Ontology
  • epistemology
  • the political
الف- فارسی

- اسپینکر، لی،‌ (1388)،‌ فردریش نیچه، ترجمه رضا ولی یاری، تهران: نشر مرکز.

- ایگلتون، تری، (1386)، پیش درآمدی بر نقد ادبی، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.

- بشیریه، حسین، (1381)، اندیشههای سیاسی در قرن بیستم (لیبرالیسم ومحافظهکاری)، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.

- بشیریه، حسین، (1382عقل در سیاست، سی وپنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاسی، تهران: نشر نگاه معاصر.

- پاپکین، اروم ریچارد، و استرول، (1360)،کلیات فلسفه، ترجمه سید جلاالدین مجتبوی، تهران: انتشارات حکمت.

- تاجیک، محمدرضا، (1378)، «پسامدرنیسم و روش»، فصلنامه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، سال چهاردهم، شماره 55 .

- خالقی، احمد، (1382)، قدرت، زبان، زندگی روزمره در گفتمان فلسفی سیاسی معاصر، تهران: نشر گام نو.

-  سایمونز، جان، (1390)، فوکو و امر سیاسی، ترجمه کاوه حسین زاده، تهران: نشر رخداد نو.

-  شهریاری، حمید، (1381)، «تبارشناسی اخلاق نیچه و بررسی آن از دیدگاه مک اینتایر»، فصلنامه علمی- ترویجی پژوهشهای فلسفی کلامی دانشگاه قم، سال چهارم، شماره‌های اول و دوم.

- دریفوس، هیوبرت و پل رابینو، (1376)، میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.

- دیل، ر.ج. هالینگ، (1364)، مبانی و تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: نشر کیهان.

- دیویدسون، آرنولد، (1380)، دیرینه شناسی، تبارشناسی اخلاق در فوکو در بوته نقد، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.

- رابینسون، دیوید، (1380)، نیچه وپست مدرن، ترجمه ابوتراب سهراب و فروزان نیکوکار، تهران: نشر فروزان.

- رورتی، ریچارد، (1380)، فوکو و شناخت شناسی فوکو در بوته نقد، نوشته دیوید کوزنزهوی، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.

- رورتی، ریچارد، (1384)، کشور شدن کشور، اندیشه چپ گرا در آمریکای سده بیستم، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: نشر نی.

- کاپلستون، فردریک، (1382)، تاریخ فلسفه، ترجمه داریوش آشوری، تهران: نشر مرکز.

- گنسلر، هری. جی، (1385)، درآمدی بر فلسفه اخلاق، ترجمه حمیده بحرینی، تهران: نشر آسمان خیال.

- فوکو، میشل، (1376)، رازبینی و راستگویی در خرد در سیاست، ترجمه عزت ا... فولادوند، تهران: نشر طرح نو.

- فرهادپور، مراد، (1378)، عقل افسرده، تاملاتی درباب تفکرمدرن، تهران: طرح نو.

- فرهادپور، مراد، (1384)، فرایند حقیقت آلن بدیو، کتاب ماه ادبیات و فلسفه شماره 4 : 31-42.

- معینی، جهانگیر، (1390)، روش شناسی نظریههای جدید درسیاست، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- منوچهری، عباس، (1381)، «قدرت، مدرنیسم وپست مدرنیسم»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 121-122: 32-42.

- میسون، ریچارد، (1382)، ریچارد رورتی، صد فیلسوف قرن بیستم، براون، استوارت، ترجمه عبدالرضا سالار بهزادی، تهران: نشر ققنوس.

-لاین، دیوید، (1381)، پسامدرنیته، ترجمه محمدرضا تاجیک، تهران: نشر بقعه.

 - نظری، علی اشرف، (1394)، «چرخش مفهومی سیاست وبازآفرینی امر سیاسی: درک و زمینه‌های هستی شناختی»، فصلنامه سیاست دانشگاه تهران، شماره 1 .

-  نوذری، حسنعلی، (1379)، صورتبندی مدرنیته وپست مدرنیته، تهران: انتشارات نقش جهان.

- های، کالین، (1385)،  درآمدی انتقادی برتحلیل سیاسی، ترجمه احمدگل محمدی، تهران: نشر نی.

- نش، کیت، (1387)، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، تهران: انتشارات کویر.

- یاسپرس، کارل، (1383)، نیچه درآمدی به فهم فلسفه ورزی او، ترجمه سیاوش جمادی، تهران: نشر ققنوس.

 

ب- انگلیسی

-Habermas, Yorgen, (2000), Richard Rortys Pragmatic Turn, (Rorty and his Critics), Edited by Robret .b. Brandom, Blackwell Publishers.

 -Rorty, R, (2000), Response to Habermas, (Rorty and his Critics), Edited by Robert.B. Brandom, Blackwell Publishers.

 - Rorty, Richard, (1991), Objectivity, Relativism and Truth, 2 ed, Philosophical Papers, Voluml, Cambridge University Press.

 -Rorty, Richard, (1998), Truth and Progress, Cambridge University Press.

 -Bielskis, Andrius, (2008), “Power, History and Genealogy: Friedrich Nietzsche and Michel Foucualt”: http// www. Leidyhla, vu .it / fileadmin /problemos – 75/33-b4 pdf.