دوره و شماره: دوره 8، شماره 29 - شماره پیاپی 59، تابستان 1398، صفحه 9-265 
5. آینده پژوهی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس در افق 1404

صفحه 143-177

10.22054/qpss.2019.27026.1805

وحید رنجبرحیدری؛ ارسلان قربانی؛ رضا سیمبر؛ ابراهیم حاجیانی