سنجش اعتماد سیاسی و شناسائی عوامل موثر بر آن در استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/qpss.2019.22535.1647

چکیده

هدف مقاله سنجش اعتماد سیاسی و شناسایی مهم‌ترین متغیرهای دخیل در آن در استان کردستان ایران است. فرضیه ایناست که: اعتماد سیاسی در این استان در مجموع پایین‌تر از حد متوسط و از متغیرهای متعدد محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی متأثر است. در این مقاله از روش پیمایش استفاده شده و نمونه شامل 490 نفر از افراد 15 تا 64 ساله مردم استان است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که اولا میانگین اعتماد سیاسی در استان بالاتر از حد متوسط است. ثانیاً متغیرهای «سیاست‌ها و عملکرد دولت» با 76/0، متغیرهای «مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی» با 59/0 «پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی» با 36/0، «عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی» با 28/0-، «رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی» با 21/0، مذهب با 18/0، «اعتماد بین قومی» با 11/0 و «هویت قومی» با 10/0، به ترتیب بیشترین اثر را بر میزان اعتماد سیاسی مردم استان داشته‌اند. براساس یافته‌های مقاله، لازم است دولت و نهادهای مرکزی و محلی هر چه بیشتر سیاست‌ها و عملکردهای معطوف به امنیت، فرصت‌های اشتغال، رفاه و فرصت‌های مشارکت را در این استان تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring of Political Trust and Identified Factors Affecting on In Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Salar Moradi 1
  • Abolfazl Delavari 2
1 PhD in political science from Allameh Tabataba’i University and a member of the PNU
2 Associate professor of political science at Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

This paper aims to measure the level of political trust and identify important variables and factors effect it in Kurdistan. The hypothesis was that: degree of political confidence in this province generally is lower than average and this situation is influenced by the political background and status Security of province, ethnic policies of the state, performance of central and local institutions and officials, position and opportunities for social and political participation of citizens and regional and international factors. This hypothesis was tested by using the survey. Statistical population included 490 persons of 15 to 64 years old is the province.
The findings of the paper show that, first, the average political trust in the province is higher than the average. Secondly, the variable "satisfaction with the performance of government policies"(0/76) has been greatest effect on degree of the people political trust in the province and then there have been 'membership in associations and civil society organizations"(0/59), "socioeconomic status"(0/36), "regional and international factors"(-0.28), "Media and mass communication"(0/28), "religion(0/18), "inter-ethnic trust"(0/11) and "ethnic identity" (0/10) variables.
According to the findings of the article, it is necessary for the central government and local and regional authorities to further increase security policies and practices, employment opportunities, prosperity and participation opportunities in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political trust
  • Kurdistan
  • ethnicity
  • Religion
  • Policy
الف- فارسی

-   اصغری، حرمت و اسدی، اسماعیل، (1392)، «تأثیر پاسخ‌گویی بر اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی ایران)»،  فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، بهار و تابستان 1392، شماره 9.

-   اعتمادی فر، سید مهدی، (1392الف)، «بررسی جامعه شناسانه اعتماد سیاسی ـ اجتماعی دانشجویان در ایران (با تکیه بر تحلیل ثانویه چند پیمایش ملی)»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، پاییز، دوره ششم، شماره سوم.

-    اینگلهارت، رونالد، (1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات روزنه.

-    بدیع، برتران، (1380)، دو دولت: قدرت و جامعه در غرب و در سرزمین‌های اسلامی، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: باز.

-    پاتنام، رابرت، (1377)، دموکراسی و سنت‌های مدنی، مترجم محمدتقی دلفروز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور.

-   پاتنام، رابرت، (1384)، «جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی»، در سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری کیان تاجبخش، ترجمه افشین پاکباز و حسین پویان، تهران: شیرازه.

-    پناهی، محمد حسین و شایگان، فریبا، (1386)، «اثر میزان دین‌داری بر اعتماد سیاسی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 37.

-    تیلی، چارلز، (1390)، اعتماد و حکمرانی، ترجمه رضا سیمبر و ارسلان قربانی ‌شیخ‌نشین، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول.

-   خواجه سروی، غلامرضا و فرهادی، عباس، (1390)، روند تحول اعتماد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (دو دهه اول)، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

-   خوش‌فر، غلامرضا، (1387)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی استان گلستان، پایان‌نامه مقطع دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی: تهران.

-   زاهدی، شمس السادات و خانباشی، محمد، (1390)، «از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی: پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، زمستان، دوره 15، شماره 4.

-    زتومکا، پیوتر، (1386)، اعتماد، یک نظریه جامعه شناختی، ترجمه غلامرضا غفاری، چاپ اول، تهران: شیرازه.

-   سرایی، حسن و نسرین صفیری، (1388)، «بررسی اعتماد سیاسی دانشجویان: مطالعه دانشجویان دانشگاه امیر کبیر»، مجله جامعه‌شناسی معاصر، پاییز، سال اول، شماره چهارم. 

-   سردار نیا، خلیل اله با همکاری حسین قدرتی و علیرضا اسلام، (1389)، «تاثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی مشهد و سبزوار»، پژوهش‌نامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره اول.

-    کازنو، ژان، (1387)، جامعه شناسی ارتباطات، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: موسسه روزنامه اطلاعات.

-   کریستینسن، تام و لاگرید، پیر، (1384)، «رضایت‌مندی از حکومت؛ سنجش میزان و عوامل آن»، ترجمه مهدی رهبری، فصلنامه راهبرد، بهار، شماره 35.

-    ملک پور، علی، (1381)، تعارض فرهنگی مردم و دولت در ایران، تهران: نشر آزاداندیشان.

-    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1380)، «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، (یافته‌های پیمایشی در 28 استان کشور)»، دفتر طرح‌های ملی.

-    وزارت کشور، (1394)، «پیمایش ملی سرمایه اجتماعی ایران»، شورای اجتماعی کشور.

-   یوسفی، علی، (1379)، بررسی تطبیقی مشروعیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در سه شهر تهران، مشهد و یزد، پایان نامه دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

 

ب- انگلیسی

-      Almond, Gabriel Abraham and Verba, Sidney (1963), The Civic Culture:Political Attitudes and Democracy in Five Nations, New Jersey: Prinction University Press.

 

-      Eisenstadt, S. N, (1966), Modernization, Protest and Change, Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall.

 

-      Eston, David, (1965), “A Framework for Political Analysis”, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall.

 

-      www.kpsaweb.org/.../2005/Gershtenson.ReconsideringTrust.pdf.

-      Newton, Kennet, (2001) “Trust, Social Capital, Civil Society and Democracy”, International Political Science Review, Vol. 22, No. 2.

 

-      Pearce E. Katy, (2010), “Political Institutional Trust in the Post-Attempted-Coup Republic of Armenia”, Demokratizatsiya; Washington, Vol. 19, No. 1.

 

-      Inglehart, Ronald and Christian Welzel, (2005), Modernization, Cultural Change, and Democracy the Human Development Sequence, Cambridge University Press