سامان‌دهی فضا بر اساس تحلیل گفتمان مناطق ناهمگن ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه جغرافی سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

تحلیل گفتمان علاوه بر متن، فضا را نیز در بر می­گیرد. فضا در روایت هانری لوفور با سه مفهوم تسلط و خلق و تعدیل همراه می­شود. در مناطق ناهمگن کشور با هویت­های متنوع، بنا بر ویژگی­های موقعیت جغرافیایی، کالبدی و معنایی فضا، گفتمانی شکل می­گیرد که نوعی الگوی اقتدار را در آن مناطق برحسب نظام معنایی به وجود می­آورد؛ این خرده‌گفتمان‌های مناطق مختلف بنا بر جنس وجه غالب فضا یا در هماهنگی با هم هستند یا در تضاد و تعارض. نوع نگاه غالب اعم از امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به کشور است که باعث سامان‌دهی دال و مدلول­ها در یک منظومه گفتمانیِ حاصل از تقسیمات کشوری می­شود. پرسش اصلی تحقیق این است که با توجه به موقعیت ناهمگن هرکدام از استان‌های ایران وگفتمان غالب در تقسیمات کشوری، کنش و تعاملات در سطح ناحیه‌ای چگونه به سمت هم‌گرایی سوق می­یابد؟ در سامان‌دهی مطلوب فضا، دال مرکزی گفتمان اصلی باید از چنان قدرتی برخوردار باشد که اقتدار تولید شده توسط آن، بتواند مناطق حاشیه­ای را به‌طور منسجم و در ارتباطی تنگاتنگ و نزدیک با یکدیگر حفظ کرده تا با مفصل­بندی دوباره دال‌های شناور در یک زنجیره، زمینه همگرایی بیشتر را فراهم کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Space Organizing According to Discourse Analysis of Iran’s Heterogeneous Lands

نویسنده [English]

  • afshin mottaghi 2
1 kharazmi university
2 kharazmi univercity
چکیده [English]

Discourse analysis is related to space as well as text; according to Henri Lefebvre space can be accompanied by three concepts of Dominance, Creation, and Adjustment. In Iran’s heterogeneous lands with diverse identities, based on geographical, structural, and meaningful traits of time, a discourse will be started which according to its meaning system will make a kind of dominant pattern. This little discourses in different regions, based on their space, are in accordance or discordance with each other. The major viewpoints: Security, Economics, Political, and Cultural lead into organizing cause and effect in a discourse analysis caused by administrative divisions. The main question of this study is that based on heterogeneous lands in different states of Iran and major discourse in administrative divisions, how cause and effects on regional basis lead us to harmony? In desired organization of space, the main reason of main discourse must have such power that the dominance caused by it could keep marginal regions in close relations in order to re-articulation of buoyant reasons in a chain, make room for more harmony.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Space
  • Space Creators
  • Analysis of Space
  • discourse analysis
الف- فارسی

- احمدی، حمید، (1390)، بنیادهای هویت ملی ایرانی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.

- احمدی‌پور، زهرا، میرشکاران، یحیی، محمدی، حمیدرضا (1386)، «نقش جغرافیای قدرت و حمایت در شکل‌گیری مرزهای جدید تقسیماتی پس از انقلاب اسلامی»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره‌60.

- اعظمی، هادی و دبیری، علی اکبر، (1390)، «تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران»،  فصلنامه ژئوپلتیک، سال هفتم، شماره 2.

- امینی، پرویز، (1393)، تحلیل نظری دولت یازدهم، چاپ اول، تهران: آفتاب توسعه.

- تیلور، پیتر، جانستون، جان، (1386)، مقدمه‌ای بر جغرافیای سیاسی، ترجمه زهرا پیشگاهی‌فر و رسول اکبری، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.

- رضوانی، محمدرضا و احمدی، علی، (1388)، «مکان و نقش فرهنگ در شکل‌گیری هویت مکانی»، نامه پژوهش فرهنگی، سال دهم، دوره سوم، شماره 6.

- رحیم صفوی، یحیی، (1384)، مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایرانشمال غرب و غرب کشور، جلد اول، چاپ سوم، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

- غلامرضاکاشی، محمدجواد، (1390)، «تحلیل فضا به‌مثابه گفتمان‌کاوی میدانی»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، شماره2.

- فولر، گراهام، (1373)، قبله عالم؛ژئوپلیتیک ایران، ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، تهران: مرکز.

- قالیباف، محمدباقر و پوینده، محمدهادی، (1390)، «تبیین بنیادهای جغرافیایی هویت ملی:مطالعه موردی ایران، فصلنامه مطالعات ملی»، سال دوازدهم، شماره1.

- کاویانی‌راد، مراد، (1383)، «امنیت ملی از منظر جغرافیای سیاسی»،فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره 4.

- ________، (1386)، «ناحیه‌گرایی سیاسی در ایران:مطالعه موردی بلوچستان»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال اول، شماره 10.

- کریمی‌پور، یدالله، (1381)، مقدمه‌ای بر تقسیمات کشوری ایران، چاپ اول، تهران: دانشگاه تربیت معلم.

- کریمی‌پور، یدالله، کریمی‌پور، کوثر، (1384)، عرب‌های خوزستان: واگرایی و هم‌گرایی: مجله پژوهش‌های جغرافیایی، تابستان، شماره 52.

- کریمی‌پور، یدالله، (1380)، «آذربایجان بزرگ: فرصت‌ها و تنگناها»،  فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 529.

- مقصودی، مجتبی، (1380)، تحولات قومی در ایران، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات ملی.

- مقصودی، مجتبی (1383)،  قومیت‌ها و نقش آنان در تحولات سیاسی سلطنت محمدرضا پهلوی، چاپ اول، تهران:  مؤسسه مطالعات ملی.

- منوچهری، عباس، (1392)، رهیافت و روش در علوم سیاسی، چاپ چهارم، تهران: سمت.

- میرحیدر، دره و ذکی، قربانعلی، (1381)، «بررسی نظام جغرافیایی ‌سیاسی ناحیه‌ای و امکان‌سنجی آن در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره42.

- میرحیدر، دره و غلامی، بهادر، (1392)، «تحلیل انتقادی نقشه‌های قومیت در ایران»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال نهم، شماره 3.

- هاگت، پیتر، (1391)، جغرافیا ترکیبی نو، ترجمه شاپور گودرزی‌نژاد، چاپ نهم، تهران: سمت.

- میلز، سارا، (1388)، گفتمان، ترجمه فتاح محمدی، چاپ اول، زنجان: هزاره سوم.

 

ب- انگلیسی

-          Blommaert, J, Collins, J, Heller, M , (2011), “Rampton Discourse and Critique”, Critique of Anthropology: Vol. 21, No. 1

 

-           Cohn, Margaret, (2003),“RadicalSpace: Building the House of the People”, New York, Comel University Press: Vol. 121, No. 6

 

-          David. B, Brigid, C. and Hans, H, (2016), “Narrative and Discursive Organizational Studies to Text or Context?”, Exotextual, and Multi-textual Approaches to Narrative and Discursive Organizational Studies , Vol. 27, No 4.

 

-          Slembrouck, S, (2015), “Explanation, Interpretation and Critique in the Analysis of Discourse, Critique of Anthropology, Vol .21, No. 3.

 

-          Toolan, M, (2015), “What Is Critical Discourse Analysis and why are People Saying Such Terrible Things about it?”, Language & Literature, Vol 6, No 2.

 

-           Widdowson, H (2016), “The Theory and Practice of Critical Discourse Analysis”, Applied Linguistics, Vol. 19, No 1.

 

-           Wodak, R (2011), “What CDA is about In: Wodak”, Ruth & Meyer, Michael (eds.), Methods of Critical Discourse Analysis, Vol.13, No. 2.