اندیشه سیاسی اکویناس و روش جستاری اسپرینگز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ربط و نسبت دینبا انگارۀ عقلانیت، دلمشغولی مستمر دینداران ژرف نگر بوده است. عرصۀ دین پژوهی مواجه با پرسش­های جدید در این زمینه است. اندیشمندان اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده­اند و آشنایی مسلمانان با الزامات عصر جدید زمینۀ شروع پرسش­های جدید در نسبت بین دینداری و عقلانیت است. چون در تجربۀ انسان غربی نیز، مواجهه با چنین مسئله­ای را می­توان یافت، بهره‌گیری از الگوهای پاسخگویی به این پرسش می­تواند پرتویی بر برخی زوایای پنهان ارتباط دین و عقلانیت بیافکند. یک الگو، پاسخی است که توماس آکویناس به مسئله رابطۀ عقل و دین داده است. در این تحقیق بر اساس روش جستاری اسپریگنز که یکی از روش­های فهم نظریه سیاسی است به واکاوی این مسئله در اندیشه آکویناس خواهیم پرداخت. پرسش این است که «آکویناس مسئله ارتباط عقل و دین را چگونه آسیب شناسی  می­کند و تصویر ایده آل بازسازی شدۀ او برای برون رفت از آن چه ویژگی­هایی دارد ؟» برای پاسخ، زوایای مختلف اندیشۀ سیاسی آکویناس تجزیه و تحلیل شده است. فرضیۀ تحقیق چنین است که راه حل تعارض عقل و شرع در حوزۀ عمومی از منظر آکویناس در  جمع بین این دو حوزۀ معرفتی و همکاری گسترده بین متولیان آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aquinas Political Thought And Spragens' framework

نویسنده [English]

  • Hamidreza Rahmanizadeh dehkordi 1
1 political science Department,
چکیده [English]

The relation of religion with the notion of rationality has been a concern for the faithful religionists. The field of religious studies faces new questions in this regard. Islamic thinkers have not been the exception and the acquaintance of Muslims with the requirements of the new age is the beginning of questions regarding the relationship between them, because in the experience of western human, the confrontation with such a problem can be found. Using the patterns of answering this question can blur the hidden aspects of the relationship between them. One model is the response that Thomas Aquinas gave to the relationship between reason and religion. In this research, based on Springer´s method, which is a method of understanding political theory, we will look at this issue in Aquinas´s thought. The question is: " how Aquinas addresses the relationship between wisdom and religion, as well as the ideal reconstructed image to offer". To answer, various dimensions of Aquinas´ political thought have been analyzed. The research hypothesis is as follows: The solution to the conflict between wisdom and religion in the public domain, in Aquinas´ perspective is in the aggregate between these two epistemic areas and the widespread collaboration among its custodians.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought
  • Religion
  • St Thomas Aquinas
  • Faith and Reason conflict
  • Spragens' framework
الف- فارسی

-                    اسپریگنز، توماس، (1365)، فهم نظریه­های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: نشرآگاه.

-                    اینگلیس، جان، (1386)، توماسآکوئیناس، ترجمه پریش کوششی، تهران: رویش نو.

-                    برزگر، ابراهیم، (1383)،«مسألۀ فلسطین در اندیشۀ سیاسی اسلام معاصر و روش جُستاری اسپریگنز»، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، سال ششم شمارۀ 12.

-                    پولادی، کمال، (1383)، تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب از سقراط تا ماکیاولی، تهران: نشر مرکز.

-                    خمینی، روح اله، (1378)، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

-                    داوری اردکانی، رضا، (1377)، فارابی مؤسس فلسفۀ اسلامی، تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-                    دورانت، ویل، (1365)، تاریخ فلسفه، ج 6، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران: نشر پرواز.

-                    ژیلسون، ایتن، (1371)، عقلووحیدرقرونوسطی، شهرام پازوکی، تهران: گروس.

-                    طباطبایی، سیدجواد، (1380)، مفهوم ولایت مطلقه در اندیشه سیاسی سده‌های میانه، تهران: نشر نگاه معاصر.

-                    عباس تبار فیروزجاه، حبیب اله،  (1385)، اندیشۀ سیاسی فارابی بر اساس روش جُستاری اسپریگنز، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد در دانشگاه علامۀ طباطبایی (دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی).

-                    عنایت، حمید، (1384)، بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب، تهران: انتشارات زمستان.

-                    فاستر، مایکل برسفورد، (1383)، خداوندان اندیشۀ سیاسی، مترجم جواد شیخ الاسلامی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

-                    کاپلستون، فردریک چارلز، (1387)، تاریخ فلسفه، ج2، مترجم ابراهیم دادجو، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

-                     کدیور، محسن، (1388)، حق الناس، تهران: انتشارات کویر.

-                    مجیدی، حسن، (1384) ، خردورزی در غایات و مبادی نظریۀ سیاسی توماس آکویناس، تهران: فصلنامه دانش سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع).

-                    مطهری، مرتضی مطهری، (1381)، اسلام و نیازهای زمان، ج1، تهران: صدرا.

-                    مکللند، جان، (1393)، تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب از یونان باستان تا عصر روشنگری، ترجمۀ جهانگیر معینی، تهران: نشر نی.

 

 

ب- انگلیسی

 

-         Albl, M. C, (2015), Reason, Faith, and Tradition: Explorations in Catholic Theology, Revised Edition. Winona, Minnesota: Anselm Academic.

 

-         Aquinas, S. T, (1993), A Shorter Summa: The Essential Philosophical Passages of Saint Thomas Aquinas’ Summa Theologica. (P. Kreeft, Ed.) San Francisco: Ignatius Press.

 

-         Aquinas, S. T, (1999), On Faith and Reason. (S. F. Brown, Ed.), Indianapolis, Ind: Hackett Publishing Company, Inc.

 

-         Chauvet, L.-M, (1994), Symbol and Sacrament: Sacramental Reinterpretation of Christian Existence. (M. M. Beaumont & P. M. SJ, Trans.), Collegeville, Minn.: Pueblo Books.

 

 

 

منبع اینترنتی:

-                      مسیح، حضرت عیسی(ع)، اناجیل اربعه، (دانلود فایل pdf ازسایت http://Tarikhema.ir)