تحلیل رویکرد دولت نهم و دهم نسبت به جهانی شدن فرهنگ با استفاده از نظریه آشوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه یاسوج

چکیده

جهانی‌شدن فرهنگ که ازسوی اندیشمندان و تحلیل‌گران علوم اجتماعی به‌عنوان پارادایم اصلی انتهای قرن بیستم و ابتدای قرن بیست‌ویکم مطرح است، از جنبه های گوناگون موردبررسی قرارگرفته است. دریکسوعده‌ای با خوش‌بینی محض به آن نگاهی پروسه‌محورانه دارند که از ابتدای زندگی بشریت مطرح بوده و امروزه به‌واسطه‌ی مطرح‌شدن انقلاب انفورماتیک بیش‌ازپیش مطرح‌شده است؛ ازاین‌رو سرانجام آن را گسترش رفاه، پیشرفت، صلح، دموکراسی برای همگان می‌دانند. اما عده‌ای دیگر با تاکید بر گسترش روزافزون فقر، درگیری‌ها، انواع تبعیض‌ها و رشد جریان‌های افراطی در دوران حاکم شدن عقل‌گرایی و دموکراسی محوری، نگرشی پروژه محور و بدبینی به این جریان دارند. سوال اصلی که در اینجا مطرح می گردد این است که رویکرد دولت احمدی نژاد نسبت به جهانی شدن فرهنگ چه بود و چه عواملی در بروز این رویکرد موثر بودند؟ برای این منظور از چارچوب نظری آشوب و روش توصیفی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد تفسیر دولت احمدی نژاد از نظام بین الملل، حرکت آن به سوی آشوب و بی نظمی است و این مساله بیش از هر چیز به جهانی شدن فرهنگ بازمی گردد. لذا باید این روند را متوقف ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of disintegrative approach of ninth and tenth government in Iran on Globalization of the culture

چکیده [English]

Globalizalization of culture as a main paradigm and one of the vaguest term has been touched upon from diverse angels in scientific forums in late 20th century and early days of 21th century. On one hand, some scholars perceive it optimistically as a process-oriented issue that has been present from the very first days of human life and it has been more prominent these days due to informatics revolution and finally it ends in internalization and expansion of welfare, advancement, peace, democracy for everyone. However, the more we head on in the era of rationalism and democracy not only these idealistic mottos have not been realized but the number of the poor increases and conflicts, segregation are at maximum. Further, a minority of society are getting richer and more powerful. These items make an investigatory background and pessimistic orientation of some people and particular countries to this issue. Regarding the actions of ninth and tenth government based on reformist and revisionist structures and prevalent events in the world in the form and frame of justice and management, and public participation in management of the world, questioning holocaust, terrorism sense and emphasizing the right of Iran for attaining nuclear energy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization ofculture
  • divergent
  • public management
  • justice
  • nuclear energy
اطلاعات سیاسی .« ایران درراه جهانیشدن، سودها و زیانها » .( - پورپاشا کاسین، علی. ( 1386
اقتصادیسال بیست و دوم. شماره اول.
1. 386/5/ - خامنهای، سید علی. ( 1386 ). سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه 30
. روزنامه ایران، 31 مرداد 76
- دلاورپور اقدم، مصطفی. ( 1387 ). ایران و مسئلهی هستها . یتهران: مطالعات راهبردی.
- دهشیری، محمدرضا. ( 1390 ). درآمدی بر سیاست خارجی احمدینژا. د تهران: شرکت
انتشارات علمی  فرهنگی.
- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. ( 1389 ). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرا . ن تهران: سمت.
دیپلماسی عمومی جمهوری » .( - دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و علیرضا فیروزی. ( 1391
فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، تابستان 1391 ، شماره .« اسلامی ایران در دوران اصولگرایی دوم.
- رسولی ثانی آبادی، الهام. ( 1390 ). هویت و سیاست هستهای در جمهوری اسلامی ایرا . ن
تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
- روزنا، جیمز. ( 1384 ). آشوب در سیاست جها . نترجمه علیرضا طیب. تهران: روزنه.
1384 ). شصت و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل: /6/ - سخنرانی احمدینژاد. ( 26.1385/6 /29
- سخنرانی احمدینژاد. ( 1385 ). در اجلاس فلسطین  صهیونیسم و نژادپرستی کشورهای
. 1385/1/ شرکتکننده در تهران 28
- سخنرانی احمدینژاد. ( 1385 ). در دیدار با اندیشمندان شرکتکننده در همایش بینالمللی
. 1385/9/ بررسی هولوکاست (تهران): 21
- سخنرانی احمدینژاد. ( 1388 ). در شصت و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل: .1388/7/2
- سخنرانی احمدینژاد. ( 1387 ). در شصت و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل: .1387/7/3
- سخنرانی احمدینژاد. ( 1390 ). در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان:
.1390/6/ مشارکت همگانی در مدیریت جهان: 31
( 164 فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره 17 ، تابستان 95 (پیاپی 47
.1390/6/ - سخنرانی احمدینژاد. ( 1390 ). در شصتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل 31
- سخنرانی احمدینژاد. ( 1389 ). در کنفرانس بینالمللی خلع سلاح هستهای (تهران): .1389/1/28
- سخنرانی احمدینژاد. ( 1386 ). در شصت دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل:1386/7/4
- سلیمانی، رضا. ( 1388 ). سیاست خارجی دولت خاتمی؛ دیپلماسی تنشزدایی و گفتوگوی تمدنه.اتهران: کویر.
فصلنامه .« جهانیشدن و کثرتگرایی » .( - سینایی، وحید و غلامرضا ابراهیمآبادی. ( 1383 . مجلس و پژوهش، سال 11 شماره 43
- شهرام نیا، سید امیر مسعود. ( 1386 ). جهانیشدن و دموکراسی در ایرا . ن تهران: نشر نگاهد معاصر.
دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین. .« سیاست خارجی احمدینژاد » .( - غریبی، سعید. ( 1387
. http://www.articles.ir/article2453.asp سایت مقالات علمی ایران در آدرس
- گل محمدی، احمد. ( 1381 ). جهانیشدن فرهنگ. هویت.تهران: انتشارات نی.
- محمودی رجا، سید زکریا. ( 1393 ). بررسی و تحلیل رویکرد دولتهای خاتمی و
احمدینژاد در قبال جهانیشدن فرهنگ. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
- مرکز پژوهشهای اسناد ریاست جمهوری. ( 1387 ). دولت ایرانی  اسلامی؛ سیری در مبانی
و مؤلفههای تکوین دولت بومی در آراء دکتر احمدینژا.د تهران: نشر مرکز اسناد ریاست جمهوری.
- مرکز پژوهشهای اسناد ریاست جمهوری. ( 1387 ). عدل و صلح گفتارهای رئیسجمهور
در چهارمین سفر کاری به آمریکا با مقدمه پروفسور سید حمید مولان.ا تهران: نشر جمهور.
- مرکز پژوهشهای اسناد ریاست جمهوری. ( 1389 ). گفتمان عدالت در جهان جدید؛
مجموعه سخنرانیهای محمود احمدینژاد رئیسجمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان
ملل و کنفرانس بینالمللی خلع سلا . ح تهران: نشر جمهور ایران.
- مرکز پژوهشهای اسناد ریاست جمهوری. ( 1390 ). مشارکت همگانی در مدیریت جهانی
(مجموعه سخنرانیهای رئیسجمهور ایران، محمود احمدینژاد در هفتمین سفر به نیویورک).
تهران: نشر جمهور ایران.
فصلنامه ،« جهانیشدن و ادیان توحیدی، فرصتها و چالشها » .( - مسعودنیا، حسین. ( 1389 . راهبرد. شماره 55
- مصاحبه محمود احمدینژاد با هفتهنامه نیویورکتایمز (نیویورک) مبنی بر مشارکت ملل
تحلیل رویکرد دولت نهم و دهم نسبت به جهانیشدن فرهنگ با استفاده از نظریه آشوب 165
.1390/6/ برای صلح جهانی: 29
.1390/7/ - مصاحبه احمدینژاد با سردبیران و مدیران ارشد آسوشیتدپرس (نیویورک): 1
نیویورک مبنی بر رمزگشایی از سیاست: NPR - مصاحبه احمدینژاد با شبکه رادیویی .387/7/1
- مگداف، هری و دیگران. ( 1380 ). جهانیشدن با کدام هد . ف ترجمه ناصر زرافشانی. تهران: نشر آگاه.
. - مواضع محمود احمدینژاد رئیسجمهور ایران در موضوع هستهای 15 مرداد 1389
- مولانا، حمید ومنوچهر محمدی. ( 1387 ). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت
احمدینژا.د تهران: نشر دادگستر.
- نش، کیت. ( 1389 ). جامعهشناسی سیاسی معاصر، جهانیشدن سیاست، قدر . ت ترجمه
محمدتقی دلفروز. تهران: کویر.
- ادگار، مورن. ( 1388 ). درآمدی بر اندیشه پیچید.ه ترجمه افشین جهاندیده. تهران، نشر نی.
- استیسی، رالف. ( 1387 ). مدیریت بر ناشناختهه.ا مترجمان: محسن قدمی و مسعود نیازمند.
تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
تحول «. تصمیمگیری از نگاه نظریه آشوب » .( - الوانی، سید مهدی و حسن دانایی فر. ( 1387
. ادار . ی دوره 5 شماره 21
- برچر، مایکل. ( 1382 ). بحران در سیاست جهان  یافتهها و مطالعات مورد . ی ج 2، ترجمه حیدر علی بلوجی. تهران: مطالعات راهبردی.
الگوی صدور انقلاب در سیاست » .( - دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، رادفر، فیروزه. ( 1388
. فصلنامه دانش سیاسی. سال پنجم. شماره اول. تابستان 1388 « خارجی دولت نهم
بررسی تأثیرات جهانیشدن بر هنر معاصر غرب از 1960 تا زمان » .( - رضایی نبرد، امیر. ( 1391
. مطالعات راهبردی جهانیشدن. سال سوم. شماره سوم. پیاپی 6 .« حال حاضر
تبیین دو مفهوم صلح و عدالت و جایگاه آن در سیاست خارجی » .( - صادقی، زهرا. ( 1388
. 290  311 : فصلنامه راهبرد یاس. شماره 17 .« دولت نهم
- Castells, M. (1997). The Power of Identity.Oxford: Blackwell.
- Rosenau, J. (1990), The Scientific Study of Foreign Policy, London: FrancesPrinter