انقلاب اطلاعات و تأثیر آن بر جنگ نرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی گرایش سیاستگذاری سیاسی دانشگاه امام حسین

2 دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول

3 کارشناسی ارشد روابط بینالملل دانشگاه اصفهان

چکیده

انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش برجستهای را در سازماندهی عملیات نظامی در
هزاره سوم ایفا میکند. پرسشهایی که در اینجا مطرح می شود این است که این انقلاب چه
تأثیراتی بر جنگ نرم دارد؟ جنگهای متأثر از انقلاب اطلاعات و ارتباطات کدم اند؟ چگونه
میتوان از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در جنگ نرم استفاده کرد؟
فرضیه پژوهش حاضر این استکه فناوری اطلاعاتو ارتباطات نوین با توجه به نقشو تأثیر
فراوانی که دارند به شکلگیری جنگهای نوینی در فضای جنگ نرم همچون جنگ سایبری،
جنگ شبکهای و یا جنگ الکترونیکی انجامیده است. انقلاب اطلاعاتو فناوری ارتباطات، توان
رزمی و تاکتیکی ارتشها را تغییر داده و میزان موفقیتآنها در میدان نبرد را تعیین خواهد کرد. با
پیدایششبکههای الکترونیکی، تحول بنیادین در مناسبات قدرت پدیدار گشته، و بازیگران
جدیدی که انعطافپذیرند و تحت هیچ قاعده و قانونی درنمی آیند قابلیت تهدید و تخریب را
کسب کردهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Information Revolution and its Impact on War

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nazemi Ardakani 1
  • Majid Nejatpour 2
  • Mostafa Mohammadi 3
چکیده [English]

The revolution in information and communication technologies plays a
prominent role in organizing military operations in the third millennium. The
questions here are about the ways that this revolution affects the soft war? Which
wars have been affected by revelation of information and communication? And how
can information and communication technologies be used in war?
The hypothesis is that Modern information and communication technology
have led to the formation of new wars such as the space Cyber warfare, and
electronic warfare. Information and communication technology revolution, has
changed Combat power and military tactics and has played a key role in the
victory of wars. With the advent of electronic networks, a fundamental change in
power relations appeared, and new players who are flexible and do not follow
rule of law posing potential threat to the world order

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication and Information Revolution
  • Soft War
  • Electronic warfare
  • Cyber Warfare
  • new technologies
- آلپورت، جی. دبلیو و لئو پسمن، ( 1374 )، روانشناسی شایعه، ترجمه ساعد دبستانی،
تهران: مرکز تحقیقات، مطالعاتو سنجشبرنامهای صدا و سیما.
فصلنامه پژوهش ،« جنگنرم رسانهای برای کنترل اذهان » ،( - الیاسی، محمدحسین، ( 1382 . و سنجش، سال دهم، شماره 34
- امیدوارنیا، محمدجواد، ( 1381 )، امنیت در قرن بیست و یکم: دیدگاه چین، تهران: مرکز
چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
،« نقشاطلاعات در میادین رزم زمینی » ،( - امیرصوفی، رحمتالله و روحالله آلشیخ، ( 1389 قابل دسترسی در:
http://paydarymelli.ir/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/540/categoryId/40/---
aspx
- بیات، محمود، ( 1385 )، دیپلماسی دیجیتالی: پژوهشی در تحولات دیپلماسی معاصر،
تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- بیلیس، جان و اسمیت، استیو، ( 1383 )، جهانی شدن سیاست: روابط بینالملل در عصر
نوین: موضوعات بینالمللی، جهانی شدن در آینده،ترجمۀ ابوالقاسم راه چمنی، تهران: ابرار
معاصر.
- بیلیس، جان و جیم ویرتز و دیگران، ( 1383 )، استراتژی در جهان معاصر: مقدمهای بر
مطالعات استراتژیک، ترجمۀ بابک خبیری، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و
تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
اقتصاد سیاسی انقلاب اطلاعاتی- ارتباطی: جهانیشدن و » ،( - پوراحمدی، حسین، ( 1381
. فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی، شماره 2 ،« تبیین نو از منابع قدرت ملی
فصلنامه ،« انقلاب ارتباطات و افزایشتقاضا از نظامهای سیاسی » ،( - پورحسن، ناصر، ( 1377
رسانه، سال نهم، شماره دوم.
- تافلر، آلوین، ( 1372 )، جابجایی در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران: نشر
مترجم.
- تافلر، آلوین و تافلر، هیدی، ( 1375 )، جنگ و پاد جنگ، ترجمۀ مهدی بشارت، تهران:
انتشارات اطلاعات.
قابل دسترسی در: ،« جنگنرم در یکنگاه » ،( - تجری غریبآبادی، ذبیحالله، ( 1389
( 166 فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 16 ، بهار 95 (پیاپی 46
http://www.bashgah.net/pages-43002.html
1388 )، قابل دسترسی در: ) « تعریفجنگنرم » -
http://p26mj.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4:1388-12-07-08-
19-39&catid=16:1388-11-18-08-38-21&Itemid=3
جنگدیجیتالی، زاویه دید: نظم نوین و تجدید ساختار سیاسی در » ،( - خرازی، رها، ( 1382
. فصلنامه پژوهشو سنجش، شماره 34 ؛« عصر اطلاعات
- دادگران، محمد، ( 1382 )، افکار عمومی و معیار سنجی آن، تهران: مروارید.
- داقرتی، ویلیام، ( 1377 )، جنگ روانی، تبلیغات و جنگ روانی، ترجمۀ حسین حسینی،
تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
- دنینگ، دی ای، ( 1383 )، جنگ اطلاعات و امنیت، مترجمین: ج. شیخ زادگان،
م.حسینزاده و م. روجانی، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری پردازش هوشمند علائم.
- رفیعی، عبدالله، ( 1382 )، دولتها و افکار عمومی، جنگ نرم، تهران: نشر دادار.
امنیت سایبری در کانون توجه سیاستمداران: صفآرایی اشرار » ،( - روزنامه شرق، ( 1390
سال هشتم، شماره 1249 ، چهارشنبه 28 اردیبهشتماه. ،« مجازی
- رمضانی، محمدعلی، ( 1391 )، اندیشههای دفاعی امام خامنهای در مقابله با تهدیدات و
جنگ اقتصادی، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی
ایران، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروی دریایی راهبردی ارتش
جمهوری اسلامی ایران -کنارک.
قابل دسترسی در: ،« تاکتیکهای جنگروانی » ،( - سلطانیفر، محمد، ( 1385
http://alef.ir//content/view/5963
- سلطانی، محمد و هاشمی، شهناز، ( 1382 )، پوشش خبری، تهران: انتشارات سیمای شرق.
- سورین، ورنر و تانکارد، جیمز، ( 1384 )، نظریههای ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان،
تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
قابل دسترسی در: ،« نظریههای ارتباطات » ،( - سورین، ورنر و تانکارد، جیمز، ( 1388
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=68658
- سیفزاده، حسین، ( 1384 )، سیاست خارجی ایران، تهران: نشر میزان.
- شارپ، جین و رابرت هلوی، ( 1386 )، جامعه مدنی، مبارزه مدنی، گزینش و ترجمه
مهدی کلانترزاده، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول.
- شیرازی، محمد، ( 1376 )، جنگ روانی و تبلیغات: مفاهیم و کارکردها، تهران: انتشارات
نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
- صدوقی، مرادعلی، ( 1382 )، فناوریهای اطلاعاتی و حاکمیت ملی، تهران: دفتر مطالعات
انقلاب اطلاعات و تأثیر آن بر جنگ نرم 167
سیاسی و بینالمللی.
- ضیاییپرور، حمید، ( 1383 )، جنگ نرم 2: ویژه جنگ رسانهای، تهران: انتشارات مؤسسه
فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
فصلنامه پژوهش و ،« رسانه و جنگ، چارچوبی برای تحلیل » ،( - عسگری، محمود، ( 1382
. سنجش، سال دهم شماره 34
- کاروثر، سوزان، ( 1381 )، رسانهها و فناوری ارتباطات؛ مسائل سیاست جهانی (مجموعه
مقالات)، ویراسته برایان وایت، مایکل اسمیت و ریچارد لیتل، ترجمه سید محمد کمال
سروریان، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- کالینز، جان.ام، ( 1370 )، استراتژی بزرگ: اصول و رویهها، ترجمۀ کوروش بایندر،
تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه.
فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال هفتم، ،« تبلیغات و جنگروانی » ،( - کاویانی، محمد، ( 1380 شماره 29
در دسترس: ،« آشنایی با جنگروانی » ،( - کلانتری، مریم، ( 1388
http://www.hccmr.com/news-637.aspx
مجله سیاست دفاعی، ،« جنگاطلاعاتی و نقشآن در جنگآینده » ،( - کلهر، رضا، ( 1379
. شماره 33 و 32
جنگ، تروریسم و رسانه: با تأکید بر نقش رسانهها در جنگ » ،( - کیا، علیاصغر، ( 1382
. فصلنامه پژوهشو سنجش، سال دهم، شماره 34 ،« امریکا و عراق
ترجمه عالیه ،« رسانهها، جنگو روابط بینالملل » ،( - گرمن، لین و مکلین، دیوید، ( 1382
. شکربیگی و رؤیا غندالی، فصلنامه پژوهشو سنجش، سال دهم، شماره 34
فصلنامه عملیات روانی، سال سوم، ،« جنگ روانی » ،( - محمدینجم، سید حسین، ( 1384
. شماره 9
- محمدی، محمود، ( 1381 )، سازمانهای آینده، فصل اول پروژة نقش فناوری اطلاعات در
جنگهای آینده، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
قابل ،« دروغهای جنگ، بخش جداییناپذیر جنگ روانی » ،( - مرادی، حجتالله، ( 1388
دسترسی در:
http://www.arnet.ir/?lang=fa&state=showbody-news&row-id=10495
ماهنامه اطلاعات راهبردی، ،« جنگهای اطلاعاتی و رایانهای » ،( - مرادیان، محسن، ( 1387
. سال ششم، شماره 65
( 168 فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 16 ، بهار 95 (پیاپی 46
روشهای جدید خبری در جنگدوم خلیجفارس: انگارهسازی » ،( - مسعودی، امیر، ( 1382
. فصلنامه پژوهشو سنجش، سال دهم، شماره 34 ،« و جذب در بازی
- مونکلر، هرفرید، ( 1384 )، جنگهای نوین، ترجمۀ حسن درگاهی، تهران: سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دورة عالی جنگ.
- میرمحمدی، مهدی و محمدیلر، عبدالمحمود، ( 1378 )، سیاست و اطلاعات: مطالعه
موردی ایالات متحده آمریکا،ت هران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار
معاصر تهران.
- ناجیراد، محمدعلی، ( 1384 )، جهانی شدن تروریسم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و
بینالمللی.
- نصر، صلاح، ( 1380 )، جنگ روانی، ترجمۀ محمود حقیقت کاشانی، تهران: انتشارات
سروش.
- هیبلزگری، کریس، ( 1381 )، جنگ پستمدرن: سیاست نوین درگیری، ترجمۀ
احمدرضا تقاء، تهران: انتشارات دوره عالی جنگ.
- Information Warfare, (1994), “Pouring the Foundation, Draft”, SAF/XO, 19, December.
- Keohane, Roberto and Nye, Josephs (1998), “Power and
Interdpendencein the the Information Age”, Foreign Affairs, September / ctober.
- Lee A. M and E B Lee, (1993), The Fine Art of Propaganda: A Study
of Father Coughlin's- Speeches, New York: Harcourt, Brace, andCompany.
- Sepal, Tina, (2002), New Wars and Old Strategies: From Traditional
Propaganda to Information Warfare and Psychological OperationFinland.
- Nye, Joseph and Owens, William, (1996), “America s Information dge”, Foreign Affairs, March, April.