شاخصهای مطلوب سبک زندگی کارگزاران نظام مردمسالار دینی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 
کارگزاران بهعنوان رهبران جامعه، بالاترین تأثیر را در ساخت جامعه برای نیل به تمدن
اسلامی دارند. این نوشتار به دنبال بررسی سبک زندگی کارگزاران و ارائه الگوی مناسب است.
پرسش این است که شاخصهای مطلوب سبک زندگی کارگزاران در نظام مردمسالار دینی
چیست؟ و با چه الگویی میتوان به سبک زندگی مطلوب در نظام مردمسالار دینی دست یافت؟
فرضیه تحقیق بر اساس ابعاد، اعتقاد سیاسی، اخلاق سیاسی و رفتار سیاسی با مؤلفههای ارتباط با
خدا، خود، دیگران و طبیعت، در قالب شاخصهای مردمگرایی، خدمتگزاری، سادهزیستی،
عدالتمحوری، مسئولیتپذیری و مهرورزی تعریف میشود.
روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی و تفسیری است. یافتهها نشان میدهد که سه لایه
اعتقادات، ارزشها و رفتارها، قدرت ترسیم الگو را دارد. این ابعاد، با ایجاد ارتباطات چهارگانه با
خدا، با خود، با دیگران و طبیعت، سازه سبک زندگی رهبران نظام اسلامی را رقم میزند. با
برقراری این ارتباطات سبدهای خالی برای شاخصها تعریف و آنگاه این سبدهای خالی، از متن
نهجالبلاغه و سیره حضرت علی(ع) استخراج و شاخصهای سبک زندگی کارگزاران تکمیل شده
است. به دلیل گستردگی کار، جستجو به نهجالبلاغه محدود شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Favorable Indicators of the Manager’s Lifestyle in Religious Democracy of Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Barzegar 1
  • Hossein Amanlou 2
چکیده [English]

Managers as leaders of the society enjoy highest impact on leading the
country to the Islamic civilization. The purpose of this paper is to study the
lifestyle of the managers and to present a right pattern. In this regard the
question is about the favorable indicators of manager’s Lifestyle in religious
democracy. What is the desirable lifestyle pattern for a manager in the religious
democracy? The research hypothesis is based on the three dimensions of a
leader’s lifestyle including: political beliefs, political ethics and political
behavior of the components of the relationship with God, self, others. Peopleorientated
maners, service, simplicity, justice, responsibility and love can be the
main indicators of a manager lifestyle. Research method is Qualitative analysis
and interpretation.
The results show that three layers of beliefs, values and behaviors have the
power to design a manager’s lifestyle. Each of these dimensions by creating
links with God, with self, with others and nature can found the base of the
managers lifestyle. With the creation of this communication indicators empty
baskets for indicators have been created then the empty baskets have been filled
from Nahjolbalaghe and practices of Imam Ali (p)

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Dominants
  • Religious Democracy
  • Beliefs
  • Values and Behaviors
- قرآن کریم
- نهجالبلاغه، سید رضی، ( 1366 )، ترجمه علینقی فیضالاسلام، تجدید چاپ، تهران: انتشارات فیضالاسلام.
- مصباح الشریعه امام صادق(ع)، ( 1361 )، ترجمه زینالعابدین کاظمی خلخالی، چاپ اول، تهران، حجر.
- آدلر، آلفرد، ( 1361 )، روانشناسی فردی، ترجمه حسن زمانی شرفشاهی، چاپ اول، تهران، پیشگام.
- آدلر، آلفرد، ( 1379 )، شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روانشناسی، چاپ اول، ترجمه طاهره جواهرساز، تهران: رشد.
- آمدی، عبدالواحد بن محمد تمیمی، ( 1381 )، غرر الحکم و درر الکلم، ترجمه مصطفی درایتی، چاپ اول، مشهد: ضریح آفتاب.
- ابن ابی الحدید، ( 1378 ق)، شرح نهجالبلاغه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ
اول، قاهره: دار احیاء الکتب العربیۀ.
- ابوالعباس احمد بن محمد بن علی الفیومی، ( 1425 ق)، المصباح المنیر، قم: دار الهجرة، الطبعۀ الثانیۀ.
- استوری، جان، ( 1389 )، مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، مترجم حسین پاینده، چاپ دوم، تهران: آگاه.
- الطایی، علی ( 1382 )، بحران هویت قومی در ایران، تهران: نشر شادگان.
فصلنامه دانش سیاسی، سال ،« ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام » ،( - برزگر، ابراهیم، ( 1389 ششم، شماره 2، دانشگاه امام صادق(ع).
- برقعى قمى، علیاکبر، ( 1379 )، جلوه حق در سیرت امیر مؤمنان على بن ابىطالب(ع)، تهران: حافظ.
- بوردیو، پی.یر، ( 1381 )، نظریه کنش؛ دلایل عملی و انتخاب عقلایی، ترجمه مرتضی مردیها، چاپ دوم، تهران: نقش و نگار.
- بوردیو، پی.یر، ( 1390 )، تمایز؛ نقد اجتماعی قضاوتهای ذوقی، چاپ اول، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: ثالث.
- پیشوایی، مهدی، ( 1379 )، سیره پیشوایان، چاپ یازدهم، قم: مؤسسه امام صادق(ع)،.
شاخصهای مطلوب سبک زندگی کارگزاران نظام مردمسالار دینی ایران 37
- جرداق، جرج، ( 1376 )، امام على(ع) صداى عدالت انسانى، ج 1، چاپ سوم، ترجمه سید هادی خسروشاهی، قم: خرم.
سبک زندگی و هویت اجتماعی؛ مصرف و انتخابهای ذوقی » ،( - چاوشیان، حسن، ( 1381
رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعی ،« بهعنوان تمایز و تشابه اجتماعی در دوره مدرنیته اخیر دانشگاه تهران.
- خمینی، روحالله، ( 1378 )، صحیفه امام، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
- خوانساری، جمالالدین محمد ( 1360 )، شرح غررالحکم، ج 3، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم.
- دلشاد تهرانی، مصطفی، ( 1389 )، حکومت حکمت؛ حکومت در نهجالبلاغه، چاپ دوم، تهران: دریا.
- رجبی نیا، داود، ( 1391 )، اسلام و زیباییهای زندگی؛ رویکردی تحلیلی و تربیتی به
سبک زندگی،چاپ اول، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
- رحمانی فیروزجاه، علی و سهرابی، سعدیه، ( 1392 )، سبک زندگی و دینداری، چاپ اول، تهران: نگاه بینه.
- رشاد، علیاکبر، ( 1380 )، دانشنامه امام علی(ع)، مجموعه دهجلدی، تهران: پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
ترجمه یوسف اباذری، نامه علوم ،« کلانشهر و حیات ذهنی » ،( - زیمل، گئورگ، ( 1382 . اجتماعی، بهار، شماره 3
- طباطبایی، سید محمدحسین، ( 1374 )، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
- فرقانی، محمدمهدی ( 1382 )، راه دراز گذار؛ تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران، چاپ اول، تهران: فرهنگ و اندیشه.
- فیضی، کریم، ( 1388 )، زندگی و بس، تهران: اطلاعات، چاپ اول.
- قربانی، زینالعابدین، ( 1386 )، منشور مملکتداری در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، چاپ اول، رشت: سلار.
-کاشفی، محمدرضا، ( 1387 )، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، قم: جامعه المصطفی العالمیه.
- کاویانی، محمد، ( 1391 )، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، چاپ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
( 38 فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 16 ، بهار 95 (پیاپی 46
- کلینی، محمد بن یعقوب، ( 1365 )، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیۀ.
- گیدنز، آنتونی، ( 1377 )، پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: مرکز.
- گیدنز، آنتونی، ( 1387 )، سیاست، جامعهشناسی و نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
- مجلسی، محمدباقر، ( 1403 ق)، بحارالانوار، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
-مطهری، مرتضی، ( 1376 )، آشنایی با علوم اسلامی، جلد سوم: اصول فقه - فقه، تهران: صدرا.
- مطهری، مرتضی، ( 1377 )، آشنایی با علوم اسلامی، جلد دوم: کلام، عرفان، حکمت عملی، تهران: صدرا.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ( 1374 )، تفسیر نمونه، چاپ اول، تهران: انتشارات دار  الکتب الاسلامیه، ج 13
- منوچهری، عباس، ( 1390 )، رهیافت و روش در علوم سیاسی، چاپ سوم، تهران: سمت.
- میرتاجالدینی، محمدرضا، ( 1376 )، اخلاق کارگزاران حکومت از دیدگاه اسلام، چاپ دوم، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
- نراقی، ملااحمد، ( 1378 )، معراج السعاده، مصحح متن حجتالاسلام موسوی کلانتری
دامغانی، چاپ اول، تهران: پیام آزادی،.
- وبلن، تورستین، ( 1383 )، نظریه طبقه مرفه، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نی.
-Adler, Alfred (1956), An Introducthon to his Psychology, Londan and Tonbridge, Ltd, Books.
- Adler, Alfred (1929), The Science of Living, New York, Inc.
- Brake, M. (1980), The Sociology of Youth Culture and Youth Subcultures, London: Routledge.
- Miles, S. (1998), Consumerism as a Way of Life, London: Sage.
- Oxford Advanced Learners' Dictionary Life Style, (2006), Oxford: Oxford University Press.
-Sobel, Michel E. (1981), Lifestyle and Social Structure: Concepts, Definition, and Analysis, Academic Press.
- Weber, Max (1946), Essays in Sociology, Eds, H.H. Gerth and C. Wright Mills, New York, Oxford University Press, inc