واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت: رویکرد نگاه شهروندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس(نویسنده مسئول)

چکیده

واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت: پژوهشی – ترکیبی
 
حسن دانایی­فرد* - علیرضا حسن­زاده**- سمیه نصراللهی***
 
(تاریخ دریافت:25/1/93 – تاریخ پذیرش: 5/8/93)
 
چکیده
یکی از سرمایه ­های راهبردی هر نظام سیاسی، اعتماد عمومی است. بر این اساس، یکی از چالش ‏های عمده فرا‏روی دولت‏ ها "مدیریت اعتماد عمومی" است. دولت­ ها برای تحقق چنین نوع مدیریتی ناگزیرند به سازوکارهایی متوسل شوند.
هدف غایی پژوهش، احصای سازوکارهای ارتقای اعتماد عمومی به دولت در ایران است. پژوهش صبغه ترکیبی دارد. در مرحله نخست، سازوکارها از طریق مصاحبه احصا و در کنار سازوکارهای برکشیده­شده از ادبیات موجود، سنجه‏ای تدوین و در مرحله دوم، چنین سنجه­ای در معرض قضاوت شهروندان قرار داده شد. در نهایت 38 سازوکار شناسایی و در 5 دسته طبقه­ بندی شد که مهم­ترین آن­ها عبارت­اند از: برابری اجتماعی در استفاده از خدمات دولت، ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی، وجود نهادهای قضایی کارآمد، پاسخ­گویی و مسئولیت ­پذیری دولت، اعتراف دولتمردان به اشتباهاتشان. همچنین شکاف وضع موجود و مطلوب استفاده از سازوکارها نیز تحلیل شده که نتایج، حاکی از تفاوت معنی­ دار بین وضع موجود و وضع مطلوب است.*دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس                                                            danaefard@modares.ac.ir    


** دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس                             hassanzadeh@modares.ac.ir


*** دانش­آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس(نویسنده مسئول) nasrollahi@gmail.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Key Methods of Improving Public Trust to Government

نویسندگان [English]

  • Hassan Danaee fard 1
  • Ali Reza Hassan zadeh 2
  • Somayeh Nasrollahi 3
چکیده [English]

SurveyoftheKeyMethodsofImprovingPublicTrusttoGovernment
 
Hasan Danaee Fard* - Ali Reza Hasanzadeh** - Somayeh Nasroallahi***
 
(Received: 2014/April/17 – Accept: 2014/Octobr/27)
 
Abstract
 
Public Trust is considered as a strategic capital of any political system. Accordingly, one of the main challenges facing governments is “public Trust management”. The governments should use mechanisms to achieve this objective.
The final goal of this research is to suggest mechanisms for public Trust promoting to the Iranian government. It is provided in mix method. In the first stage, the mechanisms are provided through reviewing and a scale is developed along taken mechanisms and in the second stage, such scale is justified by public. Finally, 38 determined mechanisms are classified in 5 categories. The main ones are: social equity in using public service, making political and economic peace, and existence of efficient judicial institution.
It is also analyzed the gap between the current and desired situation using the mechanisms in which there is significant difference between them in all identified mechanisms.*Associate Professor of Public Administration, Tarbiat Modarres University
h.danaefard@modares.ac.ir


**Associate Professor of Information Technology Management, Tarbiat Modarres University .ar_hassanzadeh@modares.ac.ir


***Master of Public Administration, Tarbiat Modarres University
som.nasrollahi@gmail.com (corresponding author)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • Public Trust
  • social trust
  • political trust
  • Iran
 
- آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور،( 1387 )، آمار وکاربردآن درمدیریت، جلددوم، چاپ چهارم، تهران: سمت.
دانش ،« مدیریت دولتی و اعتماد عمومی » ،( - الوانی، سیدمهدی؛ داناییفرد، حسن، ( 1380 مدیریت، 55 ، زمستان.
پایاننامه ،« بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی » ،( - پیراننژاد، علی، ( 1386
کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
اعتماد عمومی به سازمان های دولتی: طراحی مدلی برای تقویت » ،( - داناییفرد، حسن، ( 1382
رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی. ،« اعتماد عمومی نسبتبه مدیریتدولتی
افزایشاعتماد عمومی بر » ،( - زاهدی، شمسالسادات؛ خانباشی، محمد؛ رضایی، الهام، ( 1390
پژوهشنامه مدیریتاجرایی، 5، شهریور. ،« پایه ارتقای فرهنگپاسخگویی
چهارمین کنفرانس ،« دولت و مدیریت استراتژیکاعتماد عمومی » ،( - علیخانی، فرشاد، ( 1388 بینالمللی مدیریت استراتژیک.
رساله ،« مطالعه تطبیقی اعتماد در دو حوزه فرهنگ و سیاست » ،( - کمالی، افسانه، ( 1383
دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
نقش اعتماد اجتماعی در امر توسعه با تأکید بر عملکرد و نقش » ،( - گلابی، فاطمه، ( 1383
پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده ،«( شوراهای اسلامی (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی
مدیریت دانشگاه تهران.
تغییراتاعتماد اجتماعی و تأثیر آن بر بحرانهای اجتماعی (مطالعه » ،( - مخملباف، مریم، ( 1386
پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ،« موردی انقلاباسلامی ایران
اعتماد اجتماعی و تعیینکنندههای آن: » ،( - منصوریان، محمدکریم، قدرتی، حسین،( 1388
، جامعهشناسی کاربردی، 2 ،«( رهیافتنهادمحور یا رهیافت جامعهمحور؟ (مورد مطالعه: شهر سبزوار تابستان.
بررسی رابطه بین » ،( - منوریان، عباس؛ نرگسیان، عباس؛ فتاحی، مهدی؛ واثق، بهاره، ( 1388
پاسخگویی عمومی، مشارکت عمومی و اعتماد عمومی در سازمانهای دولتی مناطق 22 گانه شهر
پژوهشهای مدیریتدر ایران، 3، اسفند. ،« تهران
( 118 فصلنامه ی پژوهش های راهبردی سیاست، سال دوم، شماره 8 ، بهار 93 (پیاپی 38
- Blind, P. (2006),”Building trust in Government in the Twenty- First
Century: Review of Literature and Emerging Issues”, Present in the Global
Forum on Reinventing Government Building Trust in Government 26-29 June
2007, Vienna, Austria.
- Boukaert, G., & Van de Walle, S. (2003), “Comparing Measures of Citizen
Trust and User Satisfaction as Indicators of Good Governance: Difficulties in
Linking Trust and Satisfaction Indicators”, International Review of
Administrative Sciences, 69, 3.
- Chanley, V. Rudolph, T. Rahn, W. (2000), “The Origins and Consequences
of Public Trust in Government: A Time-Series Analysis”, Public Opinion
Quarterly 64.
- Christiansen, T. Laegreid, P. (2004),”Trust in Government: The Relative
Importance of Service Satisfaction- Political Factors and Demography”,
PublicPerformance and Management Review, 28, 4.
- Citrin, J. Green, D. (1986),” Presidential Leadership and the Resurgence of
Trust in Government”, British Journal of Political Science, 68, 4.
- DanaeeFard, H. AnvaryRostamy, A. (2007), “Promoting Public Trust in
Public Organizations: Explaining the Role of Public Accountability”, Journal of
Public organization review, 7.
- Diamond, L. (2007), “Building Trust in Government by Improving
Governance”, Paper Presented to the 7th Global Forum on Reinventing
Government: ‘Building Trust in Government’ Sponsored by the U.N.
- Hetherington, M.J. (2000), Why Trust Matters: Declining Political Trust
and the Demise of American Liberalism, Princeton: Princeton University Press.
- Nye, J. (1997), Introduction: The Decline of Confidence in Government, in
Why People Don’t Trust Government?, Cambridge: Harvard University Press.