رویکردی سازه انگارانه به روند تکامل و تشدید سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2  دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
در چارچوب روابط پرتنش و فراز و نشیب میان آمریکا و ایران، رویکرد تحریمی ایالات متحده از اهمیت خاصی برخوردار است. عملکرد مزبور که حدود سه دهه یعنی از زمان کارتر سابقه دارد، در مقاطع مختلف با نوساناتی همراه بوده است. به عبارت دیگر، الگوی برخورد آمریکا با تهدید ایران، بر محور سیاست تحریم، در دوره­ های جنگ سرد، دهه پایانی قرن بیستم و شرایط بعد از یازدهم سپتامبر، مسیری تکاملی و رو به گسترش را طی کرده که در کنار تأثیرپذیری دائمی از انگیزه­ ها و ملاحظات واقع­گرایانه، به­تدریج به دستمایه­ های سازه­انگارانه آن نیز افزوده شده است. نوشتار حاضر می­کوشد که بر اساس منطق ناظر بر مکتب یادشده (سازه‌انگاری)، تصویر جدیدی از رفتار تحریمی علیه ایران را در طول دهه­های گذشته ارائه نماید. بر این پایه فرضیه محوری این نوشتار عبارت است از اینکه: سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران در طول سه دهه گذشته از روندی تکاملی برخوردار بوده، به­ گونه­ ای که در کنار تداوم پایبندی به ملاحظات واقع­گرا، به وجه سازه ­انگارانه­ اش افزوده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A constructivist Approach toward the Rising US Sanction Policies of Iran(1980-2012)

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Eshrati khalil Abad 1
  • seyyed asghar Keyvanhisseini 2
چکیده [English]

Abstract
 
In the turbulent relations between U.S and Iran, America’s sanction-based approach against Iran is considerable. These sanctions enjoy a three decade history (from Carterera) and had fluctuation in different periods. In other worlds, the pattern of that policyhas changes in three periods: the cold war era, post-cold war era, and the aftermath of September11.  This paper  (according to the constructivism approach) proposed a new explanation for U.S sanction policy against Iran and the main hypothesis is that the policy in the past eras  was progressive and too realistic but shows gradual improvements in its elements  of constructivism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Word: Sanction Policy
  • Economic and Technologic Sanction of Iran
  • Dual Containment
  • War at Terrorism
  • Embryonic Stage Sanction (Iran)
  • Development Stage Sanction (Iran)
 
مطالعات ،« امنیت خلیجفارس؛ نقش آمریکا و جایگاه ایران » ،( - ابراهیمی، شهروز، ( 1389 خاورمیانه، شماره یک.
امنیت بینالملل از منظر پارادایمهای اصلی روابط » ،( - اقاربپرست، محمدرضا، ( 1386
. رهآورد سیاسی، شماره 16 ،« بینالملل
.95- اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 96 ،« ایران و آمریکا: نگاهی دیگر » ،( - امیری، مجتبی، ( 1374
ترجمه ی علیرضا طیب، ،« سیاست خارجی منطقه ای ایران » ،( - امیراحمدی، هوشنگ، ( 1372
.71- اطلاعات سیاسی  اقتصادی، شماره ی 72
کارکرد تحریمهای بین المللی علیه جمهوری » ،( -چوپانی نجفآبادی، حمید، ( 1391
پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده روابط بین الملل ،« اسلامی ایران در سیاست مهار ایران وزارت امور خارجه، تهران.
مطالعات سیاسی ،« سیاست آمریکا در قبال برنامه هستهای ایران » ،( -خلیلی، اسدالله، ( 1383
. روز، شماره 12
پژوهشنامه حقوق و ،« شرایط و سطح کامیابی سلاح اقتصادی » ،( -رفیع، حسین، ( 1386
. علوم سیاسی، شماره 4
-زهرانی، مصطفی، ( 1376 )، نظریه تحریم اقتصادی، تهران: وزارت امور خارجه.
،« مبانی نظری تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران » ،( -زهرانی، مصطفی، ( 1387  نشریه اقتصاد، شماره 2
-ستوده، محمد، ( 1386 )، تحولات نظام بینالمللی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی
ایران، قم: انتشارات بوستان کتاب.
ایران و آمریکا: چرخه منفی برسازی و » ،( -سلطانینژاد، احمد، شاپوری، مهدی، ( 1391
. روابط خارجی، شماره 1 ،« استمرار مناقشه هستهای
سیاست خارجی، ،« لابی یهودیان آمریکا، کارگزار تحریم ایران » ،( -طباطبایی، علی، ( 138 . شماره 1
تحریم های یک جانبه آمریکا علیه » ،( -ظریف، محمدجواد، میرزایی، سعید، (بهار 1376
. سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره ی 1 ،« ایران
بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با » ،( -عزیزنژاد، صمد، سیدنورانی، محمدرضا، ( 1389
. مجلس و پژوهش، شماره 61 ،« تأکید بر تجارت خارجی
( 56 فصلنامه ی پژوهش های راهبردی سیاست، سال دوم، شماره 8 ، بهار 93 (پیاپی 38
- علیخانی، حسین، ( 1380 )، تحریم ایران، شکست یک سیاست، ترجمه محمد متقینژاد،
تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
سیاست ،« حزب دموکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران » ،( - عنادی، مراد، ( 1385
. خارجی، سال 20 شماره 2و 3
- غرایاقزندی، داوود، ( 1387 )، ایران و مساله هستهای، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
،« مباحث روابط بینالملل: شناخت تحریم آمریکا علیه ایران » ،( -فرهی، فریده، ( 1376
. سیاست خارجی، شماره 1
-کیوانحسینی، اصغر، ( 1387 )، واکاوی سیاست کنترل صدور فناوری در استراتژی کلان
1945 )، تهران: موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی. - آمریکا ( 2000
-کیوان حسینی، اصغر، ( 1390 )، قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا، تهران: اندیشه سازان نور.
. نامه دفاع، شماره 19 ،« آمریکا در برابر ایران » ،( -متقی، ابراهیم، ( 1388
. نامه دفاع، شماره 25 ،« ایران در راهبرد و سیاست خارجی اوباما » ،( -متقی، ابراهیم، ( 1390
-مشیرزاده، حمیرا، ( 1388 )، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت.
سیاست خارجی، ،« تحریم آمریکا علیه ایران: ارزیابی مقدماتی » ،( -ملکی، عباس، ( 1376
. شماره 1
-والرشتاین، امانوئل، ( 1384 )، جنگ بوش علیه تروریسم، ترجمه ی مرزبان مهدوی، در؛
محمود یزدان فام (ویراستار)، آمریکای پس از 11 سپتامبر، سیاست داخلی و خارجی، گفتار
چهارم، تهران: پژوهشکده مطالعات استراتژیک.
-ونت، الکساندر، ( 1384 )، نظریه اجتماعی سیاست بینالملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده،
تهران: وزارت امور خارجه.
-ونت، الکساندر، ( 1385 )، اقتدارگریزی چیزی است که دولتها خودشان آن را میفهمند:
جامعه و همکاری در روابط بین الملل، ویراسته آندرو لینکلیتر، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران:
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
-هالیس، رزماری، ( 1372 )، امنیت خلیج فارس، ترجمه ی حاکم قاسمی، تهران: پژوهشکده
علو م دفاعی. 
- Alexander, Kem, (2009), “Economic Sanctions Law and Public Policy”,
Palgrave Macmillan. 
- Andrews, Dave. Chamberlane, Nigel, (2004),” The IAEA and Iran: Crisis
Averted for the Time Being”, BASIC’s London office.
- Ataev, Nodir, (2013),” Economic Sanctions and Nuclear Proliferation: the
Case of Iran”, Published Master, the Center European University Department of
Economics.
- Barnaby ,Frank, (1993), How Nuclear Weapons Spreed, London:
Routledge.
- Cordesman, Anthony. Gold, B. Khazai, S. Bosserman, B, (2013),” U.S. and
Iranian Strategic Competition: Sanctions, Energy, Arms Control, and Regime
Change”, Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Dawson, Jim, (2011), A Constructivist Approach to the US-Iranian Nuclear
Problem, Published Master, University of Calgary.
-Diamond, H.Simon, (2012), Reinterpreting Nuclear Consequences: Realism,
Constructivism, and Iranian Crisis, University of Puget Sound.
-Dobbins, James, (2009), Iran Sanctions: Option, Opportunities, and
Consequences, Published by the RAND Corporation.
-Drulakova, Radka and Travnickova, Zozana,( September
2010),”International Sanction as a Tool of Global Governance? The Case of the
Czech Republic”, Paper Prepared for the Pan-European International Relation
Conference, Stockholm 9-11.
- Goldberg, J. J, (1996), “Jewish power: Inside the American Jewish
establishment”, Massachusetts: Addison- Wesley.
-Hufbauer, Gary Clyde, Schott, Jeffrey, Elliott, Kimberly , Muir, Julia,
Cosmic, Milica, (2012),” Case Studies in Economic Sanctions and Terrorism”,
Peterson Institute for International Economics.
-Jentleson,Bruce, (2000),” Economic Sanctions and post-cold War Conflicts:
Challenges for Theory and Policy”, Study Prepared for the Committee on
International Conflict resolution, Commission on behavioral and social sciences,
National Research Council National Academy of Sciences.
- Katzman, kennet,(2012),”Iran: U.S. Concerns and Policy Responses”,
Congressional Research Service.
-Klawson, Patrick, (1993),” Iran’s Challenge to the West: How, When and
Why”, Washington: the Washington Institute for Near East Policy.
-Koga, Yoshifumi, (2005),”Constructivist Approach of International
Sanctions: Realism, Liberalism, Cosmopolitanism, and Hegemonism”, Paper
( 58 فصلنامه ی پژوهش های راهبردی سیاست، سال دوم، شماره 8 ، بهار 93 (پیاپی 38
Prepared for Presentation at the Istanbul International Conference (Istanbul,
Turkey), August 24-27.
-Lipset, Saymor. Martin, (1997), American Exceptionalism, a Double Adder
Sword, New York: w. w. Norton & Company
- Elliot, Jeffrey , Heginald, R, (1989), The Arms Control, Disarmament, and
Military Security Dictionary , Santa Barbara: Oxford.
-Nossal, K.Richard, (1994), Rain Dancing: Sanctions in Canadian &
Astralian Foreign Policy, Toronto, Canada: University of Toronto Press.
-Reardon, Robert, (2012),” Containing Iran Strategies for Addressing the
Iranian Nuclear Challenge”, Published by the RAND Corporation.
-Taylor, Brendan, (2010),” Sanctions as Grand Strategy”, For The
International Institute for Strategic Studies, firs published by Routledge.
-Vogelaar, Gabriella, (2009), The Iranian Nuclear Threat: Nightmare or
Reality, University of Utrecht.
-Wendt, Alexander, (1996), Identity and Structure Change in International
Politics, Lynne :Rienner Publisher.
-Wright, Steven, (2007), The United States and Persian Gulf Security: the
Foundations of the War on Terror, Ithaca Press.
-Yuan Tung, chen, (2002), Chinas Economic Leverage and Taiwan’s
Security Concerns with Respect to Cross-Strait Economic Relations, Baltimore:
Johns Hopkins University.
- Allison, Graham,(Jan-Feb 2004), “How to Stop Nuclear Terror”, Foreign
Affairs, Vol.38, No.1
- Antonenko, Oliv, (2001),” Russian Military Involvement in the Middle
East”, Meria Journal, V.5, N.1.
- Askari, Hossein, (2004),”Irans Economic Policy Dilemma”, International
Journal, V,59.N.3.
- Barnet, Michael, (1991), “From cold Wars to Resource Wars: the Coming
Decline in U.S Israeli relations?”, Jerusalem Journal of International
Relations,V0l.13.
-Brezinski,Zbigniew, Scowcroft,Brant, Murphy , Richard, (1997),
“Differentiated Containment” , Foreign Affairs, Vol.76, No.3.
- Cannon Farrar, Quinton, (2011),” U.S. Energy Sanctions and the Race to
Prevent Iran From A acquiring Weapons of Mass Destruction”, Fordham Law
Review, V.79, Issue.5.9
-Chubin, Shahram .Green, Jhon, (1998),” Engagement Iran: A U.S
Strategy”, Survival, V.40, N.3.
-Clawson, Patrick, (1995),” What to do about Iran”, Middle East Quarterly,
V.XIV ,N.8.
- Collins(b), Simon, (2009),” Democracy Sanctions An Assessment of
Economic Sanctions as an Instrument of Democracy Promotion”, Taiwan
Journal of Democracy, Volume 5, No. 2.
- Fayazmanesh, Sasan, (2003),” The Political of the U.S Economic Sanction
against Iran”, Review of Radical Political Economics, V.35,N.3.
- Herman, Ferederick ,(1991),”The Persian Gulf Crisis: Perspectives and
Prospects”, Middle Easte Journal ,Vol.45.
-Hooglund, Erick, (1993),” Iran to Contain or not to Contain U.S.”, Iran
Review, V.1,N.5.
-Jones, Jason, (2010),” Controlling the Discourse: Interviews with Secretary of
State Condoleezza Rice”, Critical Discourse Studies ,Vol.7,No.2,pp. 127- 141.
-Maloney, Suzanne, (2010), ” Sanctioning Iran: If only it were to Simple”,
The Washington Quarterly,V.33,N.1.
-Posen, Barry, Rubin, Barry, Lindsay, James, Takyeh, Ray.(2010),” The
Containment Conundrum, How Dangerous is a Nuclear Iran?”, Foreign
Affairs,V.89, N.4.
-Qzcan, Nihat Ali , Qzdamar, Özgür , (2009),” Irans Nuclear Program and
the Future of U.S.- Iranian Relation”, Middle East Policy, Vol.XVI, No.1.
- Schroeder, Paui. W, (1994),” The New World Order: a Historical
Perspective”, The Washington Quarterly, V.17,N.2.
- Wendt, Alexander, (2004),” The State as Person in International Theory”,
Review of International Studies, Vol.30.
-McQuaile, Margaret.(2012), “Iranian Oil Sanction”, Platts, December 6,
hattp://www.platts.com/newsfeature/2012/iran/index.
-Mohammed, Arshad. Pawlak, Justya. And Strobel, Warren.(2012), Special
Report: Inside the West’s Economic War With Iran, Reuters, December 28,
http://www.reuters.com/article/2012/12/28/us-iran-sanctions-idUSBRE8BR
04620121228
- Porter, Gareth. (2008),” Bush’s Iran/ Argentina Terror Frame-Up, the
nation”, The Nation; 18 January 2008