"سرطان‌های خفته تهدید" در تقویم سیاستی سیاستگذاران در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی

چکیده

موضوع پژوهش حاضر تبیین نقاط تهدیدزای خاموش در سیاستگذاری کلان ملی در ایران و چگونگی ورود این مسئله‌های تهدیدزا به تقویم سیاستی سیاستگذاران است. به‌نظر می‌رسد نظام سیاستگذاری ایران در بخش"تقویم سیاستی" متاثر از رویکردهای هنجاری، دموکراتیک، دستاوردهای علمی و منافع ذینفعان است. تهدیداتی تخریب‌گر در این بخش وارد سیستم می‌گردد ، که ورود آن ممکن است توسط خود سیستم با جامعه مدنی حمایت گردد و مسئله اصلی پژوهش تبیین چگونگی فعال شدن این سرطان‌های خفته و ارائه پیشنهاد سیاستی در جهت حل آن است. چارچوب نظری پژوهش حاضر نظریه سیستم‌های کارکردگرا است.
محقق با بهره‌گیری از روش تحقیق تبیین علُی به تبیین چگونگی فعال شدن تهدیدات اجتماعی با مداخلات غیرضروری سیاستگذاران می-پردازد. محقق با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و با جمع‌آوری اسناد و مدارک به تبیین چگونگی ورود مسئله‌های اجتماعی تهدیدزا به تقویم سیاستی سیاستگذاران و روابط علی- معلولی مداخلات سیاستگذاران و فعال شدن پتانسیل‌های تهدید در کشور ایران می‌پردازد. استراتژی حل مشکل عبارت است از ““آسیب‌شناسی مسئله” و نگاه اداری حقوقی به مشکل” برای ارائه راه حل است. راه کار مهم حل مشکل نیز پالایش نهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Silent Cancer Threat” in the Policymakers' Agenda setting In Iran

نویسنده [English]

  • Ali Imani
educator
چکیده [English]

The purpose of the present study is to explain the silent threatening points in national macro policy in Iran and how these threatening issues are included in the policy calendar of policy makers. Iran's policy system seems to be influenced by normative, democratic approaches, scientific achievements and stakeholder interests in the "political calendar" section. Destructive threats are introduced into the system, which may be supported by the system itself with civil society, and the main focus of the research is to explain how these dormant cancers are activated and to propose a policy to address them. Theoretical Framework The present research is the theory of functional systems.
Using a causal explanation research method, the researcher explains how social threats can be activated by unnecessary policy interventions. The researcher uses the library method and documents to explain how threatening social issues are entered into the policy calendar of policy makers and causal relations of policy interventions and activation of potential threats in Iran. The problem-solving strategy is “problem pathology” and "the legal administrative" view to problem to provide a solution. An important solution to the problem is also institutional refinement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Threat”
  • “Functional Systems Theory”
  • “Policy agenda setting”
  • “public Policy”و
  • "Institution"
الف- فارسی

- احمدی لفورکی، بهزاد، (1387)، لابی و لابی­گری در آمریکا؛ تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر

- اسکیدمور، ویلیام، (1372)، تفکر نظری در جامعه شناسی، جمع مترجمان، تهران: سفیر.

- اشتریان، کیومرث، (1397)، راهنمای برنامه­ریزی دولتی و سیاستگذاری عمومی، تهران: نشر سیاست­گذار (در دست چاپ).

- اشتریان، کیومرث، (1392)، جزوه درسی دکتری سیاستگذاری فرهنگی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.

- اشتریان، کیومرث، (1389)، متغیرهای استراتژیک در سیاست­گذاری فرهنگی، تهران: نشر میزان.

- ایمانی، علی، (1396)، تحلیل جامعه­شناختی ریشه­های انقلاب اسلامی، چاپ سوم، تهران: انتشارات پردیس دانش.

- بست، جان، (1369)، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه: حسن پاشایی شریفی و نرگس طالقانی، تهران: انتشارات رشد.

- بی­من، ویلیام، (1393)، زبان، منزلت، قدرت در ایران، ترجمه رضا مقدم­کیا، تهران: نشر نی.

- پیرسون، پل، (1392)، سیاست در بستر زمان، ترجمه محمد فاضلی، تهران: نشر نی.

- توسلی، غلام عباس، (1376)، نظریه‌های جامعهشناسی، تهران: سمت.

- جانسون، چالمرز، (1363)، تحول انقلابی؛ بررسی نظری پدیده انقلاب، ترجمه: حمید الیاسی، تهران: امیرکبیر. 

- صدیق سروستانی، رحمت­الله، (1390)، آسیبشناسی اجتماعی، تهران: انتشارات سمت.

- رفیع­پور، فرامرز، (1386)، سرطان اجتماعی فساد، تهران: شرکت سهامی انتشار.

- ریتزر، جورج، (1380)، نظریه‌های معاصر در جامعهشناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.

- گولدنر، آلوین، (1383)، بحران جامعه‌شناسی غرب، ترجمه فریده ممتاز، تهران: انتشارت علمی.

- فون برتالنفی، لودویگ، (1366)، نظریه عمومی سیستمها، ترجمه کیومرث پریانی، تهران: نشر تندر.

- محسنی، منوچهر، (1394)، مقدمات جامعه‌شناسی؛ تهران: نشر دوران

- مورن، مایکل و دیگران، (1393)، دانشنامه سیاستگذاری عمومی، ترجمه محمد صفار، به سفارش موسسه مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، تهران: نشر میزان.

- ملک­محمدی، حمیدرضا، (1391)، جزوه درسی دوره دکتری سیاستگذاری عمومی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.

- ملکم، سرجان، (1379)، تاریخ کامل ایران، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت، تهران: نشر افسون.

- کوئن، بروس، (1374)، درآمدی به جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر توتیا.

 

ب- انگلیسی

- Deleo, Peter, (1997), Democracy and the Policy Sciences, SUNY Series in Public Policy.

 - kingdom, (1995), Agenda Alternatives and Public Policy, 2 end Edition New York: HarperCollins College Publishers.

 -  Handbook of Public Policy Analysis, Executive by Jack Robin, CRC Press, USA.

 - Parsons, Talcott, (1975), “The Present Status of 'Structural-Functional' Theory in Sociology”, Social Systems and The Evolution of Action Theory, New York: The Free Press .

- Fontaine ch, Haarman A. Schmid S,(2006), The Stakeholder Theory,2006, Available at: http://www.edalys.fr/documents/stakeholders%20theorypdf.