نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گروه روابط بین الملل

چکیده

در ایجاد و تشدید بحران های بین المللی و از جمله بحران سوریه متغیّرهای متعددی مثل هویت، نهاد، ژئوپلیتیک و.. دخالت دارند. به باور نئورئالیست ها رابطه مستقیمی بین ساختار نظام بین الملل، ثبات، تعارض و بحران وجود دارد و بر اساس این که نظام بین الملل از چه ساختاری برخوردار باشد، ماهیت بحران ها، پیامدهای‌ آنهـا‌، نحـوه‌ مدیریت و نیز الگوی رفتاری بازیگران منطقه ای و بین المللی، متفاوت خواهد بـود. سئوال اصلی این مقاله این است که نقش سلبی و ایجابی ساختار دوقطبی چگونه در تشدید بحران سوریه موثر بوده است؟ فرضیه اصلی مقاله نیز این است که فقدان محدودیت های سیستمیک نظام دو قطبی دوران جنگ سرد که تعارضات هویتی، ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک را در منطقه خاورمیانه محدود کرده بود و حلول این ساختار دو قطبی در سطح منطقه ای از طریق بازی با حاصل جمع جبری صفر بین دو قطب منطقه ای شامل ایران و عربستان همراه با متحدین منطقه ای و بازوان نیابتی خود در سوی دیگر از دو منظر سلبی و ایجابی موجب تشدید بحران سوریه شد. در این مقاله نشان می‌دهیم چگونه تعینات ساختاری به صورت سلبی و ایجابی در دو سطح سیستمیک و منطقه‌ای، بحران سوریه را به شدت متأثر نمودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The negative and positive role of the bipolar structure in Syrian crisis (2021-2011)

نویسندگان [English]

  • seyedreza mousavinia 1
  • seyed mohammad Aminabadi 2

2 Allameh Tabatabai University, Faculty of Law and Political Science, department of International Relations

چکیده [English]

Numerous variables such as identity, institution, geopolitics, etc. are involved in creating and intensifying international crises, including the Syrian crisis.
It seems that one of the important variables is the type of structure governing the international system. Neorealist believes that there is a direct relationship between the structure of the international system, stability, conflict and crisis. The main question of this article is how the negative and positive role of the bipolar structure has been effective in intensifying the Syrian crisis?
The hypothesize is that the lack of systemic constraints during the Cold War bipolar system that limited identity, ideological, and geopolitical conflicts in the Middle East in one hand and the spillover or shift of this bipolar structure at the regional level through the game with the result of zero sum between two regional poles including Iran and Saudi Arabia with regional allies and their proxy arms on the other hand from both negative and positive perspectives, intensified the Syrian crisis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bipolar
  • Structure
  • Syrian
  • Crisis
  • International System