نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

جمهوری اسلامی ایران سرزمینی متشکل از اقوام، طوایف، تنوعات فرهنگی و اجتماعی گوناگون است که در زیر چتر هویت ایرانی­ بودن، زندگی مسالمت­ آمیز و برادرانه ­ای را در اغلب ادوار تاریخی تجربه کرده­اند و گاهی به دلیل مشکلاتی که اغلب ناشی از جهالت و نادانی، فقر، تبعیضات ناروا، ضعف مدیریتی نخبگان قدرت و مدیران سیاسی و دخالت­ های استعمارگران بوده، زمینه­ های نارضایتی برخی از این اقوام فراهم گردیده، که نتیجه آن به خطر افتادن انسجام، امنیت و یکپارچگی ملی ایران بوده ­است. موضوع اصلی این پژوهش عبارت است از: "بررسی چگونگی مدیریت شکاف‌های قومی در کردستان جمهوری اسلامی ایران." سوال اصلی آن نیز بدین قرار است که مدیریت شکاف­های قومی در کردستان چه کاستی­ها و ضعف­هایی داشته است؟
در تمامی نظام­های سیاسی که از تنوعات  فرهنگی – اجتماعی و قومی بر خوردار هستند، دولت نقش بسیار مهمی در فرآیند مدیریت شکاف­های قومی دارد؛ دولت­ها با بهره­ گیری از رویکردهای مبتنی بر عقلانیت می­توانند مدیریتی علمی مبتنی بر عدالت و انصاف را در فرآیند تأمین حقوق اقوام مختلف اتخاذ نمایند که نتیجه چنین مدیریتی افزایش انسجام و همبستگی ملی در کشور می­باشد.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره­ گیری از تکنیک ­های اسنادی وکتابخانه ­ای انجام می­شود. محققان با استفاده از منابع، متون، اسناد و مدارک موجود، به جمع­ آوری داده­ها و تجزیه و تحلیل آنها برای رسیدن به اهداف تحقیق می­پردازند. در پایان نتیجه مهم این تحقیق، ضرورت تأکید بر ارزش­های مشترک فرهنگی - تاریخی اقوام ایرانی موجود در جامعه ایرانی یعنی اسلام و مسلمان بودن، ایرانی­بودن و بهره­ گیری از ظرفیت­های قانون اساسی برای برطرف کردن برخی نابرابری­ها و مدیریت بهینه شکاف­های قومی در کردستان می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Managing the Ethnic Gaps in Kordestan of Iran

نویسندگان [English]

  • Yousof Torabi 1
  • Yousof Ali Majidi 2

چکیده [English]

Iran as a great nation is home to different tribes and cultures. The people under Iranian nationality always have lived together peacefully and respectfully. But sometimes, some of these tribes were not satisfied because for several reasons such as ignorance, poverty, discrimination, and poor management of political elites, as well as the interferences of the colonialist countries. Those problems resulted in harms to national unity, integration and national security. The principle goal of this study is to investigate the methods for managing the ethnic gaps in Kordestan Province of Islamic republic of Iran. In all political systems consisting of ethnic and cultural diversities, governments have an important role in managing the ethnic gaps. Using rational approaches, governments can manage all the ethnic gaps based on scientific, fair and justice methods, ensuring that the right of all people would be preserved. This study is an applied research that has been done using an analytical and descriptive method based on documents and bibliographic techniques. At the end of this research, it is concluded that for a better management of ethnic gaps in Kordestan Province the following leads should be followed: Insisting on common values and common historical culture, Islamic identity, Iranian identity, overcoming the deprivation, and utilization of constitutional capacity of the Islamic republic of Iran.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minorities
  • Tribes
  • management
  • Kordish Ethnic
  • Ethnic Gaps
  • Islamic Republic of Iran
 
بع- برتون، رولان، ( 1392 )، قومشناسی، ترجمه: ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.
کالبدشناسی رهیافت محرومیت نسبی در » ،( - ترابی، یوسف، گودرزی ، آیت ، ( 1380
فصلنامه دانش انتظامی، تهران دانشگاه علوم انتظامی ، ،« پیدایش عصیان و شورشهای اجتماعی سال سوم، شماره چهارم.
،« سیاستهای جمهوری اسلامی در مدیریت تنوعات اجتماعی » ،( - ترابی، یوسف، ( 1388
فصلنامه دانش سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، سال پنجم، شماره اول.
،« ایدئولوژی و سیاستگزاری قومی در جمهوری اسلامی ایران » ،( - حق پناه، جعفر، ( 1380
گزارش پژوهشی، تهران: مرکز مطالعات راهبردی.
تعیین نابرابریهای صنعتی میان استانهای کشور در سه مقطع » ،( - خسروی، انور، ( 1377
پایاننامه کارشناسیارشد رشته اقتصاد، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی ،«(1373 /1363/1353) واحد علوم وتحقیقات.
- خمینی، روحالله، ( 1385 )، صحیفه امام جلد 6 و 11 ، تهران، موسسه نشر و تنظیم آثار امام
خمینی (ره).
- رضاییان، علی، ( 1369 )، اصول مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
فصلنامه علوم سیاسی، سال ،« انقلاب اسلامی و هویت ملی » ،( - رهبری، علیرضا، ( 1380 . چهارم، شماره 16
- سازمان برنامه وبودجه استان کردستان، ( 1375 )، آمارنامه استان کردستان، معاونت آمار و اطلاعات.
- سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، ( 1377 )، آمارنامه، معاونت آمار و اطلاعات.
- صالحی امیری، رضا، ( 1385 )، مدیریت منازعات قومی در ایران، تهران: مرکز ت حقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. ،« دادههایی از عدم تعادل در جامعه ایران، استانهای مرزی » ،( - علینقی، امیرحسین، ( 1378
. فصلنامه مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، شماره 5 و 6
- قاسمی، علی اصغر، ( 1389 )، نسبتسنجی هویت و وحدت ملی در ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
- قدمی، محمد، ( 1382 )، کردستان و مناطق اهل سنت، تهران: نشر آنا.
مدیریت شکافهای قومی در کردستان جمهوری اسلامی ایران 29
تبعیض قومی در کردستان ایران (بعد از پیروزی انقلاب » ،( - کهنه پوشی، مصلح، ( 1383
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ،«( اسلامی ،« توسعه سیاسی و مشارکت پذیری جامعه کُرد ایرانی » ،( - گودرزی، حسین، ( 1380
. فصلنامه هویت ملی، سال سوم، شماره 9
- گولد، جولیوس و کولب، ویلیام، ( 1376 )، فرهنگ علوم اجتماعی ، ویرایش محمد زاهد
مازندرانی، تهران، مازیار.
تأثیر تمرکزگرایی بر قومگرایی (بررسی سیاسی  فرهنگی » ،( - محمدزاده، حسین، ( 1380
پایان نامه کارشناسی ارشد ،«( و اجتماعی بر شکاف قومی و فعال شدن آن در میان اکراد ایران
علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی، ،« توسعه ومنازعات قومی » ،( - مقصودی، مجتبی، ( 1377
  سال اول، شماره 1
ارزشها و نگرش های ایرانیان (یافته های » ،( - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ( 1380
 دفتر طرحهای ملی. ،«( پیمایشی در 28 استان کشور
،« روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت ملی اقوام در ایران » ،( - یوسفی، علی ، ( 1380
. فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، تابستان، شماره 8