ا

 • اخوان کاظمی، مسعود بررسی نهادمندی حزب دموکرات ایران (قوام) بر اساس آرای ساموئل هانتینگتون [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 43-69]

 • البرزی، هنگامه تحلیل اعتراضات صنفی- اجتماعی اخیر در ایران از منظر نظریه سیاست خیابان [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 107-150]

 • امین آبادی، سید محمد بررسی نقش « هویت» در بحران های بین المللی: مطالعه موردی بحران سوریه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 207-236]

پ

 • پیرانی، شهرام بررسی نهادمندی حزب دموکرات ایران (قوام) بر اساس آرای ساموئل هانتینگتون [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 43-69]

 • پیرانی، شهره بررسی نهادمندی حزب دموکرات ایران (قوام) بر اساس آرای ساموئل هانتینگتون [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 43-69]

 • پوراحمدی میبدی، حسین تأثیر عامل شخصیت بر تصمیم‌گیری سیاست خارجی: مطالعه موردی سیاست خارجی جورج بوش دوم در قبال ایران [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 177-205]

چ

 • چگنی زاده، غلامعلی ایران و آمریکا: از مهار تا بازدارندگی استراتژیک با تمرکز بر دوره بوش پسر [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 151-176]

ح

 • حاجی مینه، رحمت راهبرد اقتصادی چین در رقابت هژمونیک با آمریکا در خاورمیانه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 67-101]

 • حمیدی، سمیه واکاوی تأثیر ذهنیت مدرن بر چگونگی برساخته‌شدن نظم سیاسی -اجتماعی مطالعه موردی، بررسی آراء دکتر شریعتی [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 9-42]

د

 • دهشیار، حسین بررسی نقش « هویت» در بحران های بین المللی: مطالعه موردی بحران سوریه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 207-236]

 • دهشیری، محمدرضا راهبرد اقتصادی چین در رقابت هژمونیک با آمریکا در خاورمیانه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 67-101]

ز

 • زنگنه، پیمان واکاوی تأثیر ذهنیت مدرن بر چگونگی برساخته‌شدن نظم سیاسی -اجتماعی مطالعه موردی، بررسی آراء دکتر شریعتی [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 9-42]

س

 • سردارنیا، خلیل تحلیل اعتراضات صنفی- اجتماعی اخیر در ایران از منظر نظریه سیاست خیابان [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 107-150]

 • سلطان پور، محمد تأثیر عامل شخصیت بر تصمیم‌گیری سیاست خارجی: مطالعه موردی سیاست خارجی جورج بوش دوم در قبال ایران [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 177-205]

ش

 • شرفخانی، مجید راهبرد اقتصادی چین در رقابت هژمونیک با آمریکا در خاورمیانه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 67-101]

ک

 • کامرانی، فاطمه واکاوی تأثیر ذهنیت مدرن بر چگونگی برساخته‌شدن نظم سیاسی -اجتماعی مطالعه موردی، بررسی آراء دکتر شریعتی [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 9-42]

م

 • محمودی، حسین ایران و آمریکا: از مهار تا بازدارندگی استراتژیک با تمرکز بر دوره بوش پسر [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 151-176]

login