قدرت‌های بزرگ و تحولات حقوق بین الملل؛ با تأکید بر حقوق فضا

ابوذر عمرانی؛ حسین دهشیار

دوره 10، شماره 36 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 279-307

https://doi.org/10.22054/qpss.2020.51858.2519

چکیده
  بسیاری از پژوهشگران معتقدند حقوق بین‌الملل طی قرون اخیر در راستای تحقق اهداف قدرت‌های بزرگ و در سایۀ آن شکل گرفته و رشد یافته است. در این راستا اینپرسش مطرح می‌شود که قدرت‌های بزرگ نظام بین‌الملل چرا و چگونه در شکل‌گیری و گسترش حقوق بین‌الملل تعیین کننده می‌باشند؟ به نظر می‌رسد قدرت‌های بزرگ به علت جایگاهی که به لحاظ توانمندی‌های ...  بیشتر

نهاد سازی منطقه ای چین در آسیای مرکزی و آینده نظم بین‌ المللی لیبرال

معصومه رادگودرزی؛ عسگر صفری

دوره 8، شماره 30 ، آذر 1398، ، صفحه 227-262

https://doi.org/10.22054/qpss.2019.27415.1815

چکیده
  از سال 1945 به بعد، غرب و ‌بویژه ایالات ‌متحده آمریکا منافع جهانی خود را از طریق ایجاد و حفظ نهادهای اقتصادی بین­المللی، سازمان‌های امنیتی منطقه­‌ای و ترویج هنجارهای سیاسی لیبرال که به‌عنوان نظم بین­‌المللی لیبرال شناخته می‌شود پیگیری کرده است. بااین­‌ همه، در سال‌­های اخیر قدرت­‌یابی کشورهایی مانند چین و ناتوانی ...  بیشتر

اختلافات میان چین و ایالات متحده در منطقه آسیای شرقی(2009-2017)

شایان جوزانی کهن؛ شاهین جوزانی کهن؛ محمدرضا دهشیری

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1397، ، صفحه 245-273

https://doi.org/10.22054/qpss.2018.22098.1636

چکیده
  چینبادارابودنقدرتاقتصادیچشمگیر،زیرساخت‌هاوتجهیزاتنظامی ‌گسترده،قدرتسیاسیوتأثیرگذاریبرکشورهایمنطقهاسیایشرقی،بیشترینظرفیترا برایزیرسئوالبردنسیاست‌هایایالاتمتحده،درمنطقهاسیایشرقیدارد.درسال‌هایاخیرنوسازینظامی ‌چیندرکناررشداقتصادیاینکشورتداومیافتهاست. کاهشتمرکزایالات متحدهبرمنطقهاسیایشرقیدردورانریاستجمهوری«جورجدبلیوبوش»،موجبگسترشنفوذچیندرمنطقهاسیایشرقیوافزایشمنافعوتعاملاتگستردهاقتصادیباکشورهایمنطقهشد. ...  بیشتر

امریکا و ‌چالش قدرت در امریکای لاتین: مقایسه رویکرد ایران و چین

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مرتضی اسماعیلی؛ ابوذر بهزادی آقایی

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1394، ، صفحه 95-124

چکیده
  تحولات عملی و نظری در عرصه سیاست بین‌المللی با ایجاد تغییر در دستورکار سیاست خارجی کشورها باعث شد تا مناطق با ویژگی‌های متنوع خود موردتوجه قدرت‌های فرامنطقه‌ای قرار گیرد. این مقاله با تمرکز موضوعی بر منطقه امریکای لاتین و طرح این سؤال که نوع رویکرد و اهداف چین و ایران در افزایش تعامل با این منطقه که حوزه نفوذ سنتی و ژئوپلیتیک امریکا ...  بیشتر