فیلسوف شاه‌‌افلاطونی و شاه‌آرمانی در ایران باستان

شجاع احمدوند؛ احمدرضا بردبار

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1395، ، صفحه 9-33

https://doi.org/10.22054/qpss.2016.6796

چکیده
  شواهد بسیاری است که افلاطون و ارسطو و حتی سقراط از اندیشه شرق و بویژه ایران تأثیر پذیرفته‌اند. این مهم متأثر از دو رویداد بود. ابتدا، اوضاع آن زمانه یونان، مراوده یونانیان و ملل شرق خصوصاً ایرانیان، تردد مغ‌ها به آسیای صغیر و سفر متفکران یونانی به کشورهای شرق زمینه این آشنایی را مهیا کرد. دوم، ویژگی‌های والای شاه‌آرمانی ایران که ...  بیشتر

بازشناسی گفتمانی هویت شاهی در ایران باستان

حسین امانلو؛ شجاع احمدوند

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1394، ، صفحه 103-133

چکیده
  جستار این مقاله بازشناسی هویت شاهی در اندیشه سیاسی ایران باستان با استفاده از رهیافتتحلیل گفتمان است. شالوده اندیشه سیاسی ایران باستان بر قائده نظم آسمانی و الگوی سامانسیاسی استوار است که تمشیت امور مردم بر این اساس به عهده شاه آرمانی ب ه عنوان عاملاجرای نیات آرمانی است. شاه در ایران باستان کام لترین مردم و نماینده خدایان در زمین،قوانین ...  بیشتر